Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Klassieke Talen

PLG Klassieke Talen

Cursusjaar 2018-2019

Het noordelijk netwerk voor classici

We gaan door op de ingeslagen weg. Enkele reacties van deelnemers na onze laatste bijeenkomst in april 2018:

 • De workshop vond ik erg goed: interactief en de diepte in rond vakinhoud en actualisatie
 • Fijn om tijd te hebben om ervaringen uit te wisselen met collega’s
 • Geweldig interessant
 • Prima organisatie
 • Volgend jaar graag weer zulke interessante lezingen
 • Fijn om op deze manier de link met universitair onderzoek te onderhouden!

PLG KT

Inhoud en resultaat

Uit de evaluatie van afgelopen jaar bleek dat de onderlinge contacten als zeer waardevol worden ervaren en dat men in het algemeen zeer geïnspireerd werd door de sprekers en andere deelnemers. Bovenstaande reacties spreken voor zich. Net als het afgelopen schooljaar beogen we in de bijeenkomsten het netwerk van docenten Klassieke Talen in het noorden verder te versterken en uit te breiden. Zo weten classici in het noorden elkaar steeds gemakkelijker te vinden bij vragen over het vak en verzoeken tot samenwerking, in VO en WO. De bijeenkomsten zullen daarnaast de deelnemers verder brengen in het vertalen van de didactische vernieuwingen naar de lespraktijk in de Klassieke Talen en zal ook relevante vakinhoudelijke kennis verder versterkt worden. Verder streven we ernaar om met de deelnemers inspirerend lesmateriaal te ontwerpen dat aan de eisen van deze tijd voldoet en dat toegankelijk te maken voor alle deelnemers. Ten slotte zullen classici na afloop beter toegerust zijn om de kansen en bedreigingen voor het vak binnen hun schoolsituatie te herkennen en daarop adequaat te reageren.

Doelgroep

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het noorden van Nederland. Het afgelopen jaar heeft een groep van ongeveer 35 classici enthousiast deelgenomen aan vijf bijeenkomsten met diverse thema’s. Daarnaast zijn uit de groep deelnemers vier werkgroepen geformeerd die lesmateriaal ontwerpen (3) of onderzoeken hoe de klassieke talen kunnen inspelen op organisatorische ontwikkelingen aan scholengemeenschappen (1).

Docenten die vorig jaar hebben deelgenomen en zich ook dit jaar bijtijds opgeven, zijn gegarandeerd van plaatsing. Inschrijving en plaatsing zullen verder op volgorde van aanmelding geschieden.

PLG KT

Programma

Het nieuwe programma is inhoudelijk en qua planning in overleg met de deelnemers van het afgelopen jaar tot stand gekomen. Het zal opnieuw gewijd zijn aan de talen zelf, de cultuur, actuele landelijke ontwikkelingen en schoolinterne organisatorische ontwikkelingen. Verder wordt er, zoals gezegd, gewerkt in de werkgroepen, waarbij we ernaar streven in de loop van het jaar concreet materiaal ter beschikking te hebben dat direct relevant is voor de lespraktijk.

1. maandag 8 oktober 2018 van 09.00 -17.00 uur

succesvolle praktijkvoorbeelden van deelnemende docenten, presentatie resultaten onderzoek studenten, eerste resultaten werkgroepen; werkgroepen aan het werk

2. dinsdag 13 november 2018 van 13.00 -17.00 uur

werkgroepen aan het werk

3. woensdag 23 januari 2019 van 09.00 -17.00 uur

werkvormen voor met name het vak Grieks, met nadruk op een cultureel onderwerp

4. donderdag 28 februari 2019 van 13.00 -17.00 uur

werkgroepen aan het werk

5. vrijdag 5 april 2019 van 09.00 -17.00 uur

vertaal-en leesvaardigheid; afronding werk werkgroepen

Alle bijeenkomsten vinden plaats aan de RUG (inclusief catering).

Onder voorbehoud organiseren we voor en met alle deelnemers vlak voor de zomervakantie een excursie. Daarover volgt tijdens de bijeenkomsten meer informatie.

Naast de bijeenkomsten wordt er een dag voor het delen van opbrengsten en uitkomsten van vakdidactisch onderzoek vanuit de lerarenopleiding georganiseerd. Deze Dag van de Vakdidactiek staat gepland op woensdag 5 juni 2019 en is gratis toegankelijk.

Studielast en Certificering

47 uur (vakdidactisch):
 • 32 contacturen (4 uur per middag, 8 uur per hele dag)
 • 15 voorbereidingsuren (3 per bijeenkomst, waarbij alleen voor de middagsessies de voorbereiding voor de werkgroepen is opgenomen).

Deelnemers die 4 van de 5 bijeenkomsten hebben bijgewoond en de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden hebben verricht, ontvangen een certificaat.

Deelnemers aan de werkgroepen besteden daarnaast meer uren aan voorbereiding en eventuele contactmomenten. Per werkgroep zullen die in overleg apart geschat worden en ook die uren zullen vermeld worden op het certificaat.

Tarief

 • Per deelnemer € 250,- (inclusief btw en catering)
 • Inschrijven voor onderdelen van de cursus is mogelijk (€ 75 per bijeenkomst). Geef dan duidelijk aan op het formulier bij ruimte voor vragen en opmerkingen aan welke bijeenkomsten je wilt deelnemen.
 • Klavertje 4-korting is hier van toepassing: een vierde vakcollega van dezelfde school kan gratis deelnemen.

Cursusleiding en informatie

De cursus wordt geleid door Corine Don en Dynke van der Wijk. Bij hen kun je terecht voor nadere informatie:

Corine ( c.don@rug.nl ; 0644624194)

Dynke (b.h.van.der.wijk@rug.nl; 0626839661)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.

PLG KT
PLG KT
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:22