Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Bijzondere leerstoel Leo Polak: Strafrechtfilosofie (0,2 fte) (222534)

Functieomschrijving

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is vanwege de Stichting Leo Polak een bijzondere leerstoel gevestigd met als leeropdracht ‘Strafrechtfilosofie’. De leerstoel is onbezoldigd; de te verrichten taken nemen gemiddeld een dag per week in beslag (0,2 fte).
De bijzondere leerstoel Strafrechtfilosofie is ondergebracht bij de vakgroep Transboundary Legal Studies (TLS), sectie Rechtsfilosofie. Uiteraard is het de bedoeling dat zowel in onderwijs als in onderzoek verbanden worden gelegd met de vakgroep Strafrecht en Criminologie.

De taken van de te benoemen hoogleraar behelzen:

• in samenwerking verzorgen van (al dan niet post-academisch) onderwijs
• mede-ontwikkelen van onderzoeksaanvragen en -projecten
• initiëren en begeleiden van promotieonderzoek
• begeleiden van scripties
• onderhouden en uitbouwen van de externe contacten van de vakgroepen TLS en Strafrecht en Criminologie.

Functie-eisen

De te benoemen hoogleraar dient te beschikken over:

• brede en diepgaande kennis van de strafrechtfilosofie
• affiniteit met onderwijs en aantoonbare didactische kwaliteiten
• ruime onderzoekservaring blijkend uit een dissertatie en een substantiële lijst van wetenschappelijke publicaties; bij voorkeur ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten; ervaring met het begeleiden van promovendi strekt tot aanbeveling
• het vermogen de leerstoel nationaal en internationaal te profileren
• uitstekende didactische, communicatieve en sociale vaardigheden
• een breed nationaal/internationaal netwerk
• een goede beheersing van de Engelse taal
• een coöperatieve instelling en het vermogen samen te werken met wetenschappers van verschillende disciplines
• het vermogen en de bereidheid een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over het strafrecht, meer in het bijzonder over de in de inleiding genoemde thema’s.

Organisatie

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met rond de 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Arbeidsvoorwaarden

De leerstoel is onbezoldigd. De benoemingstermijn is vijf jaar met eenmalige mogelijkheid van herbenoeming.

Aanvangsdatum: in overleg.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen via fb-rechten rug.nl

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór maandag 15 september 2022, uitsluitend aan de hand van het online sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Prof.mr.dr. W.D. Kolkman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid, 050-3635653, w.d.kolkman rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature