Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

Examenreglement - specifiek

TS VRS-D

De Groningen Academy for Radiation Protection (GARP), ondergebracht bij de afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert de opleiding tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen (niveau D) zoals bedoeld in bijlage 5.2, onderdeel E-3 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Deze opleiding valt onder de beschikking van de Rijksuniversiteit Groningen als erkende instelling zoals bedoeld in het toenmalig Besluit Stralingsbescherming (Beschikking nr. 2015/0464-17 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Staatscourant nr.208, 6 januari 2016).

In dit document wordt het reglement voor deze opleiding gegeven.

Artikel 0
 1. De Rijksuniversiteit Groningen hanteert voor deze opleiding de benaming ‘Toezichthouder Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen (Niveau D)’ (TS VRS-D) in haar communicatie en diplomering.
Artikel 1 Algemeen
 1. In dit reglement wordt verstaan onder
  1. Algemene Reglement: Algemeen Reglement voor de opleidingen stralingsbescherming Rijksuniversiteit Groningen;
  2. syllabus: Syllabus Stralingshygiëne voor Toezichthouders Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen (Niveau D) – dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma, 2018 of later;
  3. practicumhandleiding: Praktische Stralingshygiëne, practicumhandleiding voor de opleiding tot Toezichthouders Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen (Niveau D)– drs. E.J. Bunskoeke, 2018 of later;
  4. handouts: kopieën van presentaties die door docenten tijdens de opleiding worden verzorgd;
  5. participatie: het aanwezig zijn en, indien daartoe uitgenodigd, actief deelnemen.
 2. De bepalingen en definities uit het Algemene Reglement zijn op dit reglement van toepassing.
Artikel 2 Samenstelling commissies
 1. De opleidingsverantwoordelijke voor de opleiding is dr. H.F. Boersma.
 2. De examencommissie van de opleiding bestaat uit
  1. dr. H.F. Boersma, voorzitter
  2. dr. F. Pleiter, lid.
 3. De beroepscommissie van de opleiding bestaat uit
  1. dr. M.H.K. Linskens, voorzitter
  2. drs. E.J. Bunskoeke.
 4. De practicumcoördinator van de opleiding is drs. E.J. Bunskoeke.
Artikel 3 Diploma
 1. De eisen om voor het diploma van de opleiding tot Toezichthouder Stralingsbescherming Verspreidbare Radioactieve Stoffen (Niveau D) in aanmerking te komen zijn de volgende
  1. De kandidaat dient voor het examen te zijn geslaagd
  2. De kandidaat dient een beoordeling 'voldoende' voor het practicum te hebben
  3. De kandidaat dient aan te kunnen tonen deelgenomen te hebben aan die onderdelen van de opleiding waarvoor een participatieverplichting geldt.
Artikel 4 Samenstelling en duur van het examen
 1. Het examen bestaat uit twee onderdelen, t.w. een meerkeuze-deel en een deel met korte open vragen.
 2. Het meerkeuze-examen bestaat uit 40 vragen, met elk vier alternatieven.
 3. Meerkeuzevragen toetsen de parate kennis die ontleend kan worden aan de informatie uit de syllabus èn het begrip daarvan voor zover de tekst in de kantlijn is voorzien van een zwarte streep.
 4. Het examen met open vragen bestaat uit één of meer korte vraagstukken.
 5. Het examen met open vragen toetst het begrip en het kunnen toepassen van de kennis die ontleend kan worden aan de syllabus, de practicumhandleiding en de handouts.
 6. Voor de beantwoording van het examen heeft de kandidaat 90 minuten ter beschikking.
Artikel 5 Het examen
 1. Tijdens het examen mag de kandidaat voor uitvoering van berekeningen uitsluitend gebruik maken van een eenvoudige rekenmachine.
