Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsHuisstijlBasiselementenBeeldBeeldplan Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Tekst voor fotograaf

Bij de opdracht om een foto te maken zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van de Rijksuniversiteit Groningen van toepassing. U treft ze hierbij aan.

In artikel 11 van de Algemene inkoopvoorwaarden is een regeling voor het intellectueel eigendomsrecht opgenomen. Op grond hiervan ligt de verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid op grond van het intellectueel eigendomsrecht van derden bij de fotograaf.

Portretrecht

In sommige gevallen hebben personen, die gefotografeerd worden een redelijk belang om zich te verzetten tegen verdere verspreiding. Om uw aansprakelijkheid op grond van inbreuk op het portretrecht te voorkomen, verzoeken wij u om de geportretteerde bijgaande akkoordverklaring te laten ondertekenen. Hierin kan de geportretteerde aangeven of hij instemt met:

  • Eenmalig gebruik in een bepaald medium.
  • meermalig gebruik in communicatie- en marketinguitingen van de Rijksuniversiteit Groningen

Na ondertekening graag het instemmingsformulier terugsturen aan de beeldbankcoördinator Peter van der Sijde (zie instemmingsformulier).

Overdracht van het auteursrecht aan opdrachtgever

In de algemene verkoopvoorwaarden is ook bepaald dat het auteursrecht aan de opdrachtgever toekomt. De RUG zal de foto, tenzij anders is afgesproken, met een Creative Commons Share Alike licentie in de beeldbank opnemen, zodat hergebruik en verdere verspreiding wordt gestimuleerd.

Let op in het geval van een afspraak over eenmalig gebruik!

Geen overdracht van het auteursrecht aan opdrachtgever.

In afwijking van artikel 11 lid 2 van de algemene inkoopvoorwaarden, zijn partijen geen overdracht van het auteursrecht, maar een licentie voor éénmalig gebruik overeengekomen.


Artikel 11 (Intellectuele eigendom) algemene inkoopvoorwaarden Rijksuniversiteit Groningen

11.1 De wederpartij garandeert dat het verrichten van de overeengekomen prestatie en het normaal benutten daarvan, een en ander in de ruimste zin des woords, geen inbreuk zal maken op enig aan derden toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, model-, of ander absoluut recht. De wederpartij vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken te dier zake.

11.2 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met zaken of werkwijzen die specifiek voor of in opdracht van opdrachtgever zijn ontworpen en/of vervaardigd, en van de daarvoor door opdrachtgever of de wederpartij vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software en andere documenten en gegevensdragers, komen aan opdrachtgever toe. De wederpartij verplicht zich, voor zover nodig, mee te werken aan de overdracht van voornoemde (intellectuele) eigendomsrechten en zal de (hulp)zaken na uitvoering van de opdracht ter hand stellen aan opdrachtgever. De wederpartij zal voornoemde gegevens, zaken en werkwijzen voor geen ander doel dan voor uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopieën maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

Laatst gewijzigd:26 juni 2015 14:26
printView this page in: English