Skip to ContentSkip to Navigation

Arbo, milieu en veiligheid

Arbo– en milieucoördinator

Naast de centrale Arbo- en Milieudienst zijn er op decentraal niveau Arbo- en Milieucoördinatoren (AMC) aangesteld. Deze functionarissen geven binnen de faculteiten uitvoering aan enerzijds het universitaire arbo- en milieubeleid en anderzijds het facultaire beleid op deze gebieden. Tot de taken van een AMC behoren onder andere:

  • coördinatie van het arbo- en milieubeleid binnen de bibliotheek
  • het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RIE)
  • voorlichting aan en aanspreekpunt voor medewerkers, studenten en bezoekers op het gebied van arbo en milieu
  • voorstellen van aanvullend beleid op het gebied van arbo en milieu voor zover dit niet uit de RIE voortvloeit
  • zorgdragen voor de naleving van de voorschriften op het gebied van arbo- en milieu zoals deze voortkomen uit de wet, het universitaire beleid en het decentrale milieubeleid.

Albert Jan van der Kloet

(Arbo– en milieucoördinator/Hoofd Interne Dienst)

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

9712 CP, Groningen

Tel.: 050 363 4997, bgg 050 363 5000 / 5001

Mobiel: 06 1332 5499

Verkort nummer: 59026

E-mail: a.j.van.der.Kloet@rug.nl

Laatst gewijzigd:21 maart 2018 14:59