Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 5

Niveau 5 (laatste cursussen)

Cursus stralingsbescherming
Stralingsbescherming

Vanaf 6 februari 2018 worden alle niveau 4 en 5 cursussen in Nederland vervangen door opleidingen tot Toezichthouder stralingsbescherming voor een specifieke toepassing. Nadere informatie over de opleidingen die U aan de RUG kunt volgen worden in de loop van het studiejaar 2017-2018 op deze website geplaatst. Deze opleidingen starten rond juni 2018. In de periode februari - juni 2018 zijn er daarom geen cursussen stralingsbescherming voor Toezichthouders (met uitzondering van de opleiding voor tandartsen).

LAATSTE NIEUWS: IN JANUARI 2018 VINDT DE LAATSTE ZELFSTUDIECURSUS NIVEAU 5AB PLAATS. HIERVOOR ZIJN NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR. Deadline voor aanmelding: 18 januari 2018

Doel

Algemeen
In staat zijn om bij het werken met ioniserende straling zelfstandig de eigen veiligheidssituatie te kunnen beoordelen en zonodig zelf corrigerend te kunnen optreden.

Niveau 5A
Het verwerven van een niveau van kennis en inzicht dat door veel werkgevers wordt vereist voor het werken met gesloten radioactieve bronnen en röntgentoestellen, dan wel door de overheid wordt vereist voor het beheren van enkele gesloten radioactieve bronnen met gering risico, of een intrinsiek veilig röntgentoestel.

Niveau 5B
Het verwerven van een niveau van kennis en inzicht dat door veel werkgevers wordt vereist voor het werken met radioactieve stoffen in gemakkelijk verspreidbare vorm in een radionuclidenlaboratorium, dan wel door de overheid wordt vereist voor het werken met gesloten radioactieve bronnen of het beheren van enkele gesloten radioactieve bronnen met gering risico. (Let wel, de cursus geeft geen training in laboratoriumvaardigheden.)  

Bedoeld voor Iedereen die vanwege zijn/haar beroep of uit belangstelling stralingsdeskundige niveau 5 wil worden.
Studenten en medewerkers van de RUG die met radioactieve straling werken zijn verplicht minimaal stralingsdeskundige niveau 5 te zijn.
Duur Hoorcolleges gedurende 7 of 8 dagdelen (1 dagdeel =3 uur).
Practica gedurende 3 of 4 dagdelen.
Voorkennis Alhoewel alle voor de cursus noodzakelijke wiskundige voorkennis in de cursus zelf aan bod komt, is het voor het slagen voor deze cursus nodig enige affiniteit te hebben met machten en logaritmen, en met het aflezen van zowel lineaire als logaritmische grafieken.

Inhoud

In principe wordt tweemaal per jaar een gecombineerde 5A/5B-cursus georganiseerd. Op verzoek van instellingen kan bij een minimale deelname van 8 cursisten ook een aangepast programma worden aangeboden. Belangstellenden kunnen via het secretariaat van de AMD contact opnemen met de cursusleiding.

De opleidingen tot niveau 5A en 5B kunnen ook als zelfstudievariant gevolgd worden. Wel dient men dan het practicum te doorlopen. De zelfstudievariant is eveneens in het Engels beschikbaar. Voor alle varianten geldt dat 5A en 5B gelijktijdig kunnen worden gevolgd.

De cursus omvat:

  • Een lesboek en practicumsyllabus.
  • Hoorcolleges gedurende in totaal 7 of 8 dagdelen (één dagdeel is 3 uur).
  • Practica gedurende in totaal 3 of 4 dagdelen.
  • Een examen met meerkeuzevragen.
  • Een getuigschrift (na het met goed gevolg afleggen van het examen).

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

Kernfysica
Dit omvat een uiteenzetting van de eigenschappen van radioactieve stoffen en röntgentoestellen, en van de straling die deze uitzenden.
Wisselwerking van straling met materie
De cursist leert het gedrag van straling begrijpen. Ook worden de grondbeginselen van afscherming behandeld.
Meten van straling
De meest gebruikte meetprincipes en meetmethoden worden behandeld. De cursist leert welk soort meter geschikt is voor welk soort meting. In een demonstratie-practicum ziet hij de werking van deze apparaten en ziet hij hoe het verband wordt gelegd tussen het meetresultaat en de activiteit.
Stralingsdosimetrie
De stralingsdosimetrie geeft bij een aantal toepassingen het verband tussen de activiteit van de stralingsbron en de resulterende stralingsdosis.
Biologische gevolgen van straling
De cursist ontvangt een inleiding in de werking en regulering van lichaamscellen. De mogelijk biologische gevolgen van ioniserende straling worden voor de cursist in kaart gebracht. Deze risico's zijn te beoordelen met zogenaamde risicofactoren die het verband leggen tussen dosis en mogelijke gevolgen.
Wetgeving
De cursist krijgt een uiteenzetting van de belangrijkste wettelijke bepalingen, alsmede van de verantwoordelijkheden die onder de Kernenergiewet gelden.
Praktische stralingsbescherming
Het regiem, de vele veiligheidsmaatregelen en de hygiëne die men in de praktische stralingsbescherming dient toe te passen, worden uiteengezet. Ook wordt de cursist ingeleid in de praktijk van het werken met radioactieve stoffen.

datum
Belangrijke data

LAATSTE NIV 5AB CURSUS (collegevariant) is gestart op 22 november 2017

In de week van 22 januari 2018 wordt nog een zelfstudie cursus niveau 5AB georganiseerd. Deadline voor aanmelding is 18 januari 2018. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat.

(Her)examens: maandag 15 januari 2018, woensdag 31 januari 2018 en vrijdag 2 februari 2018.

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 12:02
printOok beschikbaar in het: English