Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Onderwijs & Onderwijskunde

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

S. (Sonja) Abels
Contact
Functie
Secretaresse
Schrijfvaardigheid, tekstkwaliteit, feedback(verwerking)
J.E.J. (Jochem) Aben, MA
Contact

Functie
Promovendus
Ik houd me bezig met de geschiedenis van het onderwijs. Belangrijke thema's in dit onderzoek zijn: ontwikkeling van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (met name h.b.s., gymnasium, m.m.s., Mammoetwet); kansengelijkheid (met name de discussie rond de Middenschool) en onderwijsvernieuwing.
dr. H.T.A. (Hilda) Amsing
Contact
Functie
universitair hoofddocent/ directeur SPO
Kunstmatige Intelligentie, Auditieve Cognitie, Soundscape onderzoek, Enactive Cognition, Epistemologische ontwikkeling van studente
Contact
Functie
RuG: Scientific Staff, groepsleider Auditory Cognition Group. Innovation Center for Advanced Sensors and Sensor Systems (INCAS3, www.incas3.eu): Senior researcher, cognitive sensors
Mathematics Education, Educational Research, Mathematical (Geometric) Proof
L. (Lathiful) Anwar
Contact

Functie
PhD student
Jeugdzorg
Multiprobleemgezinnen
A.G. (Arjen) van Assen, MSc
Contact
Functie
Promovendus
Science Education
prof. dr. L. (Lucy) Avraamidou
Contact
Functie
Associate Professor
A.A. (Alianne) Bakker, MSc
Contact

Functie
Promovendus Orthopedagogiek
Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, m.n. in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker
Contact
Functie
universitair hoofddocent
Onderwijskundige advisering en begeleiding binnen het medisch onderwijs:
-met specifieke aandacht voor de opleiding geneeskunde;
-met affiniteit voor vraagstukken die liggen op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering.
Begeleiding van teams binnen het UMCG met behulp van de methodiek: outputsturing.

Contact

Functie
ir. R.R. (Renée) Bakker
Contact
Functie
Universitair docent
drs. N. (Nienke) Bastiaans
Contact
Functie
Hoofd Education and Communication Services
Digitale leeromgevingen; ICT en onderwijs; cognitie, metacognitie en motivatie; begrijpend lezen in het VO; geschiedenisonderwijs
M. (Marlies) ter Beek, MA
Contact
Functie
Junior onderzoeker/Promovenda
Onderwijsinnovatie: Learning Communities, Learning Spaces en Learning Analytics. Active Learning (flipped classroom, Perusall).
Onderwijsorganisatie: proces van onderwijslogistiek en onderwijsuitvoering, Selectie en Plaatsing.
Hoger Onderwijs en IT: onderwijsinformatiesystemen (SIS, Studielink), verandermanagement en projectmanagement.
dr. H.J.A. (Hans) Beldhuis
Contact
Functie
Programma- en verandermanager op terrein van Onderwijsinnovatie en Strategie
drs. R.M. (Remko) Bezema
Contact

Functie
Hoofd Onderwijsinstituut UMCG
Medisch onderwijs, docentprofessionalisering
dr. P.M. (Peter) Boendermaker
Contact

Functie
programmaleider Teach the teacher
strategieën voor zelfregulerend leren, streefniveau (ambities) ouders, leerkrachtverwachtingen, prestaties Friese leerlingen, meta-analyse
dr. H. (Hester) de Boer
Contact

Functie
postdoc
prof. dr. J.C.C. (Jan) Borleffs
Contact
Functie
emeritus-prodecaan onderwijs en opleiding
Bachelor coördinator G2010
Coordinator International Bachelor Medicine Groningen
Semester coordinator 1.1 G2020
Coordinator Research Masters
Graduate School of Medical Sciences
B cell Immunology
Mucosal Immunology
Autoimmune diseases
prof. dr. N.A. (Nico) Bos
Contact

