Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 4

Niveau 4 (alleen examen)

Cursus stralingsbescherming
Stralingsbescherming
.

Vooraf

Vanaf 6 februari 2018 worden alle niveau 4 en 5 cursussen in Nederland vervangen door opleidingen tot Toezichthouder stralingsbescherming voor een specifieke toepassing. Nadere informatie over de opleidingen die U aan de RUG kunt volgen worden in de loop van het studiejaar 2017-2018 op deze website geplaatst. In 2017 kan nog éénmaal het examen voor de opleidingen niveau 4A en/of 4B worden afgelegd.

Doel

Opleiden tot een niveau van kennis en inzicht dat door de overheid wordt vereist om leiding te kunnen geven aan het veilig en volgens de wettelijke regelgeving werken met gesloten radioactieve bronnen (niveau 4A en 4B) en röntgentoestellen (niveau 4A).
Opleiden tot een kennisniveau noodzakelijk voor het onder toezicht van een niveau 3 deskundige, maar met een hoge mate van zelfstandigheid uitvoeren van werkzaamheden met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm in een radionuclidenlaboratorium (niveau 4B).

Duur Hoor- en werkcolleges gedurende 9 dagen (niveau 4A) of 10 dagen (niveau 4B).
Practicum gedurende 2 dagen(niveau 4A) of 4 dagen (niveau 4B).
Examen met open vraagstukken en meerkeuzevragen.
Indien het volledige rooster voor de opleiding tot coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige wordt gevolgd is het aantal contactdagen groter.
Voorkennis Van de cursisten wordt verwacht dat zij op bepaalde onderwerpen uit de wiskunde een voorkennis op HAVO-niveau hebben.
Ten einde deze kennis op te frissen en uit te breiden wordt deelname aan de voorcursus wiskunde geadviseerd. Voor deze voorcursus dient u zich apart aan te melden.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

Wiskunde en statistiek
Er wordt een inleiding met oefenstof gegeven in de benodigde wiskunde. De statistiek is nodig om de nauwkeurigheid van de eigen metingen te kunnen beoordelen. Dit onderdeel is inhoudelijk identiek aan de Voorcursus wiskunde voor niveau 3.
Kernfysica
De eigenschappen van radioactieve stoffen en röntgentoestellen (4a-cursus) worden uiteengezet. De cursist wordt geleerd het verband te leggen tussen de activiteit en het aantal per seconde door een bron uitgezonden deeltjes.
Wisselwerking van straling met materie
De cursist leert het gedrag van straling begrijpen en inschatten; hij leert eenvoudige afschermingsberekeningen uit te voeren.
Stralingsdosimetrie
De cursist leert de stralingsdosis te relateren aan de soort straling, de activiteit van de bron en de afstand, alsmede eenvoudige dosisproblemen op te lossen.
Biologische gevolgen van straling
De cursist ontvangt een inleiding in de werking en regulering van lichaamscellen. De biologische gevolgen van straling worden voor de cursist in kaart gebracht. Deze risico's zijn te beoordelen met zogenaamde risicofactoren die het verband leggen tussen dosis en mogelijke gevolgen.
Wetgeving
Er wordt een overzicht geboden van de relevante wet- en regelgeving. Tevens wordt aandacht besteed aan het aanvragen van eenvoudige Kernenergiewetvergunningen.
Meten van straling
Door een inleiding in de gebruikelijke meetprincipes kan de cursist de geschiktheid van een bepaald type stralingsmonitor beoordelen. Tevens leert men het telrendement bepalen (het verband tussen het getelde aantal deeltjes en de activiteit).
Praktische stralingsbescherming
De cursist verkrijgt gedegen kennis van en inzicht in de veiligheidsmaatregelen die in de praktische stralingsbescherming behoren te worden toegepast.

datum
Belangrijke data


Examen: 27 november 2017 van 10.00 - 13.00/13.30 uur  - LAATSTE EXAMENMOGELIJKHEID

Tegen meerkosten kan na van 13.30 - 15.30 uur worden deelgenomen aan een nabespreking van het examen. Hiervoor kunt u via het secretariaat contact opnemen met de opleidingscoördinator

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat.

Laatst gewijzigd:11 september 2017 10:53
printOok beschikbaar in het: English