 2. Tijdens het examen is het de kandidaat niet geoorloofd gebruik te maken van enig cursus- of ander documentatiemateriaal behoudens de rekenmachine bedoeld in lid 1.
 3. Kandidaten die in een andere dan hun moedertaal examen afleggen mogen voor beide onderdelen gebruik maken van een 'geschoond' woordenboek mits zij dit voorafgaand aan het examen hebben laten controleren door de surveillant.
Artikel 6 Moedertaal
 1. Kandidaten die in een andere dan hun moedertaal examen afleggen kunnen voor het examen verlenging aanvragen. Deze aanvraag dient uiterlijk twee weken voor het examen schriftelijk en met redenen omkleed te worden gericht aan de opleidingsverantwoordelijke.
 2. De opleidingsverantwoordelijke doet een bindende uitspraak en licht de kandidaat in.
 3. Een eventueel besluit tot verlenging van de examenduur dient tijdens het examen door de kandidaat te kunnen worden overlegd.
Artikel 7 Beoordeling van het examen
 1. De meerkeuzevragen leveren bij goede beantwoording elk één punt op.
 2. De open vragen leveren maximaal 10 punten op, afgerond op een halve punt.
 3. Voorafgaand aan de beoordeling van de open vragen stelt de examencommissie een richtlijn voor de beoordeling van de vraagstukken op.
 4. Het totaal aantal punten is de som van de meerkeuze- en open vragen.
 5. Het examenresultaat wordt als volgt bepaald:
  1. Totaal aantal punten < 30 pt: gezakt;
  2. Totaal aantal punten >= 30 pt: geslaagd;
  3. Het cijfer (C) wordt bepaald door gebruik te maken van de volgende formule: C = [(N-10)×9/40]+1;
  4. Het cijfer wordt afgerond op hele cijfers volgens onderstaande tabel tenzij de cursist anders verlangt
Aantal punten (N) Cijfer (C) Judicium
N <= 12,0 1 zeer zwak
12,5 <= N <= 16,5 2 zwak
17,0 <= N <= 21,0 3 matig
21,5 <= N <= 25,5 4 onvoldoende
26,0 <= N <= 29,5 5 bijna voldoende
30,0 <= N <= 34,0 6 voldoende
34,5 <= N <= 38,5 7 ruim voldoende
39,0 <= N <= 43,0 8 goed
43,5 <= N <= 47,5 9 zeer goed
N >= 48,0 10 uitmuntend
Artikel 8 Samenstelling van het practicum
 1. Het practicum bestaat uit drie tot vier dagdelen, waarvan
  1. vier dagdelen die primair bedoeld zijn om tijdens zes proeven stralingsfysische en –hygiënische kennis te demonstreren en praktische vaardigheden op dit gebied op te doen, en waarvan;
  2. één dagdeel tevens bedoeld is om vaardigheden op te doen als toezichthouder en kennis te maken met risicocommunicatie.
 2. De opleidingscoördinator kan in samenspraak met de practicumcoördinator besluiten het onder lid 1 sub b bedoelde dagdeel te combineren met de onder lid 1 sub a bedoelde dagdelen dan wel dit als college aan te bieden.
Artikel 9 Beoordeling van het practicum
 1. Het practicum wordt beoordeeld op grond van
  1. Participatie
  2. Inzet tijdens het practicum
  3. Tonen van stralingshygiënisch verantwoord gedrag
 2. Bij de beoordeling maakt de beoordelaar gebruik van de Rubric Practicum Opleiding TS VRS-D – zie annex A bij dit reglement.
 3. Voor de praktische toepassing van de in lid 2 bedoelde beoordeling wordt een aftekenlijst gebruikt.
 4. Indien een kandidaat een deel van het practicum moet herhalen bepaalt de practicumcoördinator welk deel dit is met dien verstande dat een gemist onderdeel van het practicum altijd dient te worden ingehaald.
Artikel 10 Participatieverplichting
 1. De verplichting tot participatie geldt voor de in artikel 8 vermelde onderdelen van de opleiding.
 2. De beoordeling van de participatie gebeurt op de in artikel 9 aangegeven wijze.
 3. Onverminderd lid 2 is de beoordeling van de participatie altijd onvoldoende indien een onderdeel van het practicum wordt verzuimd.
Artikel 11 Slotbepalingen
 1. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2018.
Laatst gewijzigd:03 mei 2018 17:44