Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Klungers, J.

Auteur: Judith Klungers

Afstudeerjaar: 2004

Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie:

Wittgenstein en Ryle: twee onderzoeken naar mentale concepten

Samenvatting:

Met de welbekende werken Philosophische Untersuchungen (1953) en The Concept of Mind (1949) hebben Ludwig Wittgenstein en Gilbert Ryle belangrijke bijdragen geleverd aan de verheldering van mentale concepten. Om inzichtelijk te maken waarin het eigene van beide bijdragen ligt, belicht ik in mijn scriptie hun opvattingen met betrekking tot de aard van filosofie en filosofische problemen. Aan de hand daarvan ga ik na in hoeverre Wittgensteins en Ryles methoden om mentale concepten te onderzoeken in respectievelijk Philosophische Untersuchungen en The Concept of Mind overeenkomen en in hoeverre zij van elkaar verschillen. Daarbij fungeren Wittgensteins en Ryles onderzoeken naar het concept 'weten' als voorbeeld.

In de vergelijking besteed ik aandacht aan Wittgensteins en Ryles kritiek op referentialistische en essentialistische opvattingen over mentale concepten en laat ik zien dat deze kritiek doorwerkt in hun afwijzing van dualistische voorstellingen van lichaam en psyche. Verscheidene interpreten menen dat Wittgenstein en Ryle het (logisch) behaviourisme in de plaats van het dualisme stellen. Deze interpretaties stroken echter niet met Wittgensteins en Ryles redenen het dualisme te verwerpen. In het behaviourisme worden mentale concepten net als in het dualisme referentialistisch en soms ook essentialistisch opgevat.

Door inhoudelijke overeenkomsten tussen Wittgenstein en Ryle kan de indruk gewekt worden dat Wittgenstein en Ryle ongeveer dezelfde filosofie uitdragen. Mijns inziens is dat echter niet het geval. Wittgensteins en Ryles ideeën over wat filosofie is en welke methode geëigend is voor filosofisch onderzoek verschillen van elkaar. Teneinde inzicht te verkrijgen in deze verschillen is het van belang te kijken naar hun houding ten aanzien van theorieën in de filosofie.

 

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:02