Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Scholten, J.

Auteur: Jorijn Scholten
Afstudeerjaar: 1996
Vakgroep: Sociale filosofie, Sociale kennistheorie en Ethiek

Scriptie:
Waan of zin van algemeen belang. Over de praktische waarde van het concept algemeen belang, geillustreerd aan de hand van het rapport van de commissie Van Traa

Samenvatting:

Het doel van deze scriptie is om aan te tonen dat het zinvol is de notie 'algemeen belang' in de praktijk te handhaven.
Voordat deze stelling kan worden bekrachtigd is het nodig te begrijpen wat onder algemeen belang wordt verstaan. Er zijn reeds verschillende invullingen van het begrip in omloop, maar geen van deze interpretaties blijkt bevredigend te zijn. Om die reden wordt een alternatieve opvatting van algemeen belang beschreven. De kern van deze interpretatie is dat de vorm die algemeen belang krijgt afhankelijk is van de wijze waarop burgers met het begrip omgaan. Met andere woorden, algemeen belang wordt hier geïnterpreteerd als een motivationeel, contextueel gebonden begrip dat geen universele substantiële of procedurele elementen kent. De betrokkenheid van burgers in de zorg voor algemeen belang wordt omschreven met behulp van het idee van verantwoordelijkheid. Hoe verantwoordelijk gedrag vervolgens gestalte krijgt is afhankelijk van de situatie waarin iemand verkeert en van de wijze waarop deze persoon met de hem of haar toebedeelde verantwoordelijkheid om wil en kan gaan. Het gevolg is dat er verschillende vormen van verantwoordelijkheid onderscheiden kunnen worden. Het bijkt dat bij de articulatie van algemeen belang elk van deze verschillende vormen van verantwoordelijkheid een rol speelt. Het praktisch nut van het gebruik van deze interpretatie van algemeen belang wordt tenslotte aangetoond door een casus uit de praktijk van zorg voor algemeen belang te lichten. De casus in deze scriptie wordt ontleend aan de praktijk van de opsporing, meer specifiek aan het rapport van de commissie Van Traa.
Wanneer dit rapport wordt bekeken vanuit het perspectief van een motivationeel, contextueel gebonden algemeen belang, blijken de bevindingen en conclusies van de commissie op een andere manier te kunnen worden geïnterpreteerd. In plaats van, zoals de commissie voor ogen staat, de nadruk op het bevoegd gezag te leggen, wordt er voor gepleit verantwoordelijkheid te verdelen over alle betrokken functionarissen. Door algemeen belang een plek te geven in de praktijk van de opsporing, kunnen handelingen en beslissingen een andere waarde krijgen. Dit heeft tot gevolg dat die praktijken een andere, meer verantwoorde vorm kunnen krijgen. Deze praktische waarde van het begrip algemeen belang geldt in veel meer handelingspraktijken dan alleen de opsporing.
De vraag of het handhaven van het begrip algemeen belang in de praktijk enig nut heeft, is hiermee positief beantwoord.

  

Laatst gewijzigd:01 november 2013 18:23