Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. A.J. van Heeswijck: Rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures

Wanneer:ma 10-02-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. A.J. van Heeswijck

Proefschrift: Rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures

Promotor(s): prof.dr. L.W. Gormley

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Regels aanbestedingsprocedures kunnen beter

Aanbestedingsprocedures verlopen niet altijd volgens de regels. Ondernemers die door een fout van de aanbesteder een opdracht mislopen, kunnen naar de rechter stappen. Op het niveau van de Europese Unie zijn twee richtlijnen vastgesteld die op dit gebied eisen stellen aan de nationale rechtsstelsels van lidstaten. Arthur van Heeswijck heeft onderzoek gedaan naar de conformiteit van het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen met het Europees recht en naar de samenhang van die regels.

Het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming is in hoofdlijnen in overeenstemming met het Europees recht, maar de Aanbestedingswet 2012 bevat een aantal lacunes. Zo zijn aanbesteders op grond van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen verplicht de beslissing om een aanbestedingsprocedure in te trekken te motiveren. Deze verplichting is echter niet in de Aanbestedingswet 2012 opgenomen. In sommige situaties hebben ondernemers recht op vergoeding van de offertekosten, wanneer de aanbesteder een fout heeft gemaakt. In de Nederlandse regelgeving ontbreekt hiervoor een regeling.

Ook de samenhang van het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming valt nog te verbeteren. Zo zijn aanbesteders bijvoorbeeld in Europese aanbestedingsprocedures verplicht de documenten die zij van inschrijvers ontvangen vertrouwelijk te behandelen. Een vergelijkbare regeling ontbreekt voor nationale aanbestedingen. Daarvoor is geen rechtvaardiging. Het ligt in de rede in het algemene deel van de Aanbestedingswet 2012 een geheimhoudingsregeling op te nemen die voor alle documenten geldt, ongeacht de aard van de procedure.

Arthur van Heeswijck studeerde Privaatrecht en Staats- en bestuursrecht aan de RUG. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Europees en economisch recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Van Heeswijck werkt bij PlasBossinade advocaten en notarissen.

printView this page in: English