Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatie

Masterstage 3

Periode

Semester II (semester I bij februari-instroom)

EC 10
Uitgebreide vaknaam Verdiepende stage in het vo (eerstegraadsgebied)
Progresscode ULOM1610[afk. vak]
Leerdoelen

Aan het eind van Masterstage 3 ben je startbekwaam om als eerstegraadsdocent te functioneren. Je dient daartoe in voldoende mate en aantoonbaar te beschikken over onderstaande kwaliteiten:  

 1. Communicatie
 2. Pedagogisch klimaat
 3. Lesorganisatie
 4. Uitleg en instructie
 5. Intensieve en activerende les
 6. Zelfanalyse.

Van bovenstaande kwaliteiten wordt meer van je gevraagd dan tijdens Masterstage 2. Op het Beoordelingsformulier kun je alle indicatoren vinden waarop je beoordeeld wordt door je tutor. Daarnaast worden op dit formulier ook de volgende kwaliteiten ingevuld: leerstrategieën aanleren, afstemmen van instructie en uitleg op verschillen en samenwerking met de omgeving.


BEOORDELINGSCRITERIA (indicatoren met een ster dienen voldoende te zijn).

Communicatie:
-*is enthousiast
-*gebruikt stem en lichaam effectief
-*is vriendelijk in de omgang met leerlingen

Pedagogisch klimaat:
-*zorgt voor ontspannen werksfeer
-*ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
-*toont affiniteit met de leefwereld van leerlingen
-*geeft leerlingen ruimte en aandacht
-*corrigeert ongewenst gedrag van individuele leerlingen
-*straft leerlingen gepast
-*beloont gewenst gedrag
-*zorgt voor wederzijds respect
-*signaleert en benoemt groepsprocessen
-*stimuleert leerlingen tot sociaal verantwoordelijk gedrag

Lesorganisatie:
-*heeft benodigd lesmateriaal paraat
-*zorgt voor een ordelijk verloop van de les
-*De les heeft een duidelijke start.
-*De les heeft een duidelijk einde.
-*gebruikt de tijd efficiënt
-*controleert of leerlingen opdrachten goed uitvoeren
-*gaat functioneel met huiswerk om
-*maakt efficiënt gebruik van digitale leermiddelen

Instructie en uitleg:
-*geeft duidelijke uitleg van de leerstof
-*geeft duidelijke instructies
-*geeft feedback aan de leerlingen
-*geeft goed gestructureerd les
-*bevordert dat leerlingen hun best doen
-*betrekt alle leerlingen bij de les
-*gaat na of leerlingen de uitleg begrepen hebben
-*laat de relevantie van de stof zien

Activeren:
-*gebruikt werkvormen die leerlingen activeren
-*stelt hoge eisen aan leerlingen
-stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten
-verduidelijkt de lesdoelen
-stimuleert samenwerking tussen leerlingen
-zorgt voor interactieve uitleg

Leerstrategieën:
-*bevordert het toepassen van het geleerde

Differentiëren:
-*gaat na of de lesdoelen worden bereikt

Samenwerken:
-*is actief lid van het team
-*toont betrokkenheid bij school / team / sectie

Zelfanalyse:
-*staat open voor feedback
-*vraagt gerichte feedback
-*maakt na afloop van de les een goede sterkte/zwakte analyse
-*betrekt meerdere perspectieven bij zijn analyse en oplossingen
-*kan verbeterpunten formuleren.

Omschrijving

Masterstage 3 loop je in de regel op dezelfde school als Masterstage 2. Je bouwt voort op je ervaringen tijdens Masterstage 2 en wordt in de gelegenheid gesteld om meer te gaan experimenteren met werkvormen en door jezelf ontwikkelde leermiddelen. Je zult ontdekken dat je bepaalde voorkeuren hebt voor de wijze waarop je les geeft en je ontwikkelt een eigen stijl van lesgeven.

Vakdidactiek 2 ondersteunt je bij de ontwikkeling van je visie op de pedagogische en maatschappelijke functie van je vak. Daarnaast word je geïnformeerd over de macrostructuur van het schoolvak, over belangrijke discussies in het schoolvak en over de actuele maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied.

Tijdens dit deel van de stage verricht je ten minste de volgende activiteiten:  

 • (gezamenlijk met Masterstage 2) zelfstandig geven van tenminste 120 lessen van 50 minuten, waarvan tenminste 60 in bovenbouw havo-vwo
 • 10 lessen gericht observeren
 • deelnemen aan sectie-, team en rapportvergaderingen
 • overleg met vakcoach
 • contact met ouders
 • deelnemen aan intervisiebijeenkomsten onder leiding van schoolopleider op school of mentor bij de Lerarenopleiding
 • bijhouden van je Bekwaamheidsdossier
 • deelnemen aan de landelijke lio-dag.
Uren p.w. Variabel
Onderwijsvorm Stage, intervisie
Toetsvorm
 • Bekwaamheidsdossier
 • presentatie met aansluitend beoordelingsgesprek met tutor, coach en (indien aanwezig) schoolopleider
Vaksoort Master
Verplichte literatuur
 • Teitler, P. Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. (laatste druk)
 • Ebbens, S. en Ettekoven S. Effectief Leren. Basisboek. (laatste druk)
Coördinator drs. H.C. Diederiks
Docenten diverse
Entreevoorwaarden

Aan het tentamen van Masterstage 3 kan worden deelgenomen na afronding van Masterstage 2.

Laatst gewijzigd:08 september 2017 15:59