Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenPromotietrajectenProgramma PromotieonderwijsProgramma Promotieonderwijs

Veelgestelde vragen

Zeven vragen over promotiestudenten

Waarom start de RUG met het Programma Promotieonderwijs?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld voor een experiment met promotieonderwijs, of te wel promoveren met een beurs. Deelname aan dit experiment maakt extra promotieplaatsen mogelijk. Hierdoor krijgen meer talentvolle studenten de mogelijkheid door te stromen naar een promotieplaats. Meer promoties betekent een extra impuls voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast beoogt de RUG met dit programma de aansluiting te bevorderen tussen de masterfase en het promotietraject.

Wat is het verschil met gewone promovendi?

De huidige promovendi zijn vier jaar lang in dienst van de RUG. Ze solliciteren vrijwel altijd op bestaande onderzoeksplannen. Ook geven ze onderwijs. Promotiestudenten zijn niet in dienst van de universiteit, zij zijn student en krijgen vier jaar lang een beurs. Ze schrijven hun eigen onderzoeksplan, vanuit hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Ze hoeven geen onderwijs te geven, maar mogen dat wel in het kader van hun opleiding.

Speciaal voor de promotiestudenten wordt een leerlijn ontwikkeld, die ‘Career Perspectives’ heet. Die bereidt hun beter voor op een carrière na de promotie, binnen of buiten de wetenschap.

In het buitenland zijn promotiestudenten heel normaal. De RUG heeft er al ervaring mee, maar werd aanvankelijk door de rechter teruggefloten, omdat er sprake zou zijn van een werkrelatie tussen universiteit en promotiestudenten. De RUG was het daar niet mee eens. In hoger beroep kreeg de RUG gelijk. Dat gaf de minister ruimte voor dit experiment.

Hoe kom je in aanmerking voor deze promotieplaatsen?

De faculteiten zoeken onder hun eigen talentvolle research masterstudenten naar kandidaten. Hun onderzoeksplan wordt beoordeeld door hun (mogelijke) toekomstige begeleiders en de Graduate School. De lat ligt hoog: aan het onderzoek worden hoge eisen gesteld.

Daarnaast geeft de RUG ook talent ‘van buiten’ een kans. Studenten van andere universiteiten mogen ook voorstellen indienen. Als ze geselecteerd worden, lopen ze eerst een korte stage bij de faculteit waar ze willen promoveren. In die tijd kunnen ze hun mogelijke begeleiders leren kennen en hun onderzoeksvoorstel schrijven. De eigen research masterstudenten en de andere studenten worden in één competitie beoordeeld op de kwaliteit van hun CV en hun onderzoeksvoorstel.

Hoeveel studenten kunnen meedoen?

De minister geeft ruimte voor 2000 plaatsen. De RUG neemt daarvan 850 plekken voor haar rekening, voor studenten uit binnen- en buitenland. Omdat het nog maar kort dag is – in september kunnen de eerste promotiestudenten beginnen – zullen in 2016 tussen de 50 en 100 promotiestudenten instromen. In 2017 en 2018 worden dat er tussen de 150 en 250 per jaar.

Hoe hoog is de beurs?

Promotiestudenten krijgen een beurs van ongeveer €1.700 per maand, waarbij belasting en sociale premies al zijn ingehouden. Promotiestudenten bouwen geen pensioenpremie op. Bestaande cao-afspraken voor werknemers gelden ook niet, omdat het om studenten gaat. Zo krijgen promotiestudenten geen eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Maar ze hebben wel dezelfde sociale zekerheid als alle andere promovendi.

Krijgen de promotiestudenten goede onderzoeksfaciliteiten?

Om goed onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk dat de Graduate Schools goede onderzoeksfaciliteiten bieden. Hierbij moet je denken aan een goede studieplek, apparatuur, onkostenvergoeding voor reizen en congresbezoek, opleidingsbudget, etc. De Graduate Schools ondersteunen de promotiestudenten om hun promotieonderzoek optimaal uit te voeren.

Als het experiment stopt, wat betekent dat dan voor je promotie?

De RUG verwacht zeker niet dat het experiment zal stoppen, integendeel. De universiteit heeft al veel ervaring opgedaan met promotiestudenten en heeft daarom het volste vertrouwen dat het goed komt. In 2021 wordt het experiment uitgebreid geëvalueerd.

Mocht het experiment in het uiterste geval niet worden voortgezet, dan garandeert de RUG dat promotiestudenten hun promotie onder dezelfde voorwaarden kunnen afmaken.

Laatst gewijzigd:29 augustus 2018 09:39
printView this page in: English