Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOrganisatie / FEBRecht

Onderzoek

De leden van het juridisch cluster hechten er veel belang aan om mede in het kader van de samenhang tussen onderwijs en onderzoek vanuit gemeenschappelijke theorievorming te werken. Wij gaan uit van het basisconcept ´concurrentie en samenwerking’ dat voor ons richtinggevend is zowel in de situatie dat wij ons bij andere onderzoekscholen aansluiten als in de situatie waarin wij zelfstandig onderzoek doen.

Dit basisconcept is al toegepast in het proefschrift van Kneppers (1988) evenals in het concept proefschrift van Wijnbeek.

Binnen het theoretisch concept concurrentie en samenwerking ligt de focus van het verrichte en te verrichten onderzoek van Kneppers op concurrentie en samenwerking in het kader van relaties tussen zelfstandige ondernemers (i.h.b. franchise relaties) en relaties tussen werkgevers en werknemers.

In het onderzoek van Wijnbeek is een fundamenteel theoretisch model ontworpen waar concurrentie en samenwerking de centrale relatie vormen bij de theoretische modellering van evolutionaire, innovatieve rechtssystemen in hun omgevingen. Met andere woorden recht wordt in dit model gezien als een onderdeel van het bestaan en de evolutie van de mens op aarde. Het onderzoek sluit aan bij de sociobiologische benadering van het Gruter Institute for Law and Behavioral Research in de VS dat de relatie tussen biologie en recht onderzoekt. Als de belangrijkste pionier op dit gebied kan Margaret Gruter [1] worden genoemd.

In het onderzoek van Grooten worden concurrentie en samenwerking bij betalingsgedrag verbonden met de incidentele en relationele sfeer. Dit onderzoek sluit aan bij gedragswetenschappelijke en economische benaderingen. Meer specifiek richt het zich op de vraag hoe crediteuren reageren op het uitblijven van betalingen van hun debiteuren. Welke verschillende acties zijn er mogelijk en wat is bepalend voor de keuze van de crediteur. Doelstelling van het onderzoek is om een model te ontwikkelen dat kan worden gebruikt in het kader van het incassobeleid ten aanzien van niet betalende debiteuren. Met behulp van dit model kan de ondernemer dan bepalen of, en zo ja welk van de verschillende juridische instrumenten, wanneer, het beste kan worden ingezet. Expliciet zal daarbij worden onderzocht onder welke omstandigheden, welke motieven ten grondslag liggen aan de keuze.

Het basisconcept ‘concurrentie en samenwerking’ kan zowel nationaal als internationaal toegepast worden en leent zich zowel voor publicaties in het Nederlands als in het Engels.


[1] Gruter, M. and P. Bohannan (1983), “Law, Biology and Culture, the evolution of law”, Ross-Ericson Inc. , Santa Barbara; Gruter, M. (1991), “Law and the Mind, biological origins of human behaviour” Sage Library of Social Research nr. 184,Sage Publications, Newbury Park, London/New Delhi

Laatst gewijzigd:18 oktober 2018 08:56
printView this page in: English