Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Aanwezigheid van vrouwen in bestuur heeft bescheiden positief effect op winstgevendheid

11 december 2017

Heeft de aanwezigheid van vrouwen invloed op de prestaties van een raad van bestuur? Uit eerder onderzoek bleek van niet, maar Colin P. Green (Lancaster University) en RUG-onderzoeker Swarnodeep Homroy komen tot een andere conclusie. Zij tonen aan dat de aanwezigheid van vrouwen in het bestuur bescheiden, maar economisch betekenisvolle, effecten heeft op de prestaties van het bedrijf. Deze effecten zijn significant groter wanneer vrouwelijke bestuurders daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen in interne commissies.

Lees meer over het onderzoek in onderstaand blog van Green en Homroy.

Vrouwelijke bestuurders, bestuurscommissies en bedrijfsprestaties

Nu gendergelijkheid steeds hoger op de maatschappelijke agenda komt te staan, groeit wereldwijd de hoeveelheid regelgeving over de positie van vrouwen binnen bedrijven. Een voorbeeld hiervan zijn vrouwenquota voor raden van bestuur. Hoewel het aantal vrouwen in grote bedrijven in de Verenigde Staten en de Europese Unie al enorm is gestegen, zijn vrouwen in de bestuurskamers nog steeds ondervertegenwoordigd. Volgens voorstanders van genderdiversiteit op bestuursniveau hebben vrouwelijke bestuurders een positief effect op het bestuur en de prestaties van bedrijven. In een aantal recente studies wordt echter gesuggereerd dat genderdiversiteit geen effect heeft op de bestuursprestaties, en sommige onderzoeken spreken zelfs van een negatief effect. Maar als we eens wat beter naar de gegevens kijken, komen wij toch tot een andere conclusie.

In het bestaande onderzoek wordt vrouwelijke vertegenwoordiging binair gemeten. ‘Aan’ of ‘uit’; ze zijn er wel of ze zijn er niet. De resultaten van dit soort onderzoeken zijn misleidend als de aanwezige vrouwen niet daadwerkelijk invloed hebben op de besluitvorming. In de literatuur wordt voorbijgegaan aan een belangrijk onderscheid tussen vertegenwoordiging en integratie: zijn de aanwezige vrouwen daadwerkelijk in staat invloed uit te oefenen op de productiviteit van het bedrijf? Of worden ze vooral aangenomen als ‘excuustruus’ om te voldoen aan de maatschappelijke en politieke roep om meer vrouwen?

Besturen verrichten het merendeel van hun taken door middel van commissies. De vertegenwoordiging van vrouwen in zo’n commissie zal een directer effect hebben op de prestaties van het bedrijf. De aanwezigheid van vrouwen in commissies is dan ook een effectievere maatstaf voor genderdiversiteit binnen een bestuur. Omdat integratie van vrouwen in besturen in Europa het grootst is, hebben we bij een aantal bedrijven in de EU gekeken naar de invloed van vrouwelijke bestuurders in invloedrijke posities.  

Uiteindelijk toont ons onderzoek aan dat de aanwezigheid van vrouwen in het bestuur bescheiden maar wel economisch betekenisvolle effecten heeft op de prestaties van het bedrijf. Deze effecten zijn significant groter bij commissielidmaatschap. Samen tonen deze effecten aan dat een grotere vertegenwoordiging van vrouwen, met name als zij actief betrokken zijn bij het bestuursmechanisme, de winstgevendheid van het bedrijf verhoogt. Onze resultaten zijn van belang omdat ze een economische basis bieden voor meer genderdiversiteit in raden van bestuur. Bovendien laten ze zien wat het sleutelwoord is voor optimale gendervertegenwoordiging, namelijk: integratie.

Het volledige onderzoek van Green en Homroy is te lezen op het Open Access-platform SSRN.

Laatst gewijzigd:13 december 2017 11:51
printView this page in: English

Meer nieuws