Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Ombudsfunctionaris (0,8 fte) (221370)

Functieomschrijving

De ombudsfunctie in het kort

Belangrijkste rol:

  • bijdragen aan een veilig werkklimaat en aan het lerend vermogen van de organisatie.

Belangrijkste taken:

  • signaleren, adviseren, bemiddelen en het (on)gevraagd doen van onderzoek op het gebied van sociale onveiligheid en ongewenst gedrag.

Belangrijkste kenmerken:

  • onpartijdig, onafhankelijk en objectief.

Functieomschrijving

• het signaleren van trends en patronen op het gebied van sociale veiligheid en ongewenst gedrag, alsmede van systematische tekortkomingen in regelgeving of organisatie-invulling daarvan
• het adviseren aan het College van Bestuur en aan leidinggevenden die in de positie zijn om te acteren naar aanleiding van een geconstateerd patroon, trend of systematische tekortkoming
• het adequaat door- of terugverwijzen naar de juiste instanties, zoals de vertrouwenspersoon en de klachtencommissies, primair binnen de RUG, maar waar nodig daar buiten
• het doen van onderzoek (al dan niet uit eigener beweging) en op basis hiervan doen van aanbevelingen
• het bemiddelen en weer in gesprek brengen van partijen binnen daartoe geëigende organisatiestructuren
• publiceren en rapporteren over waarnemingen en bevindingen
• een (openbaar) jaarverslag opstellen.

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige professional die:

• beschikt over een relevante academische opleiding (bijvoorbeeld juridisch en/of sociaalwetenschappelijk) en bekend is met verhoudingen binnen een universitaire omgeving, de universitaire cultuur, structuur en regelgeving
• beschikt over organisatiesensitiviteit en aantoonbare ervaring met de dynamiek en politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen een (cultureel) diverse werkomgeving
• kan omgaan met tegenstrijdige belangen, weerstanden en pressie en in staat is om in dit soort situaties onafhankelijk te zijn en onpartijdigheid uit te stralen en te fungeren als een objectieve en gerespecteerde gesprekspartner
• affiniteit heeft met arbeidsrechtelijke kennis en kennis van regelgeving voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (WHW)
• beschikt over een afgeronde opleiding Conflictbemiddeling/Mediation
• relevante ervaring heeft in het bemiddelen bij conflicten, klachtafhandeling en klachtonderzoek en in staat is uit de samenhang van klachten trends te signaleren
• in het verleden blijk heeft gegeven van het vermogen tot onafhankelijk denken en handelen
• betrouwbaar is en een veilige en vertrouwelijke sfeer kan creëren
• integer is en in staat is met gevoelige informatie om te gaan
• in staat is om een netwerk op te bouwen en draagvlak te creëren
• goed kan samenwerken met o.a. de vertrouwenspersoon, de coördinator integriteit en de Chief Diversity & Inclusion en daarbij de eigenheid van de functie kan bewaren
• gezien de internationale omgeving, gevoel heeft voor culturele diversiteit en ook beschikt over een uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift.

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de bijna 36.000 studenten en ruim 7.700 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Om medewerkers te laten excelleren in hun werk en studenten in staat te stellen hun talenten te ontplooien streeft de RUG naar een gezonde en sociaal veilige werk- en studieomgeving. Hiertoe zijn diverse maatregelen getroffen, zoals onder andere het vaststellen van de Gedragscode Integriteit, het Zero tolerance statement en het organiseren van workshops op het gebied van integriteit en Active Bystander. Tot slot is recent het integriteitsbeleid geactualiseerd. Informatie over dit alles is te vinden op http://www.rug.nl/integriteit

De nieuwe functie van ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten past naadloos in dit al uitgezette beleid. De basis voor deze functie is te vinden in de CAO NU 2020.
De Nederlandse universiteiten zijn al langer bezig met het verbeteren van de sociale veiligheid en het investeren in een gezonde en veilige werkomgeving. Deze ambitie van universiteiten, is vastgelegd in de nieuwe Code Goed Bestuur van de VSNU.

Ook de minister van OCW benadrukt de noodzaak om te zorgen voor een verbetering van werk- en studieomgeving in het hoger onderwijs. Hierbij wordt verwezen naar het onderzoek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) Harassment in Dutch Academia , waarin inzichtelijk is gemaakt hoe intimidatie en wangedrag vele vormen kent en alle wetenschappelijke functieniveaus raakt, van promovendus tot hoogleraar, zowel als slachtoffer en als omstander. Dit beeld wordt bevestigd door het rapport Sociale veiligheid van medewerkers op universiteiten van FNV en VAWO , dat ongeveer gelijktijdig werd opgeleverd.

Binnen deze context van sectorspecifieke uitdagingen en ambities van de universiteiten moet de nieuwe functie van ombudsfunctionaris, naast de reeds bestaande hulpstructuren en commissies, binnen de RUG per 1 juli a.s. ingericht en vormgegeven worden.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

  • een salaris van maximaal € 6.317,- (schaal 13) bruto per maand bij volledige werktijd
  • 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband) werktijden zijn in overleg
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
  • goede scholingsmogelijkheden
  • goede administratieve ondersteuning evenals ICT-ondersteuning.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor twee jaar. Onderdeel van dit tijdelijke dienstverband is tevens de opdracht - om in overleg met de bestaande hulpstructuur - te adviseren over de definitieve inbedding van de functie van ombudsfunctionaris binnen de RUG, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan de afbakening van de taken met vooral de vertrouwenspersoon, de coördinator integriteit en de Chief Diversity & Inclusion Officer. Anderhalf jaar na indiensttreding wordt de functie, inclusief de opdracht en het functioneren va de ombudsfunctionaris binnen de RUG geëvalueerd.

Ingangsdatum: 1 juli 2021, of zo snel mogelijk daarna

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, te sturen vóór 20 juni 2021 aan Public Spirit, het bureau dat de werving en selectieprocedure voor deze vacature verzorgt. Solliciteren uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier via de link: https://www.publicspirit.nl/2021/06/ombudsfunctionaris-3/

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 27 van 2021. Een tweede gesprek kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

1. https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/548-samenwerkende-universiteiten-stellen-nieuwe-code-goed-bestuur-vast.html
2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/18/reactie-op-brieven-commissie-ocw-over-sociale-veiligheid-en-ombudsfunctie-in-de-wetenschap
3. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z18334&did=2020D39604
4. https://www.lnvh.nl/a-3078/harassment-in-dutch-academia.-exploring-manifestations-facilitating-factors-effects-and-solutions
5. https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2019/05/helft-universiteitspersoneel-ervaart-sociaal-onvei

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Mevrouw E. Klont, HR-adviseur Bureau a.i., 06-54255988, e.klont rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.