Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Winnaars profielwerkstukprijzen 2014

Marie Lokeprijs - Alfasteunpunt

1. Gevaarlijke verhoudingen - Lize Geurts en Anne de Voogd, Utrechts Stedelijk Gymnasium, Utrecht

In 1979 werd het NAVO-dubbelbesluit genomen, waarin de Verenigde Staten aan vijf Europese landen, waaronder Nederland, de opdracht gaven kernwapens te plaatsen als verdediging tegenover de Sovjet-Unie. Lize en Anne hebben onderzocht op welke manier de voorgenomen plaatsing van middellange afstandswapens in Europa de betrekkingen tussen Nederland en de VS en de beeldvorming in Nederland over de VS heeft beïnvloed. Ze hebben dit onderzoek gedaan op basis van interviews met ex-premiers Ruud Lubbers en Dries van Agt, vredesactivist Mient-Jan Faber en ex-minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek.

2. De leesbaarheid van het lettertype ‘Dyslexie’ - Jacqueline Meijer en Lysbert Zeinstra, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Leeuwarden

Wie niet goed kan lezen heeft in onze huidige maatschappij gelijk een achterstand. We leven in een geletterde wereld, een wereld waarin door middel van schrifttekens wordt gecommuniceerd. Wie moeite heeft met het begrijpen van deze tekens, loopt kans belangrijke informatie te missen. Voor mensen met dyslexie zijn deze problemen aan de orde van de dag. Onlangs is voor hen het lettertype ‘Dyslexie’ ontworpen dat hen beter moet kunnen laten lezen. Jacqueline en Lysbert onderzochten of dit nieuwe lettertype de leesbaarheid van een tekst voor dyslectische basisschoolkinderen ook daad-werkelijk verbetert. Is er een verschil te vinden in leessnelheid en leesnauwkeurigheid bij dyslectische kinderen als ze een tekst met lettertype Arial lezen of met lettertype Dyslexie?

3. News and Neutrality: a study into the Dutch opinion of the Treaty of Versailles - Laurelin Middelkoop, Stedelijk Gymnasium, Haarlem

Is de pers in Nederland, dat bekend tijdens de WOI neutraal was, ook neutraal als het Verdrag van Versailles besproken wordt?Laurelin gebruikt voor haar onderzoek artikelen die verschenen zijn in de tijd dat de vredesonderhandelingen plaatsvonden. Via deze artikelen onderzocht ze de mening in en van de kranten, als reflectie van de publieke opinie in 1919. Het doel was met name om te ontdekken of en wat “de Nederlanders”, toen ze weer hun mening konden uiten na het einde van de neutraliteitspolitiek die gevoerd werd in de oorlogsjaren, vonden van de inhoud en de totstandkoming van het Verdrag van Versailles.

Demonstratie tegen kernwapenplaatsing
Demonstratie tegen kernwapenplaatsing

Jan Kommandeurprijs - Bètasteunpunt

1. De toekomst van Golfenergie - Martijn van Wijk en Reinier Goudswaard, KS.G. de Breul, Zeist

Alternatieve energiebronnen zijn een belangrijk onderzoeksgebied. Windenergie, zonnepanelen, golfenergie.... Golfenergie? Ja, golfenergie! In de oppervlaktegolven van de zee zit energie opgeslagen, dit onderzoek staat nog redelijk in de kinderschoenen. Er zijn al verschillende methodes bedacht om vanuit golfbewegingen elektriciteit op te wekken. Reinier en Martijn vergelijken de bestaande methodes en selecteren de oscillating watercolumn als beste methode. Op basis van hun grondige literatuur onderzoek gaan ze vervolgens aan de slag om zelf een technisch apparaat te bouwen dat energie kan opwekken uit golven. Daarvoor hebben ze eerst een programma van eisen opgesteld, waar moet het apparaat aan voldoen? Als beloning voor de moeite levert het apparaat uiteindelijk toch nog wat stroom op. Een mooi overzicht en ontwerp over een vrij onbekende energiebron.


2: De invloed van chronotype en tijdstip van de dag op schoolprestaties - Amy Pieper en Anne Siersema, De Nieuwe Veste, Coevorden

De wekker gaat, je probeert nog een paar keer te snoozen maar het is echt tijd. Eenmaal op school merk je dat je bijna niet wakker kan blijven, maar de eerste toetsblaadjes worden al uitgedeeld. Herkenbaar? Voor Amy en Anne wel, daarom hebben ze een onderzoek gedaan naar het verband tussen het tijdstip van de toets op de dag, het cijfer dat voor die toets gehaald is en het chronotype van de leerling. Je chronotype is onderdeel van je biologische klok, ben je een vroege vogel of juist een late opblijver? Amy en Anne hebben maar liefst 700 chronotype enquêtes afgenomen en dit vergeleken met 5600 toetscijfers. Een indrukwekkende database. Hun uiteindelijke aanbeveling voor leerlingen? Ga op tijd naar bed, ook in het weekend!

