Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Flohr, R.

Auteur: Rob Flohr
Afstudeerjaar: 2002
Vakgroep: Geschiedenis van de Filosofie

Scriptie:
(Levens)verhaal en moraal. De zelfkonfrontatiemethode in relatie tot narratieve ethiek.

Samenvatting:

In deze scriptie staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen, bij het omgaan met vragen van morele aard, de particuliere aard van onze ervaring en de publieke aard van morele vragen op elkaar betrokken worden?

Om de notie van particulariteit uit te werken, volg ik een aantal wegen. In het eerste hoofdstuk ga ik in op een aantal visies op de relatie tussen onze morele en onze persoonlijke identiteit en daarmee op de wijze waarop de vragen 'hoe moet ik handelen (en leven)?' en 'wie ben ik?' zich tot elkaar kunnen verhouden. In het tweede hoofdstuk volgt, op basis van literatuurstudie, een overzicht van een aantal invalshoeken binnen narratieve ethiek. Daarbij komt onder meer de gedachte naar voren dat narratieve structuren de meest geëigende vorm zijn om morele vragen te articuleren. In het derde hoofdstuk beschrijf ik de zelfkonfrontatiemethode (ZKM), een vorm van persoonlijkheidsonderzoek die gebaseerd is op de narratieve psychologie en met behulp waarvan het individuele perspectief van een persoon kan worden geëxpliciteerd en verdiept.

Tenslotte ga ik in op de vraag onder welke voorwaarden de reflectie op persoonlijke ervaringen een basis kan vormen voor het vinden van antwoorden op de vraag 'hoe moet ik handelen (en leven)?'. Ik onderzoek waar de raakvlakken en waar de verschillen tussen narratieve ethiek en de ZKM liggen, welke inzichten uit de narratieve ethiek van belang zijn bij het reflecteren op persoonlijke ervaringen en wat de merites van de ZKM zijn in relatie tot narratieve ethiek. Deze overwegingen resulteren tenslotte, in het vierde en laatste hoofdstuk, in een voorstel voor een versie van de ZKM die gericht is op het omgaan met morele vragen.

 

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:07