Functie
Hoogleraar Internationalisering van het onderwijs in de Medische Wetenschappen
Onderwijs en ongelijke kansen, bewegen en leren, evidence based onderwijs, referentieniveaus, peilingen, onderwijsevaluatie en multilevel modellen.
prof. dr. R.J. (Roel) Bosker
Contact
Functie
Hoogleraar Onderwijskunde
Meertaligheid, tweede-taalverwerving
prof. dr. C.L.J. (Cornelis L J (Kees)) de Bot
Contact
Functie
Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap
Contact

Functie
informatiespecialist
Higher education
Workplace learning
Leren en bewegen; executieve functies; fitheid en motoriek; bewegingsonderwijs; hersenontwikkeling; fMRI
A.G.M. (Anne) de Bruijn, MSc
Contact

Functie
Promovenda
Digitale leeromgevingen; ICT en onderwijs; cognitie, metacognitie en motivatie; begrijpend lezen; feedback en feedback-seeking behaviour
L. (Leonie) Brummer, MSc
Contact

Functie
Junior onderzoeker/ promovenda
dr. C. (Cathelijne) de Busser
Contact
Functie
Vakdidacticus aardrijkskunde (docent en onderzoeker)
Assessment
Psychometrics
Progress testing
Simulation training
Cognitive psychology

D. (Dario) Cecilio Fernandes
Contact

Functie
Contact

Functie
Hoofd Centrum Innovatie en Onderzoek Medisch Onderwijs
Taalverwerving in een multiculturele setting; Tweetalig onderwijs; Academische schrijfvaardigheid Engels; Spaans als tweede taal; Tweede-taal verwerving; Computer-assisted language learning (CALL)
Contact
Functie
Vakdidacticus Filosofie
Meertaligheid en onderwijs
dr. J.F. (Jan Folkert) Deinum
Contact
Functie
Manager International Affairs
Teaching and learning professionalism in medical education
dr. H. (Hanke) Dekker
Contact

Functie
leerkracht-kind interacties; taal- en geletterdheidsontwikkeling; voor- en vroegschoolse educatie (VVE); discourse analyse; culturele diversiteit in het onderwijs; differentiatie
dr. M.I. (Marjolein) Deunk
Contact
Functie
Universitair docent / onderzoeker
Voortgezet Onderwijs, Veldwerk, Onderwijskwaliteitszorg
drs. H.C. (Chris) Diederiks
Contact
Functie
GMW: studieadviseur / vakdidacticus aardrijkskunde; FRW: docent / beleidsmedewerker onderwijs
Contact

Functie
Promovendus
learning communities in HE; value creation; (peer) feedback; mixed methods research; mixed methods social network research; qualitative research; video research; narrative inquiry
dr. T. (Filitsa) Dingyloudi
Contact

Functie
Universitair docent
kwaliteitszorg, docentprofessionalisering, onderwijsontwikkeling 
drs. B.A. (Bert) Dollekamp
Contact

Functie
Senior adviseur onderwijs
Onderwijseffectiviteit, evaluatieonderzoek, differentiatie, groepsgrootte, opbrengstgericht werken, innovatie, onderwijsbegeleiding, excellentie
dr. S. (Simone) Doolaard
Contact

Functie
Senior onderzoeker/Docent
Straf- en strafprocesrecht, Ontwikkeling en differentiatie academisch onderwijs, i.h.b. excellentietrajecten 
prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga
Contact

Functie
Dean University of Groningen Honours College
Nederlands als tweede taal (Nt2), Tweedetaalverwerving, Computerondersteund taalonderwijs, Testing
Taalonderwijskunde, E-learning, Online taalonderwijs / Drupal voor e-learning
Interculturele competentie

drs. J. (Jeroen) van Engen
Contact

Functie
Docent Nederlands
leren en instructie in het hoger onderwijs, motivatie van docenten, lerarenopleiding, kwaliteitszorg
Contact

Functie
Universitair docent
Taalbeheersing: ontwikkeling en onderwijs van taal en geletterdheid
prof. dr. C.M. (Kees) de Glopper
Contact
Functie
Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands/Alfa-didactiek
Wetenschapscommunicatie, Didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen, Didaktiek van het universitair bètaonderwijs, Lerarenopleiding.
Onderwijseffectiviteit, ontwikkeling van leraren, (vak)didactiek
Taaltoetsing
Contact

