Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOnderzoek

Vakdidactisch onderzoek

De ontwikkeling van vakdidactisch handelen van vo-docenten

Een overzicht van de verschillende onderzoeken bij de Lerarenopleiding:

Ontwikkeling praktijkkennis van wiskundedocenten

Centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen wiskundedocenten zich professioneel ontwikkelen in een collegiaal netwerk en samen een statistisch onderwijsontwerp maken en evalueren. In hoeverre kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs (statistische) onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. Meer informatie: Martha Witterholt

Vakspecifieke instructies van geschiedenisdocenten bij historisch contextualiseren

Centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen geschiedenisleraren de leerlingen leren historische verschijnselen in de juiste chronologische, ruimtelijke en sociale context te plaatsen (contextualiseren). Veel leerlingen kijken naar het verleden vanuit onze huidige waarden en normen (presentisme). Leidt het aanleren van contextualiseren tot minder presentisme onder leerlingen? Meer informatie: Tim Huijgen

Naar een doorlopende leerlijn voor historisch contextualiseren

Centrale onderzoeksvraag: Welke relatie bestaat er tussen leeftijd en schoolniveau van leerlingen (PO en VO) en het niveau van historisch contextualiseren? Aanzet voor een doorlopende leerlijn met lesmateriaal dat leerlingen effectiever laat contextualiseren. Meer informatie: Tim Huijgen

Naar een doorlopende leerlijn voor poëzieonderwijs

Centrale onderzoeksvraag: Wat is de stand van zaken in het poëzieonderwijs van leerlingen tussen 4-18 jaar? Hoe is de pedagogical content knowledge van docenten? Meer specifiek: wat is de relatie tussen de leesniveaus van leerlingen en de toegankelijkheid van poëtische teksten. Meer informatie: Theo Witte

Literatuurdidactische excellentie in het voortgezet onderwijs

Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de kwaliteiten van een heel goede literatuurdocent? Voor de regeling Krachtig Meesterschap wordt een instrumentarium ontwikkeld waarmee docenten hun vakdidactische competentie van literatuuronderwijs in kaart brengen en evalueren. Meer informatie: Theo Witte en Ellen Jansen

Literaire ontwikkeling in het voortgezet onderwijs

Centrale onderzoeksvraag: Hoe verloopt de ontwikkeling van literaire competentie bij leerlingen? Instrumentarium waarmee de ontwikkeling van de literaire competentie bij leerlingen kan worden gevolgd en onderzocht. Meer informatie: Theo Witte en Ellen Janssen

Literary Framework for European Teachers in secondary education (LiFT-2)

In Nederland onderzocht Theo Witte de pedagogical content knowledge van docenten over de literaire ontwikkeling van leerlingen in bovenbouw havo-vwo (2008). Dit onderzoek wordt gerepliceerd in Duitsland, Finland, Tsjechië, Portugal en Roemenië en resulteert onder meer in een Europees Referentiekader voor het literatuuronderwijs. Meer informatie: Theo Witte

Do you read me?

Centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen docenten zorgen dat leerlingen beter Engels gaan lezen? Over het bevorderen van de leesvaardigheid Engels in de Tweede Fase via effectieve leesinstructietechnieken. Een evidence-based programma test het tekstbegrip van leerlingen (bovenbouw havo-vwo van scholen met regulier- en tweetalig onderwijs) via een voor- en nameting. Meer informatie: Nienke Smit

Laatst gewijzigd:20 oktober 2017 15:23