Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Aardrijkskunde

Docentendag Aardrijkskunde 2018

Ontmoetingsdag voor VO-docenten Aardrijkskunde

De Aardrijkskundedocenten Ontmoetingsdag die de RUG heeft georganiseerd in samenwerking met het KNAG en de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Het thema was waterbeheer en de lesmethode “Hoogwater op het Schoolplein” werd gelanceerd.

docentendag Aardrijkskunde
docentendag Aardrijkskunde
docentendag Aardrijkskunde

Workshop presentaties   


Ronde 1

1A: Effect van klimaatverandering op het watersysteem (Bernadette Boumans, Rijksuniversiteit Groningen) - Grote zaal Lijkt dat maar zo of is het echt zo dat het tegenwoordig meer regent dan vroeger? In deze workshop uitleg over de invloed van de opwarming van de aarde op de hoeveelheid neerslag, welke natuurkundige mechanismen hierachter zitten en de gevolgen hiervan voor ons land.        

1B: Bestrijding van watercalamiteiten (Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa's) - Kleine zaal Een calamiteit is voor waterschappen een plotselinge gebeurtenis met ernstige gevolgen voor het waterbeheer en/of de waterkwaliteit. Waterschappen moeten dan snel en adequaat kunnen reageren. Daarom hebben zij een calamiteitenplan, dat de organisatie beschrijft, de wijze van alarmering, de taken en bevoegdheden en de relatie met de gemeente, provincie, brandweer en andere hulpverlenende diensten. Wilco Reefman, hoofd dijkbewaking, vertelt in deze workshop over zijn ervaringen tijdens crisissituaties.        


Ronde 2

2A: Waterbeheer in de stedelijke omgeving (Anne Helbig, Gemeente Groningen) - Grote zaal Stedelijk waterbeleid richt zich voor een groot deel op het slim omgaan met regenwater. Door de klimaatontwikkeling regent het vaker harder. Deze grote hoeveelheden regenwater kunnen we niet opvangen in het riool, hiervoor is de openbare ruimte ook nodig. Daarnaast is regenwater is ook een belangrijke bron van schoon water waarmee het oppervlaktewater in stedelijk gebied ververst kan worden. In deze workshop wordt ingegaan op alle aspecten die hierbij komen kijken aan de hand van een aantal concrete projecten.        

2B: Lesmethode "Hoogwater op het Schoolplein" (Adwin Bosschaart, Hogeschool van Amsterdam) - Kleine zaal De lesmodule "Hoogwater op het schoolplein" geeft leerlingen inzicht in overstromingsrisico's in hun eigen omgeving. Sinds kort is de lesmethode ook beschikbaar voor het beheergebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. In deze workshop nemen we het lesmateriaal door, en bekijken we de applicatie www.overstromingsrisicoatlas.nl. Daarnaast krijgt u veel didactische tips over hoe u het onderwerp overstromingen in de eigen omgeving om een uitdagende wijze kunt behandelen. Neem een laptop of tablet mee!        

2C: Rondleiding waterzuivering Garmerwolde Elke dag spoelen we liters water door de afvoer. Dat vieze water mag niet zomaar in de sloot komen. Daarom wordt het eerst schoongemaakt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Tijdens deze rondleiding ziet u hoe vies water weer schoongemaakt wordt. Schoon genoeg om terug naar de sloot te mogen stromen.      


Ronde 3

3A: Activerende werkvorm over water (Cathelijne de Busser & Chris Diederiks, Rijksuniversiteit Groningen) - Grote zaal Ben je toe aan een beetje beweging? In deze workshop ga je vooral lichamelijk flink aan de slag. We simuleren met ons lichaam de loop van een rivier, leren de zwakke plekken van een rivier kennen en maken kennis met diverse maatregelen van het landelijk project Ruimte voor de Rivier.        

3B: Het nieuwe waterveiligheidsbeleid (Tim Favier, Universiteit Utrecht) - Kleine zaal Het waterveiligheidsbeleid is flink op de schop gegaan. Waterbeheerders kijken nu niet meer naar de kans dat een bepaald hoog water optreedt, maar naar de daadwerkelijke kans dat een dijk doorbreekt, en naar de impact van die doorbraak. Hierdoor is het ruimtelijk beleid niet alleen meer gericht op preventie, maar ook op gevolgbeperkende maatregelen en rampenbestrijding. Het bewustmaken van bewoners en versterken van zelfredzaamheid is onderdeel van het nieuwe beleid.        

3C: Rondleiding waterzuivering Garmerwolde Elke dag spoelen we liters water door de afvoer. Dat vieze water mag niet zomaar in de sloot komen. Daarom wordt het eerst schoongemaakt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Tijdens deze rondleiding ziet u hoe vies water weer schoongemaakt wordt. Schoon genoeg om terug naar de sloot te mogen stromen.      


Ronde 4

4A: Wateroverlast en Geoinformatie (Mark Verlaat, Rijksuniversiteit Groningen) - Kleine zaal Wateroverlast door klimaatveranderingen in stedelijk gebied is een terugkomend fenomeen. De Geodienst heeft samen met een aantal partners een WOLK model ontwikkeld die de gebruiker kan laten zien hoeveel water waar blijft liggen in het stedelijke gebied, maar ook waar het water vandaan komt. In deze workshop wordt laten zien hoe de resultaten tot stand zijn gekomen met aansprekende voorbeelden.        

4B: Dijkverbetering langs de Waddenzee (Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa's) - Grote zaal Een groot deel van de waddenzeedijken wordt de komende jaren verbeterd om ook in de toekomst te zijn opgewassen tegen hoge waterstanden in combinatie met bijzondere omstandigheden. De omgevingsmanagers van beide waterschappen vertellen over de verschillende deelprojecten.        

Organisatie

Cathelijne de Busser en Chris Diederiks (vakdidactici aardrijkskunde)

Klik hier voor het programma + presentaties van de studiedag in 2017.

Laatst gewijzigd:07 november 2018 09:42