Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBStudieadviseursBijzondere omstandigheden

Verzoek tot individuele afwijking van OER

Indien je in aanmerking wilt komen voor een individuele afwijking van een regel uit de Onderwijs- en Examenregelingen (OER), moet je hiertoe een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding. Voor advies kun je terecht bij de studieadviseurs.

Welke 'afwijkingen'?

 • afwijking van de vak- of tentamen-inschrijvingseis, studievoortgangseisen, toelatingseisen voor een opleiding of een vak e.d.;

 • (individuele) tentaminering op niet reguliere momenten (buiten de vastgestelde tentamendatum en/of –tijd, bijvoorbeeld in het geval van overlappende tentamens binnen FEB); doorgaans alleen in geval van laatste vak, zie hieronder en soms in geval van overlap van tentamens binnen FEB. Bijzondere omstandigheden zijn geen grond voor een extra tentamenkans bij onze faculteit.

 • tentaminering op niet reguliere wijze (andere vorm van tentamineren); dit wordt vaak een ‘mondeling’ genoemd, maar kan evengoed om een schriftelijk tentamen gaan.

 • afwijkende toekenning studiepunten voor een onderdeel.

Welke criteria?

Verzoeken tot individuele afwijkingen worden in principe alleen gehonoreerd indien er sprake is van studievertraging of studiebelemmering ten gevolge van aantoonbare bijzondere omstandigheden. Hieronder worden verstaan:

 • alle omstandigheden die zich buiten je wil om hebben voltrokken, zoals dyslexie, ziekte, handicap, ongeval, familieomstandigheden, psychische/emotionele klachten, verslaving, materiele tegenslag en andere overmachtsituaties;
 • zaken als zwangerschap, topsportstatus, bepaalde bestuurswerkzaamheden, gebleken uitzonderlijk excellente prestaties;
 • onderwijskundige overmacht.
 • laatste vak: zie regels en richtlijnen in het OER pagina 249.

 • Te allen tijde geldt dat wordt verwacht dat de student zelf alle mogelijke inzet heeft getoond om vertraging/belemmering te voorkomen.

Wat moet je doen als je een afwijking van de regels in de OER wenst?
 • Schrijf op wat het probleem is en voor welke regel je een 'individuele afwijking' wilt aanvragen.
 • Motiveer je verzoek en geef aan met welke bewijsstukken je het verzoek (desgevraagd) kunt ondersteunen.
 • Verzoeken betreffende een bacheloropleiding (m.u.v. de bachelor Accountancy & Controlling) kun je e-mailen naar examencie.feb@rug.nl.
 • Verzoeken betreffende de bachelor Accountancy & Controlling of een masteropleiding kun je mailen naar examencie.feb@rug.nl.
 • Vergeet niet je persoonsgegevens (inclusief studentnummer, adres e.d.) en opleiding te vermelden. De examencommissie kan eventueel advies vragen aan de studieadviseur. Ook jij kunt de studieadviseur om advies vragen, die dit altijd in geval van bijzondere omstandigheden.
 • In geval van belemmerende bijzondere omstandigheden kun je de studieadviseur vragen het verzoek namens jou in te dienen. De studieadviseur geeft in dat geval altijd een advies aan de examencommissie.
 • Je ontvangt in principe binnen zes weken schriftelijk een beargumenteerde beslissing en informatie over de volgende stap die je kunt zetten. Bij een afwijzing wordt er gewezen op de mogelijkheid tot beroep.
Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 12:00
printView this page in: English