Functie
universitair hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap
Kwaliteit leeromgeving
Evaluatie van vakken en curricula
Beoordeling en toetsing van studenten
dr. E.A. (Ally) van Hell
Contact
Functie
Voorzitter taakgroep Kwaliteitszorg
Onderzoek medisch onderwijs
Kwaliatatieve methodologie
Socioculturele theorie
Ouderengeneeskunde
E. (Esther) Helmich
Contact

Functie
Senior onderzoeker
dr. M. (Michelle) Helms-Lorenz
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Onderwijsbeleid: onderwijsstrategie en -innovatie, curriculumontwikkeling, toetskwaliteit, accreditatie en visitatie, kwaliteitszorg 
Onderzoek: Retorica / 16de eeuw / Humanisme en onderwijs / Rederijkers / Vertalen en adapteren
Hoger onderwijs: Latijn, Middeleeuwen- en Renaissancestudies
Middelbaar onderwijs: Griekse en Latijnse taal en cultuur, KCV, CKV-I
English and Business Education; Professional Excellence; Honours Education Talent; and Talent Development
drs. P.A.M. (Petra) van Heugten
Contact

Functie
Senior Lecturer and Researcher
Leesontwikkeling, gedrag in de klas, leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, passend onderwijs
M. (Mariëtte) Hingstman, MSc
Contact
Functie
Promovenda
Language Learning Problems
S. (Shaomin) Hou, M
Contact
Functie
PhD student
Docentprofessionalisering
drs. I.D. (Inge) Hovius
Contact

Functie
Trainer en onderwijskundig adviseur
Intercultural education, Research supervision,Research integration into teaching
dr. Y. (Yanjuan) Hu, PhD
Contact

Functie
postdoc researcher
Measuring of research output, Current Research Information Systems (PURE), Impact of research, Information and Data literacy,
Educational effectiveness, Information and Data Retrieval, Knowledge Management, Data Management.
drs. B. (Bert) Huizing, MSc
Contact
Functie
Specialist Wetenschappelijke Informatie
Civic and Citizenship Education, Educational Effectiveness, International Comparative Studies in Education
dr. M.M. (Maria Magdalena) Isac
Contact

Functie
General Assessment, Self-regulated learning, Work-engagement of students and teachers, Teacher development, Curriculum evaluation, Workplace-based learning and assessment
prof. dr. A.D.C. (Debbie) Jaarsma
Contact
Functie
Hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch Onderwijs
Accreditaties, onderwijsbeleid, curriculumontwikkeling, toetsing, onderwijskundig advies
drs. T.K. (Tanja) Jaklofsky
Contact
Functie
Projectmanager Accreditaties
Onderzoek, ontwikkeling en consultancy
dr. E.P.W.A. (Ellen) Jansen
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent Lerarenopleiding
drs. M. (Michelle) de Jong
Contact
Functie
Vakdidacticus Spaans
Research on pharmaceutical education, in relation to workforce empowerment
T.C. Koehler
Contact

Functie
PhD candidate Pharmaceutical Education
A. Kohl-Menage, MSc
Contact
Functie
Opleidingscoördinator van MSc. Medical Pharmaceutical Sciences en MSc. Biomedical Sciences
onderwijswetenschappen, evidence-based education, keuzetheorieen, motivatie, klassenmanagement en schoolsystemen.
dr. H. (Hanke) Korpershoek
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
leren en instructie (beginnend en begrijpend lezen); opbrengstgericht werken; samenwerkend leren; leerkrachtnascholingen; toepassing referentieniveaus/leerstandaarden; basisonderwijs; Success for All
dr. M.F. (Mechteld) van Kuijk
Contact
Functie
Onderzoeker/docent
Teacher-student interactions, motivation, creativity, music education
dr. W.E. (Elisa) Kupers
Contact

