Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBStudieadviseursBijzondere omstandigheden

Algemeen

Onder bijzondere omstandigheden verstaan we alle omstandigheden die zich buiten je wil hebben voltrokken, zogenaamde ‘overmachtsituaties’, zoals ziekte, bijzondere familie­omstandigheden, verslaving, dyslexie en functiebeperkingen door een lichamelijke handicap, een psychiatrische aandoening of een chronische ziekte (zie ook Studeren met een functiebeperking). Echter ook zaken als zwangerschap, topsport, bestuurswerk en een ongelukkige studie­programmering vallen hieronder.

Studievertraging en financiële ondersteuning

Door bijzondere omstandigheden kun je studievertraging oplopen, waardoor je de studie wellicht niet kunt afronden binnen de duur van de prestatiebeurs. Gelukkig zijn er allerlei regelingen die o.a. financiële ondersteuning bieden.

Zo biedt de RUG in geval van ‘overmachtsituaties’ de mogelijkheid voor financiële compensatie uit het Profileringsfonds. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je de ‘overmachtsituatie’ die tot studievertraging kan leiden direct melden bij de studieadviseurs.

Studievertraging t.g.v. topsport en bestuurswerk wordt gecompenseerd in de vorm van topsportbeurzen en bestuursbeurzen. Bestuurders en topsporters hoeven hun studievertraging niet bij de studieadviseur of studentendecaan te melden. Loop je echter tijdens je topsport- of bestuursjaar ook studievertraging op als gevolg van overmachtsituaties, ga dan wel direct naar je studieadviseur!

Ook DUO biedt de mogelijkheid voor extra studiefinanciering in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en andere ‘overmachtsituaties’. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de studentendecanen.

Aanpassingen onderwijs en/of tentamens

Soms maken bijzondere omstandigheden aanpassingen in onderwijs of toetsing noodzakelijk. Het gaat daarbij meestal om:

  • het openstellen van bepaalde voorzieningen (extra tentamentijd, aangepast toetsmateriaal,… ) en/of
  • het toestaan van afwijkingen van het Onderwijs- en examenreglement , - afwijkende tentamentijd of -plaats, - versoepeling van studievoortgangregels, - vervangende opdracht voor verplichte colleges of practicumonderdelen e.d.

Samen met de studieadviseur kijk je naar wat nodig is c.q. wordt vastgesteld van welke voorzieningen je gebruik kunt maken, welke afwijkingen van het OER worden aangevraagd, of het nodig is je studietempo c.q. studieplanning bij te stellen etc.

Andere mogelijkheden voor advies en ondersteuning

Voor meer intensieve begeleiding en uitgebreider advies kun je terecht bij verschillende personen en instanties binnen en buiten de RUG: studentendecanen, Studie Ondersteuning, studentenpsychologen, Handicap & studie of de vertrouwenspersoon van de RUG. Kijk voor meer informatie bij 'Studeren met een functiebeperking'.

Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 11:57
printView this page in: English