Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus FryslânOver Campus Fryslân

Frequently Asked Questions (FAQ)

Waar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân uit?

De RUG/Campus Fryslân zal bestaan uit een University College met een driejarige bacheloropleiding, een Master College met 10 masterprogramma's en een Graduate School. Deze bijzondere faculteit in oprichting moet de komende vijf à zeven jaar uitgroeien tot 50 fte staf, 1000 studenten en 50 promovendi.

De officiële naam is Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân (of verkort RUG/CF) voor de gehele nevenvestiging (University College, Master programma’s en Graduate School). Het te starten College heeft nog geen eigen naam. Daar wordt nog over nagedacht.

Wat is het University College?

Campus Fryslân start in september 2018 (afhankelijk van goedkeuring) met de Engelstalige, residentiële en transdisciplinaire bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership (GRL). Studenten wonen en studeren op de campus in de binnenstad van Leeuwarden. De bacheloropleiding GRL van Campus Fryslân wordt in vorm een university college en kenmerkt zich door kleinschalig en intensief onderwijs, selectie aan de poort, residentieel onderwijs en een internationale leeromgeving. Het programma van de bacheloropleiding is gebaseerd op de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De bacheloropleiding is een onderdeel van Campus Fryslân, de Friese Faculteit in oprichting van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin ook masterprogramma’s en een Graduate School zijn opgenomen.

Met de GRL-opleiding heeft Campus Fryslân de ambitie bewuste, verbindende en actieve wereldburgers voor de toekomst op te leiden. Wereldburgers die niet alleen respect hebben voor de rechten en het welzijn van anderen en de aarde, maar die innovatieve en duurzame kansen creëren in het bedrijfsleven, de technologie, maakindustrie, natuurwetenschappen, communicatie en maatschappij ten behoeve van mensen, de samenleving en de natuur. GRL-studenten worden gestimuleerd opgedane kennis en inzichten buiten de gebaande paden verder te ontwikkelen en toe te passen op wereldwijde maatschappelijke vraagstukken: global challenges verbinden met local solutions die gevonden worden op het grensvlak van sociale en menswetenschappen, natuur- en gezondheidswetenschappen en informatietechnologie.

Waarin verschilt het University College in Fryslân van het University College Groningen?

Het University College Groningen is een brede Engelstalige bachelor Liberal Arts and Sciences. Binnen het University College in Fryslân zal het programma meer geënt worden op de PPPE-benadering, die in veel Angelsaksische landen al langer bestaat. Uniek aan het University College van Campus Fryslân is dat studenten vanuit een sterke basis in de vakken politicologie, filosofie, economie, psychologie en science globale problematiek bestuderen en worden uitgedaagd lokale oplossingen te vinden. Zij doen dit in intensieve samenwerking met regionale kennisinstellingen. Excellente communicatieve vaardigheden en een gedegen besef van de impact en toepassing van ICT staan centraal. De opleiding start in september 2018.

Waarom wordt gekozen voor een Engelstalig Bachelor College?

Het Engels is de dominante taal in de wetenschap en het internationale bedrijfsleven. Daarom is de officiële taal voor het Friese University College het Engels. De RUG tracht zowel studenten uit Fryslân, de rest van Nederland als uit Europa en de wereld aan te trekken. Op deze manier ontstaat er een werkelijk internationale classroom. Op dit moment bevindt de invulling van het curriculum van het Bachelor College zich in een conceptuele fase. Bij de voorbereidingen wordt input gevraagd van diverse betrokkenen: universitaire staf, studenten, aspirant-studenten, potentiële werkgevers, enz.

Is er nog wel ruimte voor een nieuw Bachelor College?

In het afgelopen decennium is een fors aantal University Colleges als paddenstoelen uit de grond geschoten. Deze Colleges beconcurreren elkaar tot op zekere hoogte om de gunst van de beste student (selectie aan de poort). Dit risico wordt gemanaged door RUG/CF een specifiek profiel te geven dat niet of moeilijk te kopiëren is. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het profiel duidelijk onderscheidend moet zijn t.o.v. dat van het University College in Groningen. Landelijk is de vraag naar dit type onderwijs echter nog altijd groter dan het aantal plaatsen. Bovendien richt de RUG zich ook op de internationale markt.

Wat zijn best practices en wat zijn leerpunten van andere University Colleges/Master Colleges en Graduate Schools in Nederland?

De praktijk leert dat het aantal van 600 studenten voor een University College precies genoeg is om enerzijds kleinschalig onderwijs aan te bieden en anderzijds massa te genereren voor het ontwikkelen van een academisch klimaat. Een andere belangrijke les is dat RUG, provincie en gemeente niet inzetten op louter een University College, maar op een breed palet aan brede academische programma’s (bachelor, masters en promotietrajecten) binnen RUG/CF. Op deze wijze krijgt het College in Leeuwarden t.o.v. andere University Colleges een onderscheidend profiel en kan er gesproken worden van een plusvariant.

Verder wordt met de RUG/Campus Fryslân ingezet op een uitgebalanceerde mix van brede masters en nichemasters. Met nichemasters, zoals meertaligheid en watertechnologie, zou het lastig kunnen worden om de gewenste aantallen studenten te halen om break even te kunnen draaien. Derhalve is het verstandig om ook enkele masters aan te bieden die (inter)nationaal een groter potentieel hebben om zo de faculteit financieel in balans te houden.

