Skip to ContentSkip to Navigation
Onderwijs

Cursussen stralingsbescherming

Cursusinformatie stralingsbescherming
stralingsbescherming

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) organiseert al tientallen jaren cursussen stralingsbescherming. Sinds 2000 wordt hierbij samengewerkt met de Hanzehogeschool. De RUG heeft een lange traditie in het werken met ioniserende straling. Radioactieve stoffen, röntgentoestellen en versnellers werden en worden binnen de RUG in vele vormen toegepast. Hierdoor is binnen de RUG op het gebied van de ioniserende straling een brede verscheidenheid aan deskundigheid ontstaan.

De MBRT-opleiding, onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool, leidt mensen op tot laborant Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. Het leren toepassen van ioniserende straling in diverse vormen in een medische setting is onderdeel van deze opleiding. Op de afdeling is daardoor een uitgebreide deskundigheid aanwezig in het toepassen van straling in een medische omgeving.

college
college
practicum
practicum

Het brede scala aan vakkennis van RUG en Hanzehogeschool is terug te vinden in het team van docenten dat de cursussen verzorgt. Dit team wordt verder versterkt door vakdeskundigen van andere instellingen in Noord-Nederland.

Beide instellingen beschikken daarnaast over voorzieningen voor het oefenen van praktische vaardigheden op het gebied van de stralingshygiëne.

De cursussen stralingsbescherming worden georganiseerd door de Groningen Academy for Radiation Protection (GARP). GARP is samen met de stralingsbeschermingseenheid (SBE) van de RUG organisatorisch ingebed in de afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid van de RUG. Voor de volgende deskundigheidsniveaus kunnen cursussen worden gevolgd:

Coördinerend deskundige
voorheen niveau 3

Het fungeren als coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige, maar ook het beheren/gebruiken van een radionuclidenlaboratorium, gesloten bronnen, röntgentoestellen of kleine versnellers.
Coördinerend deskundige - opfriscursus
Actualisatie van de kennis van de coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige.
Coördinerend deskundige - voorcursus wiskunde
Bestemd voor cursisten coördinerend stralingsbeschermingsdeskundige die tijdens hun (voor)opleiding onvoldoende wiskunde hebben gehad of voor wie de wiskunde al lang geleden is.
Niveau 4A - voor het laatst in 2017
alleen examen

Het beheren en gebruiken van gesloten bronnen en röntgentoestellen.
Niveau 4B - voor het laatst in 2017
alleen examen

Het onder toezicht, maar met een hoge mate van zelfstandigheid, werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm; het beheren/gebruiken van gesloten bronnen.
Niveau 5A - voor het laatst in 2017
Het onder toezicht werken met gesloten bronnen en röntgentoestellen; het beheren van enkele gesloten bronnen met gering risico, of een intrinsiek veilig röntgentoestel.
Niveau 5B - voor het laatst in 2017
Het onder toezicht werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm, en gesloten bronnen; het beheren van enkele gesloten bronnen met gering risico.
Stralingsdeskundigheid voor tandartsen en orthodontisten
voorheen niveau 5A/M

Bestemd voor tandartsen en orthodontisten die in het kader van hun beroepsbekwaamheid de voorgeschreven stralingsdeskundigheid dienen te verwerven en enkele intrinsiek veilige röntgentoestellen moeten beheren.
Opfriscursus niveau 5
Actualisatie van de kennis van de stralingsdeskundige niveau 5A (röntgen) of 5B (gesloten en open bronnen).
Basisniveau voor toepassingen van röntgentoestellen, en gesloten en open bronnen
Bestemd voor hen die noch door wet- of regelgeving, noch door de werkgever verplicht zijn tot het volgen van de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 5.
Nascholingsmiddagen
Jaarlijkse cursussen met een aantal voordrachten over actuele onderwerpen uit de stralingsbescherming. Er worden cursussen georganiseerd speciaal voor coördinerend deskundigen en voor toezichthoudend deskundigen (niveau 4/5).

diploma
Officiële erkenning van diploma's

Het Ministerie van I&M heeft de RUG aangewezen als erkende instelling voor opleidingen op het gebied van de stralingsbescherming (Staatscourant 208, 6 januari 2016). De opleidingen voor de cursussen stralingsbescherming niveau CD, 4A, 4B, 5A, 5B en 5A/M (tandartsen en orthodontisten) zijn bij de overheid gemeld. Het met goed gevolg afleggen van het examen behorend bij één van deze cursussen geeft recht op een erkend diploma / getuigschrift.

Wijzigingen in het opleidingsprogramma

Vanaf 6 februari 2018 worden alle niveau 4 en 5 cursussen in Nederland vervangen door opleidingen tot Toezichthouder stralingsbescherming voor een specifieke toepassing. Nadere informatie over de opleidingen die U aan de RUG kunt volgen worden in de loop van het studiejaar 2017-2018 op deze website geplaatst.

Laatst gewijzigd:19 februari 2018 22:22
printOok beschikbaar in het: English