Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld masteropleiding Collegegeldtarieven

Collegegeldtarief masteropleiding

Afhankelijk van je persoonlijke situatie betaal je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld.

Het collegegeld wordt elk jaar voor één studiejaar vastgelegd. Het studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het collegegeld voor het volgend studiejaar wordt gedurende het huidige studiejaar bekend gemaakt.

Waarom zijn er twee soorten collegegeldtarieven?

De Nederlandse overheid subsideert (betaalt) één bachelor- en één masteropleiding voor studenten die de nationaliteit hebben van een land uit de EU/EER, Suriname of Zwitserland. Deze studenten betalen voor hun opleiding het wettelijk collegegeld.

Voor tweede opleidingen en studenten die niet onder de nationaliteitseis vallen, krijgt de universiteit geen overheidssubsidie. Deze studenten betalen voor hun opleiding het instellingscollegegeld.

Het instellingscollegegeld is vastgelegd op hetgeen aan bekostiging voor de betreffende opleiding zou worden ontvangen. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen legt de instellingstarieven elk jaar ter advisering voor aan de Universiteitsraad.

Wat zijn de gevolgen als mijn persoonlijke situatie wijzigt?

Wijzigingen in je persoonlijke situatie kan gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

 1. Je hebt je bachelor- of mastergraad behaald, maar je schrijft je niet uit. Voor deze inschrijving betaal je het wettelijk collegegeld gedurende het resterende deel van het studiejaar.
 2. Je voldoet op het moment van inschrijving aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld. Als je gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan het nationaliteitsvereiste betaal je het wettelijk collegegeld gedurende het resterende deel van het studiejaar.
 3. Je voldoet op het moment van inschrijving niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld. Als je gedurende het studiejaar alsnog voldoet aan het nationaliteitsvereiste, dan kun je een verzoek indienen om het instellingscollegegeld om te zetten naar het wettelijk collegegeld. Je moet dit verzoek indienen tijdens datzelfde studiejaar waarin je alsnog aan de voorwaarden hebt voldaan. De omzetting naar het wettelijk collegegeld vindt plaats met ingang van de eerste maand waarin alsnog aan de voorwaarden hiervan wordt voldaan.

Wettelijk collegegeld

Voorwaarden wettelijk collegegeld

Je moet voldoen aan beide voorwaarden.

Nationaliteit

Je hebt één van de onderstaande nationaliteiten:

 • Nederlanderse nationaliteit;
 • EU/EER-nationaliteit;
 • Zwitserse nationaliteit;
 • Geen EU/EER-nationaliteit, maar familielid van een in Nederland wonende EU-burger met een niet Nederlandse nationaliteit;
 • Geen EU/EER-nationaliteit, maar in bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning type II, III of IV en in bepaalde gevallen type I;
 • Surinaamse nationaliteit.

Niet eerder een bachelor- of mastergraad behaald

Je bent bij de inschrijving voor een bachelor- of masteropleiding niet in het bezit van een bachelor- of mastergraad van een bekostigde instelling in Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die vanaf 1 september 1991 zijn opgenomen in het historische bestand van het BRON HO. Hierbij is belangrijk:

 • dat als je na 1 september 1991 een ongedeelde universitaire opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelor- en een mastergraad.
 • dat als je na 1 september 1991 een hbo-opleiding hebt afgerond, dit geldt als het hebben behaald van een bachelorgraad.
Tarief wettelijk collegegeld

Soort student Studiejaar 2021-2022* Studiejaar 2022-2023
Voltijd € 1.084,- € 2.209,-
Deeltijd of duaal € 798,- € 1.626,-
Disclaimer studiejaar 2021-2022

Het kabinet heeft besloten om het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig te verlagen om de onderwijsgevolgen van Covid-19 voor studenten te compenseren. Het collegegeld voor studiejaar 2021-2022 is daardoor lager dan de oorspronkelijk vastgestelde collegegelgeldtarieven voor dit studiejaar.

