Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieStudentassessor

Taken & projecten

Taken

Vergaderingen van het College van Bestuur

Wekelijks ben ik aanwezig bij de vergaderingen van het College van Bestuur. Iedere maandag vindt de vergadering plaats met de hoofden van de verschillende afdelingen van de RUG. Hier worden middelen, onderwijs & onderzoek, communicatie, fondsenwerving, HR en bestuurlijke zaken besproken. Als studentassessor heb ik inzicht in alle dossiers, ook als ze vertrouwelijk zijn.

Bestuurlijke Overleggen

Twee keer per jaar overlegt het College van Bestuur met het bestuur van faculteiten, directies van diensten en deans van projecten. Deze vergaderingen zijn erg handig om op de hoogte te blijven van de zaken binnen de faculteiten en diensten. Naast mij nemen ook de assessoren van de betreffende faculteiten deel aan de bestuurlijke overleggen.

Stuurgroepen en commissies

De studentassessor maakt deel uit van verschillende stuurgroepen en adviescommissies.

Stuurgroep Jongerenhuisvesting

De deelnemers van deze stuurgroep zijn de colleges van Bestuur van de RUG en Hanzehogeschool, een Wethouder van de gemeente en directies van woningcorporaties (Huismeesters, SSH, Lefier).

Adviescommissie Functiebeperkte Studenten (ACF)

Deze commissie evalueert het huidige beleid van de RUG voor studenten met een functiebeperking en adviseert het College van Bestuur over wijzigingen in dit beleid.

Commissie Onderwijsstrategie (COS)

De Commissie Onderwijs Strategie (COS) bestaat uit de Rector Magnificus en portefeuillehouders onderwijs van de faculteiten, aangevuld met de directeur CIT en het hoofd Onderwijsstrategie en Kwaliteitszorg. De COS is een overlegorgaan dat in het leven is geroepen om de advisering van het College van Decanen te verdiepen en ondersteunen.

Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)

De Universitaire Commissie voor het Onderwijs adviseert het College van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over de onderwijsaangelegenheden van de RUG. Daarvoor wordt de commissie door het College van Bestuur in een vroeg stadium betrokken bij de gedachtevorming over belangrijke (nieuwe) thema's van onderwijsbeleid. De commissie speelt ook een rol in de monitoring en evaluatie van beleid en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.

Universitaire Commissie Wetenschapsbeoefening (UCW)

De commissie adviseert het College van Bestuur, desgevraagd of uit eigener beweging, over aangelegenheden betreffende de wetenschapsbeoefening binnen de RUG.

Overleg Entrepreneurship

Maandelijks overleg met ondere andere Jan de Jeu en Aard Groen (dean entrepreneurship) over de voortgang van het University of Groningen Centre for Entrepreneurship.

Werkgroep extracurriculaire activiteiten

Samen met Career Services, Usva en afdeling studentenzaken zoeken we naar betere manieren om informatie over extracurriculaire activiteiten te communiceren naar studenten.

Stuurgroep Aletta Jacobshal

Samen met de afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten bespreken we de vorderingen van de uitbreiding van de Aletta Jacobshal.

Contacten

Als studentassessor heb ik veel contact met studenten om hen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen binnen het College van Bestuur en om hen op de hoogte te houden van belangrijke dossiers die worden behandeld door het CvB.

Specifiek is dit contact met de koepels (ACLO, ESN, KEI, Usva, Contractus, FVOG, SKLO), studieverenigingen, studentenverenigingen en studentenorganisaties. Daarnaast heb ik contact met internationale organisaties via het Groninger International Student Platform.

College van Assessoren

Wekelijks vergader ik met de assessoren van de faculteiten en het CIT. Tijdens deze vergadering houden we elkaar op de hoogte van nieuws binnen de verschillende organen van de RUG.

Projecten

Werkgroep RUG app

Samen met SOG, Lijst Calimero en de assessor van het CIT zoeken we naar de vraag en mogelijkheden voor het ontwikkelen van een RUG app voor studenten.

Werkgroep informatievoorziening studenten

Samen met SOG, Lijst Calimero, CUOS en ESN zoeken we naar mogelijkheid voor een platform waar beter informatie over de RUG gecommuniceerd kan worden naar studenten.

Werkgroep internationalisering op lange termijn

Samen met SOG, Lijst Calimero, ACLO, ESN, Usva en studenten van de faculteiten Ruimtelijke Wetenschappen, Sciene & Engineering, Medische Wetenschappen en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen denken we na over de invulling van het beleid over internationalisering op lange termijn en mogelijkheden voor studenten.

Laatst gewijzigd:13 april 2018 16:14
printView this page in: English