Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 5

Examenreglement - specifiek

Niveau 5A en 5B

Artikel 1
 1. Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt door de Arbo- en Milieudienst cursussen stralingsdeskundigheid niveau 5A en 5B gegeven.
 2. Deze cursussen zijn erkend door de rijksoverheid volgens de ‘Richtlijnen erkenning van opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen' van 20 november 1984, Staatscourant 227, gepubliceerd in de 'Tijdelijke regeling erkenning opleidingen radioactieve stoffen en toestellen 2013', Staatscourant 2013, nr. 34306. De Arbo- en Milieudienst RUG houdt zich aan de in de Richtlijnen vervatte normen.
 3. De cursussen niveau 5 zijn bestemd voor eigen medewerkers en studenten van de universiteit (inclusief het Universitair Medisch Centrum Groningen) en voor derden. De Arbo- en Milieudienst behoudt zich het recht voor om voor verschillende categorieën aparte cursusprijzen te hanteren.
 4. Op deze opleiding is het algemeen reglement 'opleidingen stralingsbescherming Rijksuniversiteit Groningen' van toepassing. Indien dit reglement strijdig met het voorgaande reglement is, prevaleert het algemeen reglement.
Artikel 2
 1. De cursusleiding bestaat uit de coördinator van de opleidingen stralingsbescherming van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze heeft een deskundigheid op niveau 3 of hoger.
 2. De cursusleiding draagt zorg voor een adequate evaluatie van elke cursus.
 3. De examencommissie bestaat uit twee deskundigen, namelijk de coördinator en een tweede deskundige op niveau 3 of hoger. Thans zijn dit dr. H.F. Boersma en dr. F. Pleiter.
 4. De examencommissie heeft tot taak examens op te stellen en hiermee naar redelijkheid kennis en vaardigheden van de cursisten te toetsen.
 5. Het secretariaat van de cursus wordt gevoerd door het secretariaat van de Arbo- en Milieudienst RUG.
Artikel 3
 1. De cursist betaalt een cursusgeld voor deelname aan de cursus.
 2. Inschrijving en betaling van het cursusgeld geeft de cursist recht op:
  • syllabus en overig cursusmateriaal;
  • deelname aan colleges, practicum en werkcolleges gedurende een vastgesteld rooster;
  • zonder verdere kosten deelname aan het examen en één herexamen.
 3. Voor volgende herexamens wordt de cursist examengeld in rekening gebracht.
Artikel 4
 1. Elke potentiële examenkandidaat ontvangt vóór het examen, op het door hem opgegeven adres, mededeling van: het tijdstip van aanvang, de plaats van het examen en de noodzaak een legitimatiebewijs mee te nemen. Indien de cursus wordt verzorgd door een opleiding binnen de Rijksuniversiteit Groningen kan de uitvoering hiervan worden overgedragen aan de betrokken opleiding.
 2. Voor het examen ontvangen de kandidaten gewaarmerkt papier. Al het verstrekte papier moet door de kandidaten worden ingeleverd, inclusief de examenopgaven.
 3. Voor aanvang van het examen vernemen de cursisten dat zij zelf moeten controleren of alle doorlopend genummerde pagina's van de examenopgaven aanwezig zijn.
 4. Het examen bestaat uit vijftig meerkeuzevragen met elk tenminste vier alternatieven.
 5. De examencommissie stelt het examen op en draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de vragen over de lesstof.
 6. Voor de beantwoording krijgt de cursist anderhalf uur; hierbij mag hij de cursusstof niet raadplegen.
 7. Kandidaten die in een andere dan hun moedertaal examen afleggen kunnen voor dit examen verlenging van de beschikbare tijd aanvragen:
  • deze aanvraag dient uiterlijk twee weken voor het examen schriftelijk en met redenen omkleed te worden gericht aan de opleidingsverantwoordelijke;
  • de opleidingsverantwoordelijke doet een bindende uitspraak en licht de kandidaat in;
  • een eventueel besluit tot verlenging van de examenduur dient tijdens het examen door de kandidaat te kunnen worden overlegd.
 8. Het examen wordt beoordeeld door of in opdracht van de examencommissie, die vervolgens de uitslag vaststelt.
 9. De cursist is geslaagd wanneer hij/zij meer dan 31 goede antwoorden heeft, wat overeenkomt met een 5,5. Het cijfer volgt uit het aantal goede antwoorden:
Aantal goede antwoorden Cijfer
32 ≤ n < 36 6
36 ≤ n < 40 7
40 ≤ n < 44 8
44 ≤ n < 48 9
n ≥ 48 10
 1. Tegen de vraagstelling, de verdeling van de vragen over de stof en de normering kan beroep worden aangetekend bij de cursusleiding. Tegen de uitspraak van de cursusleiding kan bezwaar worden gemaakt bij de commissie die het landelijk gecoördineerd examen voor de opleiding tot coördinerend deskundige vaststelt.
 2. Een diploma wordt verstrekt indien ook het practicum voldoende is afgelegd. Practicum en examen hebben een geldigheidsduur van 33 maanden na het voltooien van één van beiden.
 3. Het examenwerk wordt tenminste een jaar bewaard door het secretariaat van de Arbo- en Milieudienst RUG.
Artikel 5
 1. Dit examenreglement treedt in werking op 1 december 2015.
Laatst gewijzigd:10 april 2016 21:30
printOok beschikbaar in het: English