Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenJustice

What’s law got to do with health?

Het recht, in het bijzonder de rechten van de mens, bepaalt welke verplichtingen de overheid heeft naar haar burgers en welke verplichtingen we als samenleving naar elkaar toe hebben. Het recht stelt ons in staat mensen en instanties ter verantwoording te roepen op het moment dat we die verplichtingen niet nakomen – en er onrecht ontstaat. Het recht helpt ons onderscheid te maken tussen goed en kwaad; een scheidslijn die binnen healthy ageing nog niet altijd duidelijk is. Want wie heeft welke verplichtingen op het gebied van gezondheid – en wanneer wordt een gezondheidsrecht geschonden?

Prominent thema

Door recht als thema te benaderen en zo een prominent onderdeel te laten zijn van de Aletta Jacobs School of Public Health, kunnen we inzichtelijk maken welk onrecht het gezond ouder worden in de weg staat. Niet in de laatste plaats omdat de vrouw naar wie de school vernoemd een ware strijder was voor gelijke rechten.

Juridisch perspectief

Door vanuit juridisch perspectief onderzoek te doen naar bijvoorbeeld preventie- en interventiestrategieën in de gezondheidszorg en volksgezondheid, kan het recht een belangrijke meerwaarde vormen voor het gezond ouder worden voor iedere Nederlander – en daarbuiten. Dit heeft alleen kans van slagen als het onderzoek multidisciplinair wordt opgepakt, vanuit een levensloopperspectief wordt benaderd en als er zorgvuldig gebruik gemaakt wordt van de beschikbare gegevens.

printOok beschikbaar in het: English