Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadHet Harmonie Model

Overige afspraken

Voornemens terzake het aangaan van strategische samenwerkingsovereenkomsten met derden, dan wel het oprichten van aan de universiteit gelieerde organisaties worden door het college met de raad besproken. In geval van strategische afspraken met derden, zoals het ministerie, die het profiel van de universiteit betreffen, worden de voornemens in deze aan de raad voorgelegd. Besluiten van het college houdende het (doen) uitvoeren van een extern onderzoek, danwel het inwinnen van extern advies terzake van de (her)inrichting van de universitaire bestuursorganisatie worden door het college aan de raad gemeld.

De raad bespreekt in ieder geval met het college het jaarverslag, sociaal jaarverslag, verslag van de vertrouwenspersoon, financieel verslag (de jaarrekening incl. bijlagen), de rapportages inzake de instellingsaccreditatie, agenda van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de vereniging van universiteiten (VSNU), regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, regelingen inzake financiële ondersteuning van studenten, het kiesreglement van de universiteit, de interne organisatie van de studentenvoorzieningen, en bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden de agenda en verslagen van de bestuurlijke overleggen in de raad besproken, en kan de raad kennis nemen van de onderliggende verzameldossiers.

Bij grote projecten zoals de campussen in Friesland en Yantai werken de Universiteitsraad en het College van Bestuur de betrokkenheid van de medezeggenschap in goed overleg nader uit. Deze afspraken, waaronder nadere advisering over de plannen in Friesland en Yantai, worden opgetekend in de (cumulatieve) lijst van raadsbesluiten. Aan de recente wetswijzigingen in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen wordt eveneens in goed onderling overleg uitvoering gegeven. Alle wet- en regelgeving met betrekking tot de medezeggenschap aan onze universiteit wordt door het Bureau op één openbare plek inzichtelijk gemaakt en actueel gehouden.

NB: De wet schrijft voor dat advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Regelmatig wint de Universiteitsraad daarbij het gevoelen in van betrokken faculteits- en dienstraden. De voorzitter van de raad ziet toe op het democratisch proces.

Laatst gewijzigd:06 oktober 2016 11:17
printView this page in: English