Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEB

Errata OER 2008-2009

OER bacheloropleidingen FEB, wijzigingen betreffen:
-Artikel 5.1
-Artikel 5.2
-Artikel 5.6

-Bijlage 2.5

OER masteropleidingen FEB, wijzigingen betreffen:
-Bijlage 2.6


-----

BACHELOR

Artikel 5.1 moet luiden:

Artikel 5.1 Verplichte volgorde van tentamens

BACHELORArtikel 5.1 moet luiden:

Artikel 5.1 Verplichte volgorde van tentamens

 1. Het bachelorexamen of een postpropedeutisch onderdeel daarvan kan niet worden afgelegd dan nadat het propedeutisch examen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan werd verkregen.
 2. Studenten die voor het tweede jaar zijn ingeschreven voor de opleiding en die het propedeutisch examen nog niet hebben behaald, kunnen onder de volgende voorwaarde vakken van het eerste jaar van het postpropedeutische programma volgen:
  a) Men dient voor aanvang van het betreffende postpropedeutisch vak of practicum minimaal 45 EC (inclusief eventuele vrijstellingen) van het propedeutisch programma te hebben behaald.
  b) Bij de bepaling van dit aantal studiepunten tellen resultaten van onderdelen van tentamens (toetsen, deeltentamens en opdrachten) niet mee.
 1. Een student die voor het tweede jaar is ingeschreven voor de opleiding en van het propedeutisch programma tenminste 30 EC heeft behaald, maar minder dan 45 EC wordt toegelaten tot onderdelen van het tweede studiejaar van de bacheloropleiding - de postpropedeutische fase - onder de voorwaarde dat de student beschikt over een door de examencommissie van de opleiding goedgekeurde studieplanning. In deze studieplanning zijn in ieder geval alle niet behaalde propedeuse vakken opgenomen, bedraagt de studiebelasting per blok ten hoogste 15 EC, en zijn ten hoogste 30 EC aan post propedeutische onderdelen opgenomen.
 2. Een toelating tot het tweede jaar van de opleiding krachtens lid 2 of lid 3vervalt:
  a) zodra de student zijn propedeutisch examen heeft behaald; de student is dan krachtens lid 1 van dit artikel toegelaten tot de postpropedeutische fase.
  b) aan het einde van het tweede inschrijvingsjaar, indien de student zijn propedeutisch examen niet heeft behaald.
 1. Studenten die voor het tweede jaar zijn ingeschreven voor de opleiding en minder dan 30 EC van het propedeutisch programma hebben behaald, wordent niet tot postpropedeutische onderdelen van het tweede studiejaar van de bachelor toegelaten .
 2. Studenten die langer dan twee studiejaren zijn ingeschreven voor de bacheloropleiding en het propedeutisch examen nog niet hebben behaald mogen niet deelnemen aan postpropedeutische vakken en practica.
 3. Aan een onderdeel van het tweede jaar van het postpropedeutische programma mag niet worden deelgenomen voordat het propedeutisch examen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd.
 4. Aan het Management Game (BKB037A05) van de postpropedeuse Bedrijfskunde kan worden deelgenomen door studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde nadat de propedeuse en 40 EC aan onderdelen van het eerste postpropedeutische jaar vier weken voor aanvang van het Game zijn behaald.
 5. Voor begeleiding van het bachelorafstudeerwerkstuk van alle opleidingen door een docent is vereist dat de student geslaagd is voor de propedeuse en ten minste 60 EC van de postpropedeuse van de bacheloropleiding met goed gevolg heeft afgelegd. Voor de bacheloropleiding Technologiemanagement geldt als aanvullende eis dat men de vakken Production Organization and Control (BKB050A05), Work Organization and Job Design (BKB001A05), Productieplanning en beheersing (BKB051A05), en Ontwerpen vanbedrijfskundige systemen (BKB042A05) afgerond moet hebben.
 6. Voor begeleiding en beoordeling van de Research Paper for Pre Msc in de schakelprogramma’s voor de masteropleidingen Business Administration, Human Resource Management en International Business and Management is vereist dat de vakken Mathematics for Pre MSc (EBS002A05) en Business Research Methods for Pre MSc (EBS001A10) met een voldoende, d.w.z. met het cijfer 6 of hoger, zijn afgerond. Voor begeleiding en beoordeling van de Research Paper for Pre Msc in het schakelprogramma voor de masteropleiding International Economics and Business is vereist dat de vakken Mathematics for Pre-MSc (EBS002A05), Statistics for IE&B/Economics (EWB074A03) and Quantitative Research Methods for Pre-MSc IE&B (EWB135A08) met een voldoende, d.w.z. met het cijfer 6 of hoger, zijn afgerond.
 7. Het in de leden 1 tot en met 9 van dit artikel gestelde is analoog van toepassing op studenten die na het halen van een propedeutisch diploma willen instromen in de postpropedeuse van een andere bacheloropleiding.
 8. De examencommissie kan op verzoek van de examinandus in bijzondere gevallen in afwijking van het voorgaande toegang verlenen tot onderdelen van de postpropedeuse.

