Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

Voorzitter van de Universiteitsraad (0,5 fte) (221303)

Functieomschrijving

Rolomschrijving
De positie van voorzitter van de universiteitsraad is een rol die wordt vervuld door iemand binnen zijn of haar bestaande functie aan de universiteit. De voorzitter vertegenwoordigt de Universiteitsraad van de RUG en legt daarbij de focus op faciliteren en ondersteunen van de Raad en het voorzitten van raadsvergaderingen. De voorzitter zit de maandelijkse raadsvergaderingen voor en is het centrale aanspreekpunt van en voor de Raad. Andere belangrijke taken zijn: maandelijkse vergaderingen met het College van Bestuur (CvB), contact onderhouden met de Raad van Toezicht (RvT) van de RUG en bevorderen van de zichtbaarheid en transparantie van de Universiteitsraad. De griffier van de Universiteitsraad ondersteunt de voorzitter bij de taken. De voorzitter werkt nauw samen met plaatsvervangende voorzitters in het presidium van de Raad en is alleen verantwoordelijk naar de Raad.

Functie-eisen

De kandidaat dient onder meer het volgende profiel te hebben:

• bij voorkeur een masterdiploma van een onderzoeksuniversiteit (wo-niveau)
• taalniveau in zowel Nederlands als Engels van minimaal C1
• inzicht en begrip van de landelijke ontwikkelingen van het Nederlandse hoger onderwijs en de Nederlandse wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
• een stevige en onafhankelijke persoonlijkheid, die de kandidaat in staat stelt vergaderingen en discussies te sturen
• interesse in en bij voorkeur ervaring met medezeggenschap
• ruime ervaring met het voorzitten van vergaderingen
• de kandidaat bezit integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel voor de raad
• de kandidaat is proactief, sociaal, communicatief vaardig, kundig in het bouwen van bruggen en beschikt over een analytische en kritische denkwijze
• de kandidaat moet de raad kunnen adviseren over procedures en regelingen met betrekking tot medebestuur van de universiteit. Belangstelling om met regels en voorschriften te werken is daarom een voorwaarde
• de kandidaat moet flexibel zijn in haar of zijn werkuren tijdens werkdagen om in te kunnen spelen op ad-hoc situaties.

Organisatie

De Universiteit van Groningen (RUG) heeft een universiteitsraad die bestaat uit 24 leden: 12 gekozen van en door de studenten elk jaar en 12 gekozen van en door medewerkers elke 2 jaar. Een raadsjaar loopt, tegelijkertijd met het academische jaar, van september tot september aansluitend aan de verkiezingen in mei. De leden van de raad representeren samen de academische gemeenschap in Groningen. Zij vormen het hoogste democratisch gekozen orgaan binnen de universiteit. De raad heeft tot taak de visie en belangen van medewerkers en studenten af te wegen in het kader van de doelstellingen op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen de universiteit, alsmede beleid en besluitvorming. Daarbij bevordert het openheid, publiciteit en wederzijds overleg binnen de universiteit, beschermt het tegen discriminatie op welke grond dan ook, en bevordert het gelijke behandeling en de betrokkenheid van alle groepen uit de samenleving.

De raad is bevoegd om alle aangelegenheden die de universiteit aangaan te bespreken, voorstellen in te dienen en haar zienswijze daarover kenbaar te maken aan het College van Bestuur (CvB). Zowel het CvB als de Raad van Toezicht (RvT) hebben formeel advies of instemming van de Raad nodig alvorens bepaalde besluiten te nemen. De raad overlegt minimaal twee keer per jaar met de RvT en bijna maandelijks met het CvB. De beraadslaging en besluitvorming tijdens de vergaderingen worden doorgaans voorbereid in de vaste commissies voor Onderwijs & Onderzoek, Bestuur en Financiën. Bij het Radenoverleg vindt elk kwartaal onderling overleg plaats met leden van de Faculteits- en Dienstraden en het Lokaal Overleg en elk halfjaar neemt een delegatie van de Universiteitsraad deel aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM). Daarnaast worden regelmatisch technische overleggen met afdelingen van het Bureau van de universiteit en werkbezoeken georganiseerd.

Voor meer informatie over de taken, competenties, werkwijze en samenstelling van de Universiteitsraad zie: http://www.rug.nl/uraad

De universiteitsraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Arbeidsvoorwaarