Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Wiskunde

Docentendag Wiskunde

De wiskundedag is onderdeel van de betabrede docenten dag.

In 2016 organiseerden de lerarenopleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen traditiegetrouw hun jaarlijkse studiedag voor wiskundeleraren. Thema: De vele gezichten van de Wiskunde.

PROGRAMMA 2016

Openingslezing

Grafieken schetsen: een (gemiste?) algebraïsche vaardigheid - Peter Kop

Maak een schets van de grafiek van: f (x) = - X2 + Vx

Hoe schetsen we zelf als docent zo’n grafiek? Welke kennis gebruiken we en hoe doen experts op dit gebied dat? Is het nodig en nuttig om het schetsen van grafieken te onderwijzen aan leerlingen? En hoe gebeurt dat effectief en efficiënt?
---------------------------------------------
Peter Kop is vakdidacticus wiskunde bij de universiteit van Leiden en docent wiskunde op Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman in Gouda

Presentatie

workshop A

A1. Eerlijk delen - Willem van der Vegt

Verdelingsproblemen kom je overal tegen. De taart moet in stukken worden verdeeld, of een reep chocola in blokjes. Er zijn in de wiskunde veel oplossingen bekend voor het verdelen van een oppervlakte in gelijke stukken. Vaak zelfs met passer en liniaal. We bekijken een paar originele constructies.
----------------------------
Willem van der Vegt is docent wiskunde aan de lerarenopleiding van Windesheim in Zwolle.

Presentatie en Opgaven

A2. Wiskunde onderwijzen DOOR probleemoplossen - Gerrit Roorda

Teaching Through Problem Solving is een werkwijze met raakvlakken in Wiskundige Denkactiviteiten, maar een groot verschil is dat het probleem oplossen meer is geïntegreerd in het dagelijkse wiskundeonderwijs.
--------------------------------------
Gerrit Roorda is vakdidacticus wiskunde aan de Lerarenopleiding van de RUG en de Master leraar wiskunde van de NHL.

Presentatie

Workshop A3. Statistiek met een eigen gegenereerde dataset - Rosalinde Vijn

In mijn afstudeeronderzoek heb ik lesmateriaal ontworpen en uitgetest waarbij leerlingen zelf data hebben verzameld om daarmee statistiek aan te leren. Door samenwerking met de vakgroep gymnastiek verkregen de leerlingen een grote dataset met allerlei gegevens over 'zichzelf'. Werken met eigen data bleek bij te dragen aan de statistische vaardigheden van leerlingen.
----------------------------------------
Rosalinde Vijn is docent wiskunde op het dr. Nassau College in Assen en behaalde de master leraar wiskunde van de NHL.

workshop B

Workshop B1. Praktisch schoolexamen voor havo wiskunde A - Heleen van der Ree

Met het nieuwe examenprogramma voor havo wiskunde A komt een grote rol voor ICT bij het onderdeel statistiek het klaslokaal binnen.
-------------------------------------------
Heleen was pilotdocent in het havo wiskunde A-programma en gaf namens de NVvW workshops aan wiskundesecties over het nieuwe examenprogramma.

workshop B

Workshop B2. Wiskunde C: Logisch redeneren, hoe (on)logisch is dat? - Hugo Bronkhorst

Het nieuwe wiskundeprogramma voor wiskunde C is van start gegaan, o.a. met de lessen “logisch redeneren”, een verplicht domein binnen het eindexamen.
---------------------------------------
Hugo Bronkhorst is promovendus bij Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling van de RUG en docent wiskunde aan CS Vincent van Gogh in Assen.

Presentatie Methode-Analyse / Handout

Workshop B3. Statistiek in Recht - Charlotte Vlek

Lucia de B. en Sally Clark, bekende voorbeelden van rechtszaken waar statistiek aan de orde kwam. Ook in allerlei andere zaken komt statistiek voor, vaak gerelateerd aan een specifiek (meestal forensisch) bewijsstuk. Bij DNA bewijs wordt de random match probability gerapporteerd: de kans dat er een DNA-match gevonden zou worden, gegeven dat de verdachte niet de bron van het DNA-spoor is.
----------------------------------------------
Charlotte Vlek promoveerde onlangs op het gebruik van Bayesiaanse netwerken in rechtszaken. Zij werkte daarvoor enige tijd als onderwijsontwikkelaar en is momenteel werkzaam bij de RUG als vakdidacticus wiskunde.

Presentatie - Handout

Slotlezing

Statistiek begrijpen via inzicht in steekproevenvariabiliteit - Johan Deprez.

In de statistiek worden besluiten genomen over een populatie op basis van een steekproef. Het is voor leerlingen en studenten niet eenvoudig om daadwerkelijk inzicht te verwerven in de methoden die gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het testen van een hypothese.
-------------------------------------------------
Johan Deprez is vakdidacticus en docent wiskunde aan de KU Leuven en redactielid van het tijdschrift Uitwiskeling.

Presentatie - Dobbelen

De organisatie is in handen van Gerrit Roorda en Martha Witterholt
Laatst gewijzigd:04 juni 2018 11:16