Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationConsultationFaculty Councils

Faculteitsraad UMCG (O&O-raad)

Naast de Ondernemingsraad (OR) van het UMCG is er nog een tweede medezeggenschapsorgaan dat rechtstreeks spreekt met de Raad van Bestuur: de O&O-raad. Deze afkorting staat voor Onderwijs- en Onderzoekraad.

De O&O-raad is de opvolger van Faculteitsraad (FR) Medische Wetenschappen en heeft in vergelijking met de FR een afgeslankt takenpakket, dat wordt ontleend aan de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De O&O-raad oefent namelijk medezeggenschap uit over alle aangelegenheden die Onderwijs en Onderzoek betreffen. De Faculteitsraad ging ook over personele zaken, Arbo en milieu en dergelijke; de O&O-raad laat dergelijke onderwerpen over aan de OR/Onderdeelcommissies (OC), tenzij er uitdrukkelijk sprake is van een relatie met onderwijs of onderzoek.

De O&O-raad bestaat uit veertien leden. Hiervan zijn zeven student, verkozen via de universitaire verkiezingen die elk jaar in mei worden gehouden. De andere zeven leden zijn personeelsleden waarvan vier gekozen leden uit de OR, en drie leden uit de OC’s. Deze personeelsleden dienen een ‘O&O-profiel’ te hebben; dat wil zeggen dat ze zich bezighouden met onderwijs en/of onderzoek, of met de ondersteuning hiervan.

Werkwijze

De O&O-raad heeft een keer per maand een eigen vergadering, en een keer per maand een overlegvergadering (OV) met de Raad van Bestuur. De decaan is hierbij gesprekspartner. Ook de pro-decanen Onderwijs en Onderzoek zijn vaak bij de overlegvergadering aanwezig, evenals andere belanghebbenden vanuit de organisatie.

Een belangrijke bevoegdheid van de raad is het instemmingsrecht met de onderwijs- en examenregelingen (OER), en het uitspreken van het gevoelen over de O&O-begroting. Daarnaast geeft de raad over tal van zaken gevraagd en ongevraagd advies.

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders staat vermeld. Iedereen is welkom eens aan te schuiven bij een vergadering. De agenda wordt van tevoren verspreid en is op intranet actueel te vinden. Mochten er voor u interessante agendapunten op staan kom dan langs en luister en praat mee. Dit geldt voor alle medewerkers die met onderwijs en onderzoek te maken hebben: aio’s, artsen, studenten, docenten, coördinatoren en hoogleraren. Input wordt gewaardeerd!

Als er andere zaken zijn die onderwijs of onderzoek betreffen en die u graag eens onder de aandacht zou willen brengen, neem dan contact met ons op. Onze adresgegevens zijn te vinden onder 'contact'.

Het dagelijks bestuur (DB) van de O&O-raad bestaat uit de volgende personen:

Naast de O&O Raad is er nog een student die zich bezighoudt met het adviseren van de decaan en pro-decanen. Deze student wordt ook wel het adviserend studentlid van het Faculteitsbestuur (of FB'er) genoemd. In het UMCG is geen faculteitsbestuur maar een Raad van Bestuur, waarin o.a. ook de decaan zitting heeft.

Beleidsplan O&O-raad 2018-2019

Dit jaar staan verschillende thema’s centraal bij de O&O-raad, die terug te lezen zijn in de diverse onderdelen van het beleidsplan (wordt binnenkort geüpdatet) en samengevat in het A3 jaarplan (wordt binnenkort geüpdatet). Het plan is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel gaat over onderwijs, het tweede over onderzoek. Wij nodigen een ieder die zich bezig houdt met onderwijs en/of onderzoek uit om het plan te lezen. Suggesties en reacties zijn welkom!

Contact

Bureau Medezeggenschap, 050 - 361 17 42, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

E-mail: OOraad@umcg.nl

Bezoekadres: Poortstraat 4, kamer W1.402, 1e etage tussen verpleegafdeling K en L.

Laatst gewijzigd:01 november 2018 13:01