Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUFGratama Stichting

Procedure

  • Aanvragen dienen op 28 februari 2019 door het GUF te zijn ontvangen.
  • De tijdig ontvangen projectvoorstellen worden in de loop van april 2019 beoordeeld door het bestuur van het GUF. Eventueel worden er adviezen gevraagd van facultaire onderzoekcommissies of andere deskundigen.
  • Het GUF-bestuur selecteert een binnen de beschikbare middelen vallend aantal projecten voor doorzending aan het bestuur van de Gratama Stichting en behoudt zich het recht voor in overleg met de aanvrager een korting aan te brengen op de voorgestelde begroting.
  • Het Gratama-bestuur beslist in de loop van mei 2019 over de definitieve toekenning van subsidies.
  • De subsidie-aanvragers worden vervolgens begin juni 2019 door het GUF-bestuur op de hoogte gebracht van de respectieve besluiten.
Laatst gewijzigd:07 november 2018 09:38
printView this page in: English