Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingCursusinformatie stralingsbeschermingCoördinerend deskundige - opfriscursus

Coördinerend deskundige - opfriscursus

Cursusinformatie stralingsbescherming
Stralingsbescherming

Doel

De opfriscursus voor coördinerend (stralingsbeschermings)deskundigen heeft een drieledig doel: (i) opnieuw in aanraking komen met de meest relevante basisbegrippen uit de opleiding tot coördinerend deskundige (voorheen niveau 3 deskundige), (ii) op de hoogte komen van recente ontwikkelingen op stralingshygiënisch gebied, en (iii) recapitulatie van essentiële aspecten van de praktische stralingshygiëne.

Bedoeld voor Coördinerend deskundigen in de stralingsbescherming.
Duur Module I
- Hoorcolleges gedurende 11 dagdelen (1 dagdeel = 3 uur).
Om praktische redenen volgt men de colleges die in het kader van de opleiding tot coördinerend deskundige worden verzorgd.
Module II (optioneel)
- Practicum gedurende 1 dag.
Module III (optioneel)
- Werkcolleges gedurende 1 dag.
- Proefexamen.
Aanvulling (optioneel)
- Landelijk examen open vragen.
Voorkennis Tenminste het deskundigheidsniveau 3 of een vergelijkbaar niveau.

Inhoud

De opfriscursus wordt in principe in het voorjaar gegeven. De volledige cursus bestaatuit drie modules, waarvan de twee laatste alleen in combinatie met module I kunnen worden gevolgd. De cursus kan worden afgerond met het afleggen van het landelijk gecoördineerd gedeelte van het examen coördinerend deskundige stralingsbescherming. De cursus omvat:

 • Een uitgebreide syllabus waarin alle relevante stof uit aan bod komt.
 • Aanvullende literatuur.
 • Een practicumsyllabus.
 • Landelijk examen open vragen

Belangrijke onderwerpen die in module I aan bod komen zijn:

 • Dosisbegrippen
 • Uitwendige en inwendige dosimetrie
 • Afscherming
 • Risico's van handelingen met open bronnen
 • ICRP
 • Niet-ioniserende straling
 • Besluit Stralingsbescherming en ministeriële regelingen (o.a. Uitvoeringsbesluit Stralingsbescherming)
 • Casus risicoanalyse en vergunningaanvraag
 • Maatschappelijke aspecten

Module II bestaat uit één dag practicum waarin aandacht wordt besteed aan:

 • Praktische vaardigheden
 • Detectie
 • Telrendement

In module III kan men zijn eigen kennis toetsen aan de hand van een oud examen niveau 3 dat in grote lijnen overeenkomt met het landelijk gecoördineerd deelexamen voor coördinerend deskundige stralingsbescherming. Het tweede dagdeel wordt gebruikt voor het nabespreken van dit examen.

In aanvulling op deze opfriscursus (modules I & III) kan het open vragen gedeelte van het eerstvolgende landelijk examen bij wijze van toetsing worden afgelegd. Indien men hiervoor slaagt levert dit een hogere waardering op in het kader van de na- en bijscholingseisen die aan geregistreerd stralingsdeskundigen worden gesteld dan wanneer deze toets niet wordt afgelegd (7,5 pt versus 5 pt per gevolgd dagdeel).

datum
Belangrijke data

De eerstvolgende cursus start op 9 januari 2018
Deadline voor inschrijving: 20 december 2017

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat.

Laatst gewijzigd:18 juli 2017 10:06
printOok beschikbaar in het: English