Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteit

Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden zijn alle werkzaamheden en activiteiten die buiten de functie en/of de opgedragen taak bij de universiteit verricht worden. De RUG juicht het toe dat haar werknemers ook buiten hun werk aan de universiteit werkzaamheden ontplooien, bijvoorbeeld om kennis te verspreiden, diensten aan de samenleving te verlenen of (privé) iets te betekenen voor anderen. In VSNU-verband hebben de Nederlandse universiteiten een sectorale regeling nevenwerkzaamheden afgesloten. Onder nevenwerkzaamheden vallen ook financiële belangen of een aandelenbelang in een spin-off die een relatie heeft met de RUG.

In beginsel moeten alle nevenwerkzaamheden worden gemeld tenzij het gaat om werkzaamheden die geen enkele relatie hebben met de werkzaamheden bij de universiteit (schoolbestuur, muziek- of sportclub e.d.). Bedenk voordat je aan een nevenwerkzaamheid begint, of deze mogelijk interfereert of conflicteert met het werk dat je voor de universiteit doet.

Voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden moet vooraf expliciete toestemming worden gevraagd en verleend.

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van nevenwerkzaamheden. Het ligt voor de hand hierover in gesprek te treden met de direct leidinggevende. Het onderwerp komt in elk geval aan de orde in het jaarlijkse R&O-gesprek. Voor het vragen van toestemming kan dit formulier gebruikt worden.

Laatst gewijzigd:13 maart 2018 11:44
printOok beschikbaar in het: English