Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Munk, M.

Auteur: Marian Munk
Afstudeerjaar: 2001
Vakgroep: Praktische Filosofie

Scriptie:
Kants ethiek en zorgethiek: tegengesteld of complementair?

Samenvatting:

In deze scriptie staan twee richtingen in de ethiek centraal, namelijk de ethiek van Kant en de zorgethiek, die recent tot ontwikkeling gekomen is. Deze worden als tegengesteld gepresenteerd door de zorgethiek. Beter gezegd: in de zorgethiek wordt kritiek geleverd op de liberale ethiek, waar Kants ethiek deel van uitmaakt, en ook expliciet wordt Kant bekritiseerd. Bijvoorbeeld bekritiseert de zorgethiek de notie van universaliteit en stelt daar particulariteit tegenover. De aanleiding tot het onderwerp van de scriptie was de twijfel die ik had bij deze voorstelling van zaken: zijn Kants ethiek en zorgethiek werkelijk elkaars tegengestelden? Met betrekking tot de zorgethiek wordt wel gewezen op de raakvlakken die deze heeft met andere richtingen in de ethiek, bijvoorbeeld met het communitarisme en de deugdethiek, maar als het gaat om de verhouding tot de ethiek van Kant, dan wordt vooral in tegengestelde zin gesproken. De hamvraag in de scriptie is of deze voorstelling van zaken wel juist is.

De methode om een antwoord te vinden op de centrale vraag is als volgt. In de eerste twee hoofdstukken staat de zorgethiek centraal en wordt onder meer onderzocht wat volgens verschillende zorgethici belangrijke noties zijn voor de zorgethiek. Daarbij zal duidelijk gemaakt worden wat de kritiek op de liberale ethiek is. In het derde hoofdstuk geef ik Kants ethiek weer, waarbij ik me vooral richt op de tweede formulering van de categorische imperatief. In het vierde hoofdstuk nuanceer ik kritiek van de zorgethiek vanuit Kants optiek en probeer ik een brug te slaan tussen Kants ethiek enerzijds en de zorgethiek anderzijds. Tenslotte zal in het vijfde hoofdstuk de vraag beantwoord worden of zorgethiek en Kants ethiek tegengesteld of complementair te noemen zijn.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 15:09