3: Cellulair Ageing - Annabel Broer en Chiri Loeters, Maartenscollege, Haren

Veroudering is een hot item in de biologie. Hoe kunnen we zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk leven? Onderzoek hiernaar wordt vaak uitgevoerd op gistcellen, zo ook in het PWS van Annabel en Chiri. Zij zijn op zoek geweest naar het verband tussen veroudering van de cel en hoe die cel eruit ziet onder de microscoop. In een uitgebreid literatuur onderzoek hebben ze de huidige drie theorieën rond cellulaire veroudering beschreven. Daarna zijn Annabel en Chiri zelf achter de microscoop gaan zitten op zoek naar cellen die steeds groter werden en cellen die zichzelf aan het voortplanten waren, dit zijn namelijk verouderingsindicatoren. De meiden hebben heel wat gistcellen geboren zien worden en dood zien gaan, maar dat allemaal voor de wetenschap!

Strafrecht
Strafrecht

Jan Penprijs - Gammasteunpunt

1. De betrouwbaarheid van strafrechtelijke getuigenverklaringen - Rianne Durkstra en Esmée Scholten, H.N. Werkman College, Groningen

Rianne en Esmée hebben onderzocht of getuigen-verklaringen betrouwbaar genoeg zijn om op basis daarvan tot een veroordeling te komen. Daarvoor zijn ze de boeken ingedoken, hebben ze deskundigen geïnterviewd en hun eigen experiment gedaan. Uit de gesprekken met deskundigen blijkt dat er discussie is over de bruikbaarheid van getuigenverklaringen. Om zelf te ontdekken hoe betrouwbaar het geheugen is, hebben de scholieren een experiment gedaan waarbij medescholieren in de klas werden geconfronteerd met een onverwachte situatie. Vervolgens werd hen gevraagd wat zij zich nog konden herinneren. De conclusie van het profielwerkstuk is dat getuigenverklaringen meestal betrouwbaar zijn, zolang deze verklaringen op een goede manier zijn afgenomen. Desondanks moet een rechter er altijd rekening mee houden dat getuigen zich onbewust feiten herinneren die niet, of juist anders gebeurd zijn.

2. Algorithm Trading & Quantitative Finance - Een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerd handelssysteem - Sophie Slot en Sebastian Snijders, Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Sophie en Sebastian hebben onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een winstgevend geautomatiseerd handelssysteem. Na theorie vooraf over onder andere de werking van de markt en op welke verschillende manieren deze markt geanalyseerd kan worden, gaan ze verder met het maken van aan kwantitatieve analyse. De koersen zijn op een wiskundige manier beschreven en er is gebruik gemaakt van het concept hedging. Historische koersdata wordt eerst gebruikt om verschillende parameters op te testen om zo een optima te vinden bij het handelen. Deze verwerken de leerlingen vervolgens in het geautomatiseerde handelsmodel. Dit model gebruiken ze als handelsstrategie en testen ze met behulp van real-time koersdata. Het systeem maakt uiteindelijk op één dag handelen een gecorrigeerde winst van 9,109.00 dollar.

3. Burgerschap, het fundament voor een goed functionerende democratie - Paul Limpens & Max Mathijssen, Comenius College, Hilversum

Van alle 38 landen in het onderzoek van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement, staat Nederland op de laatste plaats wat betreft burgerschaps-vorming onder jongeren. Paul en Max onderzoeken waarom dat zo is en wat er aan valt te doen. Burgerschap omvat drie aspecten: kennis over democratie, participatie en de eigen identiteit. Burgerschapsvorming is van belang in het kader van representativiteit, legitimiteit, het veiligheidsbeleid, solidariteit in de zorg, maatschappelijke en politieke interesse, de maatschappelijk waarden en participatie. Nederlandse jongeren scoren slecht op alle drie de aspecten van burgerschap, met alle gevolgen van dien. De oorzaken van deze slechte scores en de oplossingen daarvoor worden gezocht in het onderwijs en in de politiek. In het onderwijs kan eerder worden begonnen met lessen maatschappijleer en kan de maatschappelijke stage worden behouden middels het vormen van een eigen netwerk van scholen. In de politiek kunnen politici meer interesse tonen in jongeren en jargon achterwege laten, kan de stemgerechtigde leeftijd wellicht worden verlaagd en kunnen gemeente-initiatieven zoals de jongerenburgemeester en jongerenambassadeur een grotere rol krijgen.
Laatst gewijzigd:31 juli 2017 13:55