Artikel 5.2 moet luiden:


Artikel 5.2 Tijdvakken en frequentie tentamens

1. (Deel)tentamens kunnen ten minste tweemaal per studiejaar worden afgelegd.

2. Een tentamen in een vak dat niet meer wordt aangeboden, kan in het eerste jaar dat dit het geval is, nog ten minste tweemaal worden afgelegd.

3. De tijdvakken waarin de gelegenheid tot het afleggen van de onderscheiden tentamens wordt geboden, worden in de studiegids bekend gemaakt.

4. Op schriftelijk verzoek van de student kan de examencommissie te zijnen gunste afwijken van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde


Artikel 5.6 moet luiden:


Artikel 5.6 Geldigheidsduur

1.De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt.

2.In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een onderdeel, waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen.

 

Bijlage 2.5 ( Postpropedeuse BSc Economics):
Het programma van het 3e jaar moet luiden:

 

vaknaam

vakcode

EC

Economic History (bachelor)

EWB015A05

5

International Economics III for Econ.

EWB035A05

5

Microeconomics III

EWB052A05

5

Macroeconomics III

EWB042A05

5

Spatial Economics (BSc)

EWB071A05

5

History of Economic Thought

EWB134A05

5

Bachelor’s Thesis Economics

EWB108A10

10

Spec. Course Financial Intermediation

EWB082A10

10

ofSpec. Course Political Economics

EWB086A10

10

AVV

 

5

keuzevakken BSc Economics

 

5MASTER
Bijlage 2.6 (MSc Business Administration, traject Marketing):

De lijst van keuzevakken B Marketing Management moet luiden:

Opleiding - traject:

MSc BA - Marketing

Studiejaar:

4

 

keuzevakken B Marketing Management

course title

code

EC

Advanced Market Research

EWM003A10

10

Cognition, motivation and emotion

GMCSIB03

5

Experimental Design and Analyses of Variance

PSMM-4

5

Innovation & Entrepreneurship

BKM021A05

5

Market Research: Practice

EWM081A05

5

Marketing Model Building

EWM031A10

10

Product Development

BKB052A05

5

Courses not chosen from electives A

 

10


Bijlage 2.6 (MSc Business Administration, traject Marketing):

De lijst van keuzevakken Marketing Research moet luiden:

Opleiding - traject:

MSc BA - Marketing

Studiejaar:

4

 

keuzevakken Marketing Research

course title

code

EC

Brand Management and Communication

EWM034A10

10

Business Marketing

EWM008A05

5

Causal Inference

GMMSGE13

5

Consumer Behavior

EWM009A10

10

E-commerce

EWM013A05

5

Econometric Theory and Methods

EWM035B10

10

Experimental Design and Analyses of Variance

PSMM-4

5

Marketing Leadership

EWM099A05

5

Retail Marketing

EWM080A05

5

Services Marketing

EWM082A05

5

Test and Questionnaire Construction

GMMSGE12

5

Laatst gewijzigd:27 oktober 2015 08:44