Functie
Universitair Docent
Senior in the field of Higher Education and Health Care
dr. L.J.W. (Wim) Labree
Contact

Functie
Docent
Filosofische vaardigheden
A.M. (Anne-margot) Lambers, MA
Contact

Functie
Docent Academische Vaardigheden
VVE; tweetaligheid; leerkracht-kind interacties; taalontwikkeling; executief functioneren
A. (Annegien) Langeloo, MSc
Contact

Functie
Promovenda
stagecoördinatie, stagebegeleiding
drs. D.F.M. (Denise) Leidelmeijer
Contact

Functie
Stagecoördinator
ir. T. (Tore) van der Leij
Contact
Functie
PhD student
J.H. (Judith) Loopers, MSc
Contact

Functie
Promovendus Orthopedagogiek
Onderwijzen en leren, opleidings- en professionaliseringsdidactiek, beoordeling en assessment, kwaliteitszorg
drs. D.W. (Dik) Maandag
Contact

Functie
Directeur Onderwijs Lerarenopleiding
Early childhood education, school readiness, learning and instruction, learning opportunities in the classroom
dr. M.N. (Mayra) Mascareño Lara
Contact

Functie
Assistant Professor
Onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, burgerschapseducatie, vergelijkende onderwijskunde
dr. R. Maslowski
Contact
Functie
Universitair docent
Teacher-student relationships, academic motivation, longitudinal study, multilevel (growth curve) analysis, Rasch analysis, teaching and teacher education, development and evaluation of instruments measuring teaching behaviour, secondary education
dr. R. (Ridwan) Maulana
Contact

Functie
Universitair Docent
Assessment, talentontwikkeling
Contact
Functie
Promovendus
prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert
Contact
Functie
Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)
Basisonderwijs
Coöperatief en samenwerkend leren 
Leerprocessen
Interactie
Onderwijsontwerp
Sociale vaardigheden
J.M. (Jolien) Mouw, MSc
Contact
Functie
Universitair docent
Basisonderwijs; bewegen en leren; onderwijsontwerp; leren en instructie; begrijpend lezen; samenwerkend leren
M.J. (Marijke) Mullender-Wijnsma
Contact
Functie
Onderzoeker/docent
Contact
Functie
Secretaresse
physics education, educational research, science education, multiple representations
N. (Nuril) Munfaridah
Contact

Functie
PhD student
Burgerschap, sociale integratie, internationalisering in het onderwijs, Cohortstudies
drs. H.M. Naaijer
Contact
Functie
Onderzoeker
drs. M. Nieborg
Contact

Functie
ICT Consultant
K.G. (Kiki) Nierop, MSc
Contact
Functie
Medewerker taakgroep Kwaliteitszorg
onderwijs- en leerkrachteffectiviteit, leerkrachtgedrag en kwaliteit van instructie, motivatieonderzoek, leerkracht-leerling interactie, zelfregulatie, digitale leeromgevingen, schoolloopbaanonderzoek, geavanceerde analysemethoden (SEM, MLA, growth curve modeling) 
dr. M.C.J.L. (Marie-Christine) Opdenakker
Contact
Functie
universitair hoofddocent
onderwijsvernieuwing, curriculumontwikkeling, toetsing, kwaliteitszorg, docentprofessionalisering, en academische vaardigheden in hoger onderwijs
dr. M.A. (Miriam) Ossevoort
Contact
Functie
medewerker onderwijsontwikkeling (onderwijskundige)
A.L. (Allard) Oterdoom
Contact

Functie
Contact

Functie
Promovendus
Self-directed learning
F.S.I. (Fundhy) Prihatanto
Contact

Functie
Janet Raat studied medical sociology / ethics at the University of Groningen. After graduation she developed and implemented a learning program of medical ethics throughout the medical curriculum, for which she received the Faculty Educational Award. Being involved with the implementation of the Master’s programme, she got interested in the transition from student to medical doctor. Currently she works on her PhD about the influence of social comparison on the learning of students in clinical practice. Besides, she is member of several ethical committees among which the Regional Euthanasia Review Board in the Netherlands and the Ethical Review Board of the Netherlands Association for Medical Education.
dr. A.N. (Janet) Raat
Contact

