Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

12 Welke bewijsmiddelen moet ik aanleveren voor toetsing aan de Gezamenlijke regeling Bestuursbeurzen RUG-HG 2007- 2010?

Vraag

Welke bewijsmiddelen moet ik aanleveren voor toetsing aan de Gezamenlijke regeling Bestuursbeurzen RUG-HG 2007- 2010?

Antwoord

Checklist aan te leveren bewijsstukken:

Alle bewijsstukken, inclusief dit formulier, dienen in tweevoud en gebundeld in een map te worden aangeleverd. Op alle bewijsstukken dient de naam van de organisatie en de datum vermeld te zijn. Deze checklist is ook te vinden in het formulier voor de Afstudeerfondsregeling .

Verplicht:

A. Huidige statuten van uw organisatie (gewaarmerkt en ondertekend, evt. kopie).

B. Uitreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (evt. kopie).A.

C. De meest recente begroting van uw organisatie.

D. Jaar(af)rekening over de afgelopen drie boekjaren, inclusief toelichting.

E. De drie meest recente jaarverslagen van uw organisatie.

F. Activiteitenoverzicht van de afgelopen drie jaar:

Het activiteitenoverzicht moet inzicht geven in de belangrijkste activiteiten die uw
organisatie in de afgelopen drie jaar heeft ontplooid. Dit mag ook
een overzicht zijn van de activiteiten in de laatste drie boekjaren. In het activiteitenplan mag onderscheid worden gemaakt tussen:

- Regelmatig terugkerende activiteiten (hieronder vallen alle activiteiten met een frequentie van meer dan één keer per jaar). Van deze activiteiten dient een algemene beschrijving te worden gegeven. Deze beschrijving bevat in ieder geval een korte toelichting van de activiteiten (waarbij wordt ingegaan op de bestuurslast die de activiteit met zich mee brengt) en de frequentie van de activiteit.

- Jaarlijks terugkerende activiteiten (hieronder vallen de activiteiten met een frequentie van maximaal één keer per jaar). Van deze activiteiten dient een aparte beschrijving te worden gegeven. Deze beschrijving bevat in ieder geval een korte toelichting van de activiteiten (waarbij wordt ingegaan op de bestuurslast die de activiteit met zich mee brengt), de data waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden en een schatting van het deelnemersaantal aan de activiteiten. Bovendien dienen van deze activiteiten bewijsstukken mee gezonden te worden. Een beschrijving van de activiteit in een almanak of verenigingsblad, wordt als bewijsstuk gezien. Ook foto’s, flyers, posters e.d. kunnen als bewijsstuk gelden. Wanneer deze activiteiten elk jaar in hoge mate met elkaar overeenkomen, is het aanleveren van bewijsstukken van één jaar voldoende. Er moet wel van elk jaar een beschrijving van de activiteit worden gegeven.

- Uitzonderlijke activiteiten (hieronder vallen de activiteiten die in de afgelopen drie jaar slechts één maal hebben plaatsgevonden). Van deze activiteiten dient een aparte beschrijving te worden gegeven. Deze beschrijving bevat in ieder geval een korte toelichting van de activiteit (waarbij wordt ingegaan op de bestuurslast die de activiteit met zich mee brengt), de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden en een schatting van het deelnemersaantal aan de activiteit. Bovendien dienen van deze activiteiten bewijsstukken mee gezonden te worden. Een beschrijving van de activiteit in een almanak of verenigingsblad, wordt als bewijsstuk gezien. Ook foto’s, flyers, posters e.d. kunnen als bewijsstuk gelden.

G. De meest actuele ledenlijst van alle betalende leden, aangeleverd in Excel.

De ledenlijst moet genummerd zijn en zijn uitgesplitst naar RUG-leden, HG-leden en overige leden. Per lid moeten naam en studentnummer vermeld worden. Het verdiend aanbeveling ook de geboortedata van uw leden te vermelden. Voorts moet de ledenlijst voorzien zijn van de datum waarop het aantal leden is gepeild. De ingeleverde ledenlijsten kunnen na volledige afhandeling van de procedure aan de organisatie geretourneerd worden. Controle van de studentenummers wordt gedaan door de centrale studentenadministratie. Het CUOS heeft geen inzage in privégegevens .

Indien van toepassing:

H. Bewijs van het aantal betalende leden:

Het aantal betalende leden kan blijken uit de inkomsten uit contributie. Daarbij dient dan een overzicht te worden ingeleverd met de verschillende vormen van lidmaatschap en contributiebedragen. Ook kan worden verwezen naar de jaarrekening.

I. De begroting en jaarrekening van uw verenigingspand, inclusief toelichting.

J. Eigendomsstructuur van onroerend goed, inclusief toelichting.

K. Publicaties, verenigingsblaadjes, etc.

L. Een bewijs van de verantwoordelijkheid voor personeel.

M. Overzicht van eventuele overige bijzondere bezittingen

Laatst gewijzigd:27 september 2018 16:46