Wat zijn nou die Friese hotspots waar over wordt gesproken?

Met de Friese hotspots worden de volgende thema’s bedoeld die in de Kennisagenda Fryslân als belangrijke onderwerpen voor de toekomst van Fryslân zijn benoemd, zoals water, dairy, agro & food, toerisme, meertaligheid,life sciences en serious gaming.

Waar wordt de RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden gevestigd?

Campus Fryslân gaat de Beurs in Leeuwarden in gebruik nemen als het nieuwe universiteitsgebouw. Het gebouw dient nu nog als openbare bibliotheek en de gemeente is eigenaar. De bibliotheek verhuist naar de Blokhuispoort -de voormalige gevangenis- in de stad. Van de gebouwen die zijn onderzocht voor de Campus Fryslân bleek de Beurs het meest geschikt. Een belangrijk criterium was hierbij dat het nieuwe universiteitsgebouw in hartje van de stad moet staan.

De bachelorstudenten zullen een groot deel van hun studie intern doorbrengen. Dat wil zeggen wonen en slapen op een campus. De Beurs wordt het hart van onze City Campus. Huisvesting voor de studenten zal in de omgeving gerealiseerd gaan worden.

Wat is de economische meerwaarde van de universiteit voor Fryslân?

Volgens het ontwikkelplan van de RUG/Campus Fryslân zullen de investeringen een grote impuls betekenen voor het verbeteren van de doorlopende leerlijn. Het aantal hoger opgeleiden in Fryslân neemt toe en zal dichter bij het landelijk gemiddelde komen. De regio heeft daarmee meer kans om hoogwaardige, kennisintensieve werkgelegenheid te behouden of te creëren. Voor internationaal opererende bedrijven is de nabijheid van een universiteit in toenemende mate een pre. Voor de stad Leeuwarden betekent het een verdere impuls voor de verbetering van het academisch klimaat. Daarnaast draagt de toename van het aantal studenten en stafleden uiteraard ook bij aan de directe economische ontwikkeling, onder meer door hogere consumptieve bestedingen in de stad. Deze directe bestedingseffecten van RUG/CF worden geschat op ca. € 12,5 miljoen per jaar, op het moment dat de beoogde studentenaantallen (1000 studenten) worden behaald.

Hoe zit het met de bijdrage van de Rijksuniversiteit Groningen?

Voor studenten en promovendi krijgt een universiteit geld van het Rijk. Dat geld bestaat bijvoorbeeld uit het collegegeld, maar het Rijk trekt ook een bedrag uit voor studenten die hun diploma ontvangen of promovendi die hun proefschrift hebben afgerond. Deze en nog enkele andere geldstromen (bijv. uit het bedrijfsleven) financieren een universiteit. In de eerste jaren zijn er nog niet genoeg studenten en promovendi om de ‘bouw’ van de Campus Fryslân te financieren. Deze ‘onrendabele top’ wordt gefinancierd door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Na zes jaar moeten er genoeg studenten zijn om break-even te kunnen draaien. Dat maakt het ook belangrijk om hard aan de slag te gaan om studenten naar de Campus Fryslân te trekken omdat de kosten voor de RUG anders gaan oplopen.

Wat gebeurt er met de stichting University Campus Fryslân (UCF)?

De taken van UCF zijn overgedragen aan de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. De stichting UCF is per 31 december 2015 gestopt. De netwerkfunctie die UCF nu heeft zal op een andere wijze worden ingevuld.

Wat gebeurt er met de taken die voorheen onder UCF vielen zoals onderzoek en onderwijs?

De vier master tracks en 35 promotieonderzoeken worden onder het gezag van verschillende universiteiten uitgevoerd. Zo is de master Water Technology een joint degree van de universiteiten van Groningen, Wageningen en Twente in samenwerking met Wetsus. Daarnaast telt het mastercollege UCF ook nog de Master of Environmental and Energy Management (Universiteit Twente, onderwijslocatie Van Hall/Larenstein), de master Multilingualism (RUG i.s.m. NHL) en de honours master High Tech Systems and Materials (RUG i.s.m. Universiteit Twente). Aan de status van deze promotieonderzoeken en master tracks verandert niets.

Welke master tracks start de RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden?

De RUG wil aan de Campus Fryslân masteropleidingen aanbieden die belangrijk zijn voor Fryslân en deel uitmaken van de Friese kennisagenda. In totaal gaat het in de komende jaren om vijf tot tien nieuwe opleidingen, die enkele honderden studenten naar Leeuwarden moeten gaan trekken.

Hoe zit het met de wetenschappelijke bijeenkomsten in Leeuwarden?

Net zoals UCF dat gedaan heeft, zal ook Campus Fryslân blijven bijdragen aan het academisch klimaat in Leeuwarden door bijeenkomsten zoals het Wetenschapscafé, de Museum Universiteit en andere algemene wetenschappelijke lezingen te organiseren. Voor RUG/Campus Fryslân is het versterken van het academisch klimaat van de stad en regio een belangrijke activiteit, dit zal doorgezet worden. Het draagt bij aan de uitstraling van Leeuwarden als Kennis- en Studentenstad.  

Laatst gewijzigd:03 oktober 2017 16:36
printView this page in: English