Functie
Onderwijcoordinator Klinische Fase
Contact

Functie
Education specialist
Schooleffectiviteits- en evaluatieonderzoek in het primair en secundair onderwijs, onderzoek naar onderwijsorganisatie en -beleid, meerniveau analyses, grootschalige secundaire data-analyse van leerprestaties en leerwinst. 
dr. L.T.M. (Lyset) Rekers-Mombarg
Contact
Functie
Docent-onderzoeker
Curriculum ontwerp
Toetsing
Werkplekleren en (competentie) toetsing
Feedback
Internationalisering
Internationale Accreditaties (AACSB/EQUIS)
Medisch Onderwijs
N. (Nienke) Renting
Contact
Functie
Onderwijskundige
dr. E.S. (Lieneke) Ritzema
Contact

Functie
Docent/onderzoeker
DOCENTPROFESSIONALISERING

OVERIG: Patientgerichte en interprofessionele communicatie, Farmaceutische patientenzorg, Interculturele communicatie
Contact
Functie
senior medewerker docentprofessionalisering UMCG (docentprofessionalisering@umcg.nl)
Success for All; Opbrengstgericht werken; leerkracht professionalisering; basisonderwijs
Contact
Functie
Docent/Onderzoeker
Research in Medical Education
Contact

Functie
onderzoeker, principal investigator
E.R. (Ella) Sebamalai, MA
Contact
Functie
Projectleider International Classroom
Burgerschapseducatie, maatschappelijke en politieke participatie
dr. A.E. (Annemieke) Smale-Jacobse
Contact
Functie
Onderzoeker
drs. N. (Nienke) Smit
Contact

Functie
Vakdidacticus Engelse Taal en Cultuur, promovendus
Ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie
Contact
Functie
Docent/Onderzoeker
Vergelijkende onderwijskunde, po-vo overgang, bewegingsonderwijs, schoolbesturen.
M. (Marinda) Spithoff, MSc
Contact
Functie
Junior onderzoeker/Promovenda
Assessment en Feedback; Technologieondersteund leren (TEL); (Computerondersteund) Samenwerkend leren (CS)CL; Peer assessment; Peer feedback; Feedbackdialogen; Leergemeenschappen/Praktijkgemeenschappen; Instructieontwerp; Analysemethoden voor (CS)CL; Inhoudsanalyse van communicatie
prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Strijbos
Contact
Functie
Hoogleraar
Evaluatieonderzoek, Sociaal wetenschappelijk Onderzoek
MVT-didactiek, vreemdetaalverwerving
dr. M.A. (Marjon) Tammenga-Helmantel
Contact
Functie
Vakdidacticus Duits
dr. ir. E. (Eva) Teuling
Contact
Functie
Onderwijscoördinator EC-Master en BCN
- Docentprofessionalisering (didactiek, pedagogiek, cursus design)
- Internationalisering van het curriculum / international classroom
- Permanente educatie
- Activerend onderwijs
J.M. (Jellina) Timmer, MSc
Contact

Functie
Onderwijsadviseur & trainer
Immunologie, Ontsteking, autoimmuniteit, ANCA-geassocieerde Vasculitis
Onderwijseffectiviteit, Onderwijstoezicht, Toegevoegde waarde/ leerwinst, Multilevel analyse, Docent verwachtingen, School adviezen, Onderwijstransities
dr. A.C. (Anneke) Timmermans
Contact
Functie
Universitair docent
I. (Iris) Uffen, MSc
Contact
Functie
Promovenda
Sinds november 2013 ben ik als hoogleraar Onderwijskunde werkzaam bij de RUG en sinds 1 augustus 2015 als directeur van de universitaire lerarenopleiding. Mijn werk heeft betrekking op het opleiden van aanstaande leraren, het doen van onderzoek en het leiding geven aan de lerarenopleiding. Mijn onderzoek richt zich op het leren van aanstaande leraren in de lerarenopleiding en van leraren op school. Hierbij gaat het om hoe dit leren effectief kan plaatsvinden en hoe dit optimaal kan worden georganiseerd. Onderzoeksmotto: zoals je het organiseert, gedragen mensen zich. Anders gezegd, de didactiek bepaalt het leren.
prof. dr. K. (Klaas) van Veen
Contact

