Skip to ContentSkip to Navigation
About us Our position Facts and figures

Overzicht baten en lasten naar soort

De exploitatierekening gespecificeerd naar opbrengsten en kostencategorieën: 

 

Overzicht baten en lasten naar soort

  

  

Baten

Boekjaar

Boekjaar

Lasten

Boekjaar

Boekjaar

 

2007

2006

 

2007

2006

Algemene inkomsten 

 

  

Personeelslasten 

 

  

 

- Lonen en salarissen 

202,0

191,9

- Rijksbijdragen 

352,1

342,5

- Sociale lasten 

47,2

43,2

- Overige overdrachten

 -

 

0,2

- Wachtgelden 

 

 3,9

5,7

- Collegegelden

37,5

 

 35,2

- Overige personele lasten 

 28,6

31,6

                                                                        TOTAAL

281,7 271,4

Inkomsten van derden

   

 

Materiële lasten  

 

 

 

- Contract-onderwijs

3,8

 3,5

- Afschrijvingen  

 21,3

 27,8

- Contract-onderzoek 

82,8

74,7

- Inkomsten-overdrachten  

 71,0

 69,8

- Overige baten 

41,4

58,8

- Overige instellingslasten 

122,4 116,6

                                                                      

Financiële baten  

6,1 5,1

Financiële lasten  

  214,7

  214,2

TOTAAL BATEN

523,7 520,0

TOTAAL LASTEN

496,4 485,6

 

Laatst gewijzigd:12 augustus 2015 15:59