Instellingscollegegeld

Je betaalt het instellingscollegegeld als niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegegeld I

Voorwaarden instellingscollegegeld I

Je betaalt het instellingscollegegeld I als één van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • UAF
  Je bent door het UAF als vluchteling-student erkend.
 • Erasmus Mundus-opleiding
  Je bent door de faculteit erkend als deelnemer aan een Erasmus Mundus-opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en je voldoet niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld.
 • Geen EU/EER nationaliteit met Nederlandse partner
  Je hebt geen EU/EER nationaliteit, maar je bent echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van een Nederlander en jullie wonen samen in Nederland. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij de Immigration Service Desk.
Tarief instellingscollegegegeld I

Soort student Studiejaar 2021-2022 Studiejaar 2022-2023
Voltijd € 1.084,- € 2.209,-
Deeltijd of duaal € 798,- € 1.626,-
Bachelor Liberal Arts and Sciences € 3.215,- € 4.380,-
Bachelor Global Responsibility and Leadership € 3.215,- € 4.380,-
Disclaimer studiejaar 2021-2022

Voor de meeste opleidingen wordt het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig verlaagd om de onderwijskundige gevolgen van Covid-19 voor studenten te compenseren. Hierdoor kan het zijn dat het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 lager is dan het oorspronkelijk vastgestelde collegegeldtarieven voor dit studiejaar.

Instellingscollegegeld II

Voorwaarden instellingscollegegeld II

Je betaalt het hogere instellingscollegegeld II als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld I. De hoogte van het instellingscollegegeld II wordt bepaald door de inschrijving en de gekozen opleiding.

Instellingscollegegeld II voor tweede studie (EU/EER studenten)

Voltijd

Faculteit Studiejaar 2021-2022 Studiejaar 2022-2023
Economie en Bedrijfskunde € 14.116,- € 15.487,-
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen € 11.066,- € 12.380,-
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap € 11.066,- € 12.380,-
Letteren € 11.066,- € 12.380,-
Medische wetenschappen
- Human Movement Sciences; Sport Sciences € 14.116,- € 15.487,-
- Geneeskunde, Tandheelkunde € 18.916,- € 20.378,-
- Resarch Master's € 14.116,- € 15.487,-
Rechtsgeleerdheid € 14.116,- € 15.487,-
Ruimtelijke Wetenschappen € 14.116,- € 15.487,-
Science and Engineering € 14.116,- € 15.487,-
Wijsbegeerte € 11.066,- € 12.380,-
Campus Fryslân € 14.166,- € 15.487,-

Deeltijd

Faculteit Studiejaar 2021-2022 Studiejaar 2022-2023
Economie en Bedrijfskunde* € 7.352,- € 8.304,-
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen* € 5.702,- € 6.623,-
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap* € 5.702,- € 6.623,-
Letteren* € 5.702,- € 6.623,-
Rechtsgeleerdheid* € 7.352,- € 8.304,-
Ruimtelijke Wetenschappen* € 7.352,- € 8.304,-
Science and Engineering* € 7.352,- € 8.304,-
Wijsbegeerte* € 5.702,- € 6.623-

* Niet alle opleidingen aan de faculteit worden in deeltijd aangeboden.

Disclaimer studiejaar 2021-2022

Voor de meeste opleidingen wordt het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig verlaagd om de onderwijskundige gevolgen van Covid-19 voor studenten te compenseren. Hierdoor kan het zijn dat het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 lager is dan het oorspronkelijk vastgestelde collegegeldtarieven voor dit studiejaar.

Instellingscollegegeld II voor non-EU/EER studenten

Voltijd

Faculteit Studiejaar 2021-2022 Studiejaar 2022-2023
Economie en Bedrijfskunde € 14.816,- € 16.201,-
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen € 14.816,- € 16.201,-
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap € 13.216,- € 14.570,-
Letteren € 13.216,- € 14.570,-
Medische wetenschappen
- Human Movement Sciences; Sport Sciences € 17.416,- € 18.850,-
- Geneeskunde, Tandheelkunde € 32.000,- € 32.000,-
- Research Master's € 17.416,- € 18.850,-
Rechtsgeleerdheid € 14.816,- € 16.201,-
Ruimtelijke Wetenschappen € 14.816,- € 16.201,-
Science and Engineering € 17.416,- € 18.850,-
Wijsbegeerte € 13.216,- € 14.570,-
Campus Fryslân € 14.816,- € 16.201,-
Disclaimer studiejaar 2021-2022

Voor de meeste opleidingen wordt het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig verlaagd om de onderwijskundige gevolgen van Covid-19 voor studenten te compenseren. Hierdoor kan het zijn dat het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 lager is dan het oorspronkelijk vastgestelde collegegeldtarieven voor dit studiejaar.

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:01 februari 2022 10:29