Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Rector Magnificus (V23.0160)

Functieomschrijving

Uw verantwoordelijkheden
U maakt in uw rol als Rector Magnificus deel uit van het CvB en werkt samen met de twee andere bestuurders aan de strategische doelen van de universiteit. Het CvB geeft leiding aan de gehele universitaire organisatie, daartoe overlegt het met de Faculteitsbesturen en de Directeuren van de Diensten. Het CvB betrekt de UR nauw bij zijn besluitvorming.

Onze huidige voorzitter, prof. dr. Jouke de Vries, is op 1 oktober 2018 benoemd en in 2022 herbenoemd. Jouke de Vries coördineert en bewaakt het functioneren van CvB als geheel. De vicevoorzitter, drs. Hans Biemans, is verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering en is in 2019 benoemd en in 2023 herbenoemd.

Diversiteit en kwaliteit vormen de leidraad bij de zoektocht naar de nieuwe Rector Magnificus
(academische achtergrond alfa/gamma, bèta/medisch, gender, professionele ervaring).

Het CvB draagt gezamenlijk de strategie, de missie en de visie van de RUG uit. De leden vervangen en ondersteunen elkaar waar nodig of gewenst, maar hebben hun eigen aandachtsgebieden.

U vertegenwoordigt als Rector Magnificus de academische gemeenschap, legt het accent op hoogwaardig onderwijs en onderzoek en de samenhang daartussen. U bent verantwoordelijk voor academische integriteit en kwaliteit van onderwijs en onderzoek, draagt zorg voor de positie van studenten binnen onze universiteit en onderhoudt contacten met de studentenorganisaties. U bewaakt onze regelgeving en protocollen en u bent voorzitter van het College voor Promoties.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de besturing van de universiteit. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen van invloed zijn op de wijze waarop het besturingsmodel in de toekomst verder vorm krijgt.
https://www.rug.nl/about-us/who-are-we/strategic-plan/
https://www.rug.nl/about-ug/profile/facts-and-figures/annual-reports

Organisatie
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het CvB bestaat uit drie leden. De leden van het CvB werken als team samen en opereren als een collegiaal bestuur. Het CvB rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het bestuur en beheer van onze universiteit en legt verantwoording af aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Faculteitsbesturen geven leiding aan de Faculteiten. De Faculteitsbesturen leggen op hun beurt verantwoording af aan het CvB. Het College van Decanen (CvD) wordt gevormd door de Decanen, de voorzitters van de Faculteitsbesturen. Het CvD adviseert het CvB op tal van gebieden. De Universiteitsraad (UR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de universiteit. U overlegt regelmatig met de UR en legt als CvB belangrijke beslissingen ter instemming of advies voor aan de UR.

Functie-eisen

Ideaal Profiel:

 • u bent hoogleraar en heeft ruime bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld als decaan of instituutsdirecteur, mede opgedaan aan een (Nederlandse) universiteit
 • u bent iemand van academische allure met een breed internationaal netwerk. U weet onze academische gemeenschap te inspireren en te motiveren om onze strategische doelen te realiseren. U ondersteunt de kernpunten van het strategisch plan voor 2021-2026 en bent in staat om samen met de universitaire gemeenschap de RUG-visie verder te ontwikkelen en gestalte te geven
 • u beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de verdere ontwikkeling van onze universiteit. U heeft kennis van en affiniteit met publiek- politieke omgevingen en bent internationaal georiënteerd
 • u speelt een actieve rol in het verenigen van onze academische gemeenschap, onderhoudt nauwe contacten met belangrijke partners, bent bekend in de academische wereld en beweegt u makkelijk in Den Haag, Brussel en Noord-Nederland
 • u onderhoudt het contact met onze studenten en studentenorganisaties en heeft interesse en begrip voor de belangen van studenten.

Uw kwaliteiten:

 • u heeft een inspirerende, motiverende en verbindende persoonlijkheid
 • u heeft een duidelijke visie op onderzoek en onderwijs
 • u bent een strateeg, gericht op transparantie, met een lange termijn focus, en het vermogen om ons en onze belangen in een bredere context te plaatsen en goede relaties op te bouwen met interne en externe partijen
 • u beschikt over goede communicatie- en gespreksvaardigheden
 • u bent sensitief voor mensen en processen
 • u heeft oog voor de sociale veiligheid van studenten en medewerkers
 • u heeft een authentieke, integere persoonlijkheid met natuurlijke toewijding aan de organisatie en oog voor de positie van medewerkers en studenten
 • u bent stressbestendig en behoudt het overzicht bij calamiteiten
 • talen: Engels en Nederlands op niveau C1 CEFR.

Bij gelijke geschiktheid is de diversiteit van het team doorslaggevend.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

De functie is vacant per 1 september 2023. Uw benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Wij staan open voor overleg over de voorwaarden, met inachtneming van de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen (WNT).

Sollicitatie

Procedure
De selectieprocedure kan een assessment omvatten.

Bent u geïnteresseerd om onze volgende Rector Magnificus te worden? U kunt tot en met 9 april 2023 solliciteren door een korte motivatiebrief en een actueel CV te sturen naar: vdk vanderkruijs.com

Ter attentie van Dorothea van Rijnen en Seerp Leistra. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen en Seerp Leistra op 020-7267272.

U kunt voor meer inhoudelijke vragen ook bellen met Stephan van Galen, van de Rijksuniversiteit Groningen, Algemeen Directeur University Services & Secretaris van de Universiteit 050-3635280 (management-assistent) s.e.a.van.galen rug.nl

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Stephan van Galen, Algemeen Directeur University Services & Secretaris van de Universiteit, 050-3635280, s.e.a.van.galen rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.