Skip to ContentSkip to Navigation
About usOur organizationAdministrative organizationAdvisory committeesCUOS

Veelgestelde vragen over bestuursbeurzen

Vragen over het aanvragen en herijken van bestuursbeurzen
05 Wat is een bestuursbeurs?

Een bestuursbeurs is een geldbedrag bedoeld als compensatie voor de te verwachten studievertraging die iemand door bestuurswerkzaamheden oploopt. Een bestuursbeurs wordt in het algemeen uitgedrukt in maanden. Het bedrag dat je per bestuursmaand krijgt hangt af van je persoonlijke situatie. Het maandbedrag is namelijk gelijk aan een maand basisbeurs, met daarbij je eventuele aanvullende beurs en aangevuld met de zogenaamde bestuursvergoeding van € 285,-. Wanneer een bestuurder recht heeft op bestuursbeurs, ontvangt hij minimaal 1 bestuursbeursmaand of maximaal 6 bestuursbeursmaanden per jaar.

06 Wie krijgen er een bestuursbeurs?

Bestuursbeurzen worden toegekend aan organisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Regeling Profileringsfonds . Om als organisatie in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs moet een aanvraag worden gedaan voor opname in deze Gezamelijke Regeling. Afhankelijk van de omvang en activiteiten van de organisatie krijgt de organisatie een aantal maanden bestuursbeurs toegewezen. Deze maanden mag de organisatie zelf verdelen onder mensen in een bestuur of commissie (met een maximum van 6 maanden per persoon). Deze mensen moeten daarna wél zelf de bestuursbeurs waar ze recht op hebben aanvragen bij de universiteit.

07 Ik zit in het bestuur van een organisatie, heb ik recht op een bestuursbeurs?

In de Regeling Porfileringsfonds kan je vinden of je organisatie is opgenomen. Zo ja, dan staat het aantal maanden bestuursbeurs waar de organisatie recht op heeft daar vermeld. Dit aantal maanden mag de organisatie zelf verdelen over haar bestuursleden en commissieleden. Het maximum aantal maanden per persoon is echter zes.

Is de organisatie niet opgenomen in de Regeling Profileringsfonds dan kan de organisatie eenmaal per jaar bij het CUOS een aanvraag tot opname in de Regeling Profileringsfonds. De deadline voor deze aanvragen is 15 november.

10 Ik zit in een bestuur en heb recht op een bestuursbeurs, wanneer moet ik die aanvragen?
Je hebt pas recht op de bestuursbeurs als je het volledige bestuursjaar hebt afgemaakt. Daarom kun je tot 6 maanden na afloop van je bestuurswerkzaamheden je bestuursbeurs aanvragen. Het kan lastig zijn dat je het geld pas achteraf krijgt, daarom kun je ervoor kiezen om tijdens het bestuurswerk een voorlopige beurs aan te vragen. Dit moet je doen binnen twee maanden na aanvang van je bestuurswerkzaamheden. Je moet dan na je bestuursjaar aantonen dat je ook daadwerkelijk recht hebt gehad op de reeds ontvangen bestuursbeurs. Je definitieve aanvraag voor bestuursbeurs moet op 1 februari na afloop van je bestuursjaar worden ingeleverd bij de Universitaire Fondsencommissie (UFC). De UFC is te bereiken via ufc@rug.nl.
12 Welke bewijsmiddelen moet ik aanleveren voor toetsing aan de Gezamenlijke regeling Bestuursbeurzen RUG-HG 2007- 2010?

Een checklist met daarin opgenomen alle bewijsmiddelen die moeten worden aangeleverd voor toetsing aan de Gezamenlijke regeling Bestuursbeurzen RUG-HG 2007- 2010 vindt je door op deze FAQ te klikken.

13 Mogen de bestuursbeursmaanden ook verdeeld worden onder andere leden dan de bestuurders?

Ja, dit mag. De Gezamenlijke Regeling Bestuursbeurzen RUG-HG 2007-2010 geeft de studentbesturen juist deze vrijheid.

14 Wanneer kan mijn organisatie aanspraak maken op incidentele bestuursbeursmaanden?

Incidentele bestuursbeursmaanden worden toegekend aan uitzonderlijke, exclusieve activiteiten, niet zijnde jaarlijks terugkerende activiteiten. Alleen organisaties die zijn opgenomen in de Gezamenlijke Regelingbestuursbeurzen kunnen aanspraak maken op incidentele bestuursbeursmaanden. De activiteit moet een bijdrage leveren aan de positieve uitstraling van de stad Groningen en van het hogeronderwijs in Groningen in het bijzonder. Bovendien moet de activiteit een aantoonbaar extra bestuurslast opleveren. Een aanvraag voor incidentele bestuursbeursmaanden moet ten minste 6 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit worden ingeleverd.

20 Wat gebeurt er als ik niet alle stukken op tijd af heb?

Als je een incomplete aanvraag doet dan krijg je voordat het CUOS je aanvraag in behandeling neemt nog een paar weken de tijd om de aanvraag compleet te maken.

21 Waar moeten aanvraagformulieren ingeleverd worden?
Lever alle aanvragen met benodigde bewijsstukken gebundeld, geadresseerd aan het CUOS, onder vermelding van de regeling waarop de aanvraag van toepassing is, in bij kamer 57 van het Academiegebouw, Broerstraat 5. Je kunt ze ook opsturen naar het CUOS. Het adres staat op deze website vermeld. De bewijsstukken behorende bij een aanvraag voor herijking of opname in de Afstudeerfondsregeling en voor subsidie of huisvesting dienen in tweevoud ingeleverd te worden
22 Wanneer wordt mijn aanvraag binnen het CUOS besproken en kan ik hierbij zijn?

De besluitvormende vergaderingen van het CUOS zijn openbaar. Op de website kun je de vergaderdata, -plaats en -tijden vinden. Als je precies wilt weten wanneer je aanvraag door het CUOS wordt behandeld, kun je het beste even contact opnemen.

24 Kan ik bezwaar maken tegen een besluit van het CUOS?

Ja, dat kan. In de brief van het CUOS waar het besluit in staat vermeld, staat aangegeven hoe er bij het College van Bestuur bezwaar gemaakt kan worden tegen het besluit.