Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingCursusinformatie stralingsbeschermingCoördinerend deskundige

Coördinerend deskundige

Cursusinformatie stralingsbescherming
Stralingsbescherming
.

Doel

Het opleiden tot een niveau van kennis en inzicht dat door het overheidstoezicht wordt vereist om de in het Besluit Stralingsbescherming geformuleerde taken voor een coördinerend (stralingsbeschermings)deskundige te kunnen uitvoeren. De coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige kan leiding geven aan het op veilige wijze en volgens de wettelijke regelgeving werken met radioactieve stoffen in gemakkelijk verspreidbare vorm in radionuclidenlaboratoria, röntgentoestellen, gesloten bronnen en eenvoudige deeltjesversnellers.

Bedoeld voor Iedereen die vanwege zijn / haar beroep of uit belangstelling coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige (voorheen niveau 3 deskundige) wil worden.
Duur Hoorcolleges gedurende 10 dagen.
Werkcolleges gedurende 7 dagen.
Practicum van 9 dagdelen (1 dagdeel = 3 uur), afgesloten met een toetspracticum.
Excursie en evaluatiebijeenkomst.
Examen met meerkeuzevragen en open vraagstukken.
Let op: Voor studenten Biomedische Technologie geldt een afwijkend, verkort programma.
Voorkennis Van de cursisten wordt verwacht dat zij op bepaalde onderwerpen uit de wiskunde een voorkennis op VWO-niveau hebben.
Voorafgaand aan de cursus bestaat de mogelijkheid om een tweedaagse voorcursus wiskunde te volgen, waarin training van deze voor de coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige vereiste wiskundige vaardigheden wordt geboden. Voor deze voorcursus dient men zich apart aan te melden.

Inhoud

Deze cursus wordt bij voldoende deelname eens per jaar in de maanden december tot en met mei gegeven. De cursus omvat:

  • Een syllabus met het theoretisch deel van de lesstof.
  • Een practicumsyllabus.
  • Uitgebreide aanvullende literatuur.
  • Een vraagstukkenboek ter oefening en voorbereiding op het examen.
  • Een diploma (na het met goed gevolg afleggen van het examen).

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

Wiskunde
Er wordt één dag besteed aan het werken met eenvoudige compartimentensystemen (lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten).
Kernfysica
Er wordt een uitgebreide inleiding in de kernfysica gegeven met onder meer als doel dat de cursist bij een radioactieve bron het per seconde uitgezonden aantal deeltjes kan vaststellen.
Wisselwerking van straling met materie
De cursist leert het gedrag van straling goed begrijpen; hij leert complexe afschermingsberekeningen uit te voeren.
Stralingsdosimetrie
De cursist wordt een gedetailleerde uiteenzetting gegeven van het verband tussen activiteit en de resulterende stralingsdosis in vele vormen en toepassingen.
Radiobiologie en stralingsgenetica
De cursist ontvangt een inleiding in de werking en regulering van lichaamscellen. De biologische gevolgen van ioniserende worden voor de cursist in kaart gebracht. Deze risico's zijn te beoordelen met zogenaamde risicofactoren die het verband leggen tussen dosis en mogelijke gevolgen.
Wetgeving
De wetgeving met betrekking tot stralingsbescherming wordt in detail behandeld. Tevens wordt uitgelegd hoe men een Kernenergiewetvergunning dient aan te vragen en de wijze waarop men aan de wet kan of moet voldoen.
Meten van straling
Door een inleiding in de gebruikelijke meetprincipes kan de cursist de geschiktheid van een bepaald type stralingsmonitor beoordelen. Tevens leert men het telrendement te bepalen (het verband tussen het getelde aantal deeltjes en de activiteit).
Praktische stralingsbescherming
De cursist verkrijgt gedegen kennis van en inzicht in de aspecten die een rol spelen bij het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties en de veiligheidsmaatregelen die op grond hiervan in de praktische stralingsbescherming behoren te worden toegepast.
Risicoperceptie en -communicatie
De cursist maakt kennis met aspecten van risicoperceptie en het communiceren met diverse doelgroepen over de risico's van ioniserende straling.

datum
Belangrijke data

Aanvang eerstvolgende cursus: 11 december 2017
Voorcursus wiskunde: 28 en 30 november 2017
Examen: 14 mei 2018
(Her)examen: 10 december 2018

Sluitingstermijn inschrijving: 21 november 2017 - inschrijving gesloten, neem voor vragen contact op met het cursussecretariaat
Eerstvolgende opleiding op het niveau van coördinerend deskundige start in november/december 2018 (ovb)

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat.

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 09:34
printOok beschikbaar in het: English