Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Nederlands

PLG Nederlands

Cursusjaar 2018-2021

Noordelijk Schoolexamen Nederlands

Doelgroep

Secties Nederlands havo/vwo.

Randvoorwaarden:

 • Minstens twee deelnemers per sectie, met steun van de sectie-als-geheel en de schoolleiding.
 • Deelnemers hebben gedurende de looptijd de ruimte om op school te experimenteren met nieuwe schoolexamens.
 • Er kunnen maximaal zes secties deelnemen. Bij voorintekening wordt geselecteerd mede op basis van verdeling over havo/vwo en de hiervoor genoemde randvoorwaarden.

Inhoud en resultaat

Het schoolvak Nederlands is enorm in beweging. Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs, het aanbrengen van meer samenhang tussen de onderdelen van het vak en meer evenwicht in de examens. Vanuit Curriculum.nu wordt gewerkt aan de vormgeving van een nieuw curriculum Nederlands, ook voor havo en vwo. En vanuit het meesterschapsteam Nederlands worden initiatieven ontwikkeld die erop gericht zijn het schoolvak aantrekkelijker en uitdagender te maken. Al deze ontwikkelingen hebben en krijgen gevolgen voor het examen Nederlands. Scholen kunnen daar in hun schoolexamen zelf vorm aan geven.

In deze PLG werken we aan vernieuwing van de inrichting van het schoolexamen Nederlands havo en vwo op uw school. We doen dat in het licht van (i) actuele discussies en ontwikkelingen in het schoolvak, (ii) knelpunten en mogelijkheden inzake toetsing en examinering en (iii) de eigen wensen van de deelnemende secties. Deelnemers en begeleiders van de PLG leren van en met elkaar door visies uit te wisselen, nieuwe schoolexamens en bijbehorende beoordelingsmodellen te ontwerpen en deze uit te voeren, te evalueren en bij te stellen.

Deze driejarige PLG resulteert in een nieuw schoolexamen voor havo en vwo op elk van de betrokken scholen. Het schoolexamen beslaat meerdere domeinen. De keuze voor een of meer domeinen, eventueel in een geïntegreerde aanpak, maken we samen in het eerste jaar van de PLG. Het nieuwe schoolexamen kan per school verschillen, maar het is ook mogelijk dat de PLG uitmondt in een gedeeld, school overstijgend Noordelijk Schoolexamen Nederlands.

Programma

De PLG heeft een looptijd van drie jaar.

 • In het eerste jaar (2018-2019) worden de uitgangspunten voor (ver)nieuw(d)e schoolexamens ontwikkeld en krijgen specificaties, formats en procedures voor examenonderdelen hun eerste vorm. De secties stemmen aan het einde van het eerste jaar hun PTA af op het in 2020-2021 af te nemen examen.
 • In het tweede jaar (2019-2020) worden examenonderdelen inclusief beoordelingsmodellen voor de voorexamenklas(sen) ontwikkeld, afgenomen en bijgesteld.
 • In het derde jaar (2020-2021) worden de examenonderdelen voor de examenklassen ontwikkeld, afgenomen en bijgesteld.

Onderdeel van deze PLG is een jaarlijkse presentatie van de voortgang op de Dag van de Vakdidactiek.

Afsluiting (producten)

Jaar 1:

 • Juni: elke sectie heeft voor haar school een nieuwe beschrijving van de schoolexamenonderdelen en het PTA opgesteld.
 • Juni/Juli: gezamenlijke presentatie van de voortgang op 5 juni 2019: de Dag van de Vakdidactiek.

Jaar 2:

 • Juni: elke sectie heeft voor haar school minimaal een schoolexamenonderdeel, inclusief beoordelingsmodel voor de voorexamenklas(sen) ontworpen en beproefd.
 • Juni/Juli: gezamenlijke presentatie van de voortgang op de Dag van de Vakdidactiek 2020.

Jaar 3:

 • Juni: elke sectie heeft voor haar school minimaal een schoolexamenonderdeel, inclusief beoordelingsmodel, voor de examenklas(sen) ontworpen en beproefd.
 • Juni/Juli: gezamenlijke presentatie van de voortgang op de Dag van de Vakdidactiek 2021.

Certificering

Om het certificaat te behalen geldt voor elke deelnemer een jaarlijkse 80% aanwezigheidsplicht. Daarnaast toont de deelnemer aan actief te participeren in de PLG door de voorbereidingen uit te voeren, specificaties, formats, procedures en onderdelen op te leveren en de afsluiting uit te voeren.

Studielast

Alle uren zijn vakdidactisch.

2018-2019:       56 uur, bestaand uit:

 • 28 uur bijeenkomsten (7 x 3 + 1 x 7 (Dag van de Vakdidactiek).
 • 28 uur voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur lezen, good practices bestuderen, beschrijving schoolexamen + PTA

2019-2020:       56 uur, bestaand uit:

 • 28 uur bijeenkomsten (7 x 3 + 1 x 7 (Dag van de Vakdidactiek).
 • 28 uur voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur lezen, good practices bestuderen, ontwerpen, uitvoeren en bijstellen schoolexamenonderdelen met beoordelingsmodel voor de voorexamenklas(sen).

2020-2021:       56 uur, bestaand uit:

 • 28 uur bijeenkomsten (7 x 3 + 1 x 7 (Dag van de Vakdidactiek).
 • 28 uur voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur lezen, good practices bestuderen, ontwerpen, uitvoeren en bijstellen schoolexamenonderdelen met beoordelingsmodel voor de examenklassen.                 

Data, tijden en plaats

Tijden: vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur.

Plaats: vindt plaats in Groningen, locatie volgt nog.

Spreiding bijeenkomsten door schooljaren:

 1. september
 2. oktober
 3. november
 4. januari
 5. februari
 6. maart
 7. april
 8. juni/juli (Dag van de Vakdidactiek)

Tarief

Secties tekenen in voor 3 jaar en betalen per deelnemer 1050 euro in totaal. Per jaar is dat 350 euro per deelnemer. Dit bedrag is inclusief drie maal deelname aan en presentatie op de Dag van de Vakdidactiek.

PLG-leiding en informatie

Carien Bakker (c.h.w.bakker@rug.nl) /Clary Ravesloot/Kees de Glopper

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met het Meesterschapsteam Nederlands van Vakdidactiek Geesteswetenschappen

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:23