Skip to ContentSkip to Navigation
About usFEBEducation / FEBStudy advisorsStudy /career planning and advice

Algemeen

Extra opties binnen/buiten de studie

Je kansen op de arbeidsmarkt worden niet alleen bepaald door de opleiding die je gedaan hebt, maar in toenemende mate ook door specifieke ervaring en vaardigheden die je binnen en buiten je studie hebt opgedaan.

Je kunt dan ook niet vroeg genoeg beginnen te bedenken wat je met je opleiding wilt bereiken, c.q. wat je er later mee wilt doen en wat je daarbij zou kunnen helpen. Bijvoorbeeld:

  • Aanvullende specifieke vakken?
  • (Extra) presentatie-, schrijf-, management-, ICT- of onderzoeksvaardigheden (deelname Honoursprogramma bijv.)?
  • Vreemde talen?
  • (Basis)kennis van een ander vakgebied (een tweede studie bijv.)?
  • Internationale ervaring?

Met de keuze voor een opleiding heb je dus slechts een start gemaakt met je voorbereiding op de arbeidsmarkt, een soms ingewikkelde uitdaging. Daarom begeleidt de faculteit je zo goed mogelijk gedurende je studieloopbaan.

Wij geven informatie, voorlichting en gerichte persoonlijke begeleiding om te bevorderen dat je:

  • de juiste opleiding kiest / na je eerste jaar weet of je de goede keuze hebt gemaakt;
  • jaarlijks voldoende punten haalt
  • gerichte keuzes binnen en buiten je opleiding maakt, zoals het kiezen van een minor of keuzevakken (oriënterend op master of verbredend?), internationale studie-uitwisseling en nevenactiviteiten (commissie-, bestuurs-, stage ervaring e.d.).
Financieel

De arbeidsmarkt verwacht van studenten dat ze ook ervaring en vaardigheden naast hun studie hebben opgedaan en daarnaast moeten studenten steeds sneller en met goede cijfers afstuderen. Financieel gezien wordt het vervullen van al je dromen en plannen door maatregelen van het kabinet steeds lastiger en vanwege al deze factoren is goed plannen en nominaal studeren steeds belangrijker aan het worden. Wij proberen je zo goed mogelijk te helpen in het maken van een plan om te kunnen doen wat je wilt. Daarnaast is het belangrijk dat jij tijdig nadenkt over wat je binnen en buiten je studie wilt doen en wat je doelen zijn.

Indien je meer wilt weten over eventuele (extra) studiekosten bij het verlengen van je opleiding, zitting nemen in een studentbestuur, een tweede opleiding volgen etc., dan kun je het beste een kijkje nemen op de Student Portal. Hier vind je informatie over collegegeld, in- en uitschrijving enzovoort. Ook kun je daar verwijzingen vinden naar Information Services, waar medewerkers je graag te woord staan indien je vragen hebt over deze onderwerpen.

Bachelor jaar 1: de propedeuse

In het eerste studiejaar van de bachelor besteden we nadrukkelijk aandacht aan studiesucces en optimalisering van de studievoortgang. Dit gebeurt door middel van veel verplichte aanwezigheid, kleine werkgroepen en de toewijzing van een mentor in semester 1 van jaar 1 en een tutor gedurende jaar 1. Zo heeft iedere student een direct aanspreekpunt voor begeleiding en advies. Daarnaast zijn de studieadviseurs uiteraard ook beschikbaar voor een gesprek op afspraak en kun je hen telefonisch en per mail bereiken als je korte vragen hebt.

In jaar 1 heeft de RUG een Bindend Studieadvies (BSA) van 45 EC (uit 60 EC). Dit betekent dat je minimaal 45 EC moet halen binnen je opleiding na 1 jaar, om door te kunnen met deze opleiding in het tweede jaar. Om vertraging te voorkomen is het logischerwijs zeer gewenst dat je je volledige propedeuse meteen in het eerste jaar haalt.

Wanneer?

Actie?

Blok 1

Gedurende jaar 1

Begeleiding door ouderejaars studenten (mentoraat)

Individuele gesprekken tussen student en tutor (max. 4 gesprekken)

Na ieder blok

Schriftelijk bericht en advies m.b.t. je studievoortgang.

Studenten die beneden de norm presteren ontvangen in dit bericht een uitnodiging voor een gesprek met de studieadviseur of de tutor.

Na semester 1

Voorlopig studieadvies. Hier staat in hoe je ervoor staat en er wordt een advies gegeven over het doorgaan of stoppen met de opleiding. Dit advies is nog niet bindend.

Gedurende/ eind semester 2

Definitief studieadvies. Een negatief advies is bindend: indien je onder de norm van 45 EC gepresteerd hebt mag je niet doorgaan met de opleiding. Je krijgt een positief advies als je minimaal 45 EC binnen je opleiding hebt gehaald.

Diverse tijdstippen

Studievoorlichting bachelor - masteropleidingen, voorlichting over studeren in het buitenland, voorlichting over de komende bachelorjaren

In het tweede studiejaar wordt vooral aandacht besteed aan tijdige afronding van de propedeuse voor studenten die de propedeuse gedurende jaar 1 niet hebben behaald en een aantal eerstejaarsvakken gedurende hun tweede jaar moeten afronden. Verder wordt er aandacht besteed aan keuzemogelijkheden binnen en na de bachelor (o.a. welke keuzevakken, welke masteropleiding) door middel van voorlichtingen.

In het derde studiejaar rond je je bacheloropleiding af met een verdieping en/of verbreding van vakken. Je sluit je opleiding af met een bachelorafstudeerwerkstuk. Verder orienteer je je in het derde jaar goed op de toekomst: wil ik een master volgen en welke? Wil ik die hier volgen of in een andere stad? Wil ik een stage doen en zo ja waar en wanneer? Wil ik nog naar het buitenland? Etc.
Uiteraard is het van belang dat je (ook) op eigen initiatief gesprekken aangaat met studieadviseurs, andere faculteitsmedewerkers en medestudenten als je hulp of advies nodig hebt.

Laatst gewijzigd:25 april 2017 15:12
printView this page in: English