Functie
Hoogleraar
Leren & Instructie; Samenwerkend leren; Interacties in de klas; Peer relaties
M.A. (Marij) Veldman
Contact

Functie
Promovenda
I am fascinated with change in organizations; how people respond, the dynamics that occur and the complexities of organizing change for those in charge, the change leaders. Although I am interested in all sorts of organizational change processes, my PhD thesis particularly focuses on the complexities of organizing change in medical school’s undergraduate curricula.

Topics: undergraduate curriculum change, medical education, complexity, challenges and strategies of change leaders, situational awareness, governance, the role of local institutional contexts in international curriculum development projects.
F. (Floor) Velthuis, MSc
Contact

Functie
PhD candidate medical education
Opbrengstgericht Werken
prof. dr. A.J. (Adrie) Visscher
Contact

Functie
Hoogleraar
Sport, leren en presteren; talent ontwikkeling; sport and cognitie
prof. dr. C. (Chris) Visscher
Contact

Functie
Directeur Centum Bewegingswetenschappen/ Professor
Borstkanker
Bijniertumoren
Medisch onderwijs
dr. J. (Jakob) de Vries, PhD
Contact
Functie
Chirurg oncoloog (UHD)
Curriculum Development, Quality Assurance and Enhancement and Policy Analysis in Higher Education, International Education    
drs. R. (Robert) Wagenaar
Contact
Functie
Directeur International Tuning Academy Groningen
M.A. (Martha) van der Wal
Contact

Functie
Specifiek lesgeven en meten van competencies en burgerschap
Contact
Functie
Docent
Onderwijs effectiviteit, leren en instructie, motivatie, persoonlijkheid, sociale relaties, burgerschap en sociale cohesie
prof. dr. M.P.C. (Greetje) van der Werf
Contact
Functie
Hoogleraar Onderwijzen en leren, vice decaan Faculteit GMW
residency program development, program accreditation, blended skills training and assesment, professional development.
teaching focus: cardiovascular physiology, haemodynamic and heurophysiologic monitoring, pharmacokinetics and -dynamiks, drug interaction.
clinical speciality: anaesthesia in liver (transplantation) surgery, neuroanaesthesia, anesthesia in patients with endocrine disorders
prof. dr. J.K.G. (Götz) Wietasch
Contact

Functie
Hoogleraar Anesthesiologie, Innovatie in de opleiding
vakdidactich onderzoek, lerarenopleiding, literatuuronderwijs, differentiatie, curriculumontwikkeling


Recente publicaties

Witte, T.C.H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Schram, D.H. (2012). An empirically grounded theory of literary development. Teachers’ pedagogical content knowledge on literary development in upper secondary education. L1 Educational Studies in Language and Literature, 12, 1 - 34 . (ICO) Witte, T.C.H. & Sâmih─âian, F. (2013). Is Europe open to a student-oriented framework for literature? A comparative analysis of the formal literature curriculum in six European countries. L1-Educational Studies in Language and Literature, vol.13 , p. 1-22. (ICO) Witte, T.C.H. & Jansen, E.P.W.A. (in press). In search of the excellent literature teacher. An inductive approach to constructing professional teaching standards. Teachers and Teaching: Theory and Practice. (Accepted February 10, 2014)


dr. T.C.H. (Theo) Witte
Functie
Universitair docent, Projectmanager, Docenttrainer
Onderzoeksvaardigheden, voortgezet onderwijs
Contact
Functie
Vakdidacticus Wiskunde, Onderzoeker
F. (Fenna) Wolthuis
Contact

Functie
PhD student
Medisch Onderwijs en training
prof. dr. R.P. Zwierstra
Contact

Functie
Hoogleraar
printOok beschikbaar in het: English