Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 5A/M - tandartsen en orthodontisten

Niveau 5A/M - tandartsen en orthodontisten - opfriscursus

Cursusinformatie stralingsbescherming
Stralingsbescherming

Een tandarts die in zijn praktijk röntgentoestellen wil gebruiken moet daarvoor zowel bevoegd als bekwaam zijn. Deze bevoegdheid is verkregen door het behalen van het diploma stralingsdeskundigheid voor tandartsen en orthodontisten (5A/M) of een daaraan gelijkwaardig diploma (stralingsdeskundigheid niveau 5A of hoger).

Het is noodzakelijk de kennis uit deze opleiding met enige regelmaat te actualiseren. Dat is zeker nu het geval omdat de inhoud van de wetgeving recentelijk sterk gewijzigd is en er specifieke eisen aan de inhoud van risicoanalyses worden gesteld. De Rijksuniversiteit biedt in samenwerking met het Wenckebach Instituut van het UMCG de mogelijkheid deze opfriscursus met 3 contacturen te volgen als u reeds in bezit bent van het diploma niveau 5A/M of gelijkwaardig.

Niet alle tandartsen die voor 2003 zijn afgestudeerd beschikken over het diploma Niveau 5A/M (of 5A). De RUG biedt de mogelijkheid dit diploma in combinatie met deze opfriscursus te halen. Daarnaast volgen studenten Tandheelkunde de volledige 5A/M opleiding inclusief examen. De 5A/M cursus is door de rijksoverheid erkend bij Ministeriële Regeling van 12 december 2011, nr. GVW/GW/2011/22381.

Leerdoelen

Het algemene leerdoel van de opfriscursus is tweeledig:

  1. Het (opnieuw) zelfstandig kunnen beoordelen van de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling;
  2. het actualiseren van het niveau van kennis en inzicht dat door de overheid wordt vereist voor het beheren van een intrinsiek veilig röntgentoestel.

Beide leerdoelen beperken zich uitdrukkelijk tot de toepassing van intra-oraal toestellen en orthopantomografen in de tandheelkundige praktijk. Expliciete aandacht wordt besteed aan de gewijzigde wetgeving en de opzet en inhoud van het door de inspecties verlangde Kernenergiewetdossier, waaronder de inhoud van de voorgeschreven risicoanalyses.

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt het boekje 'Stralingsdeskundigheid voor Toezichthoudend Deskundigen - tandartsen en orthodontisten' behandeld, dat is samengesteld en geschreven door dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma. In beperkte mate zijn onderdelen van deze syllabus gebaseerd op de meest recente druk van het boek Praktische Stralingshygiëne van J. van den Eijnde en M. Schouwenburg (Syntax Media, Arnhem). Het cursusboek wordt enkele weken voorafgaand aan de opfriscursus naar de cursist gezonden. Daarnaast ontvangt de cursist op de cursusdag een reader met onder andere de hand-outs van de presentaties. Studenten Tandheelkunde die de 5A/M opleiding volgen dienen het cursusmateriaal zelf op te halen (zie informatie op Nestor).

Examen

Als u de opfriscursus als onderdeel van de niveau 5A/M opleiding wilt volgen wordt de cursus afgerond met een examen dat bestaat uit 32 meerkeuzevragen met elk vier antwoordmogelijkheden en één of meer open vragen. De meerkeuzevragen worden elk met één punt gehonoreerd, de open vragen met in totaal 10 punten. Indien 25 van de 42 te behalen punten worden gehaald, is het examen met voldoende resultaat gemaakt. Het is van groot belang om voorafgaand aan de cursus het hele boekje grondig te bestuderen. Bij voldoende belangstelling zal voorafgaand aan de opfriscursus ook een vragenuur / college worden verzorgd over de fysische eigenschappen en biologische effecten van röntgenstraling en dosimetrische grootheden en eenheden. U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen.

Examen als afronding van de opfriscursus

Hoewel er geen wettelijke verplichting is om opnieuw aan het examen deel te nemen als u de opfriscursus volgt bieden wij u wel deze mogelijkheid. Op deze wijze kunt u aantonen actief aan nascholing te hebben deelgenomen. U dient dan wel het hele cursusboekje grondig te bestuderen voorafgaand aan de opfriscursus. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken verzoeken wij u dit bij aanmelding kenbaar te maken.

datum
Belangrijke data

Eerstvolgende opfriscursus: n.t.b - deze cursus wordt in samenwerking met het Wenckebach Instituut (UMCG) georganiseerd. U kunt zich via de website van Wenckebach opgeven voor deze opfriscursus.
Eerstvolgende examen: n.t.b. - aanmelding kan alleen - via het sturen van een email naar amd@rug.nl - nadat u zich heeft aangemeld voor de opfriscursus.
Studenten Tandheelkunde van de RUG melden zich aan via de cursuswinkel .
Sluitingstermijn inschrijving examen: n.t.b.

Gegevens examen niveau 5A/M

Het examen duurt anderhalf uur, begintijdstip: n.t.b. Vanaf een uur voor het examen kunt u inlopen om vragen te stellen.
Plaats: Afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, Visserstraat 49, 9712 CT Groningen

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:17
printOok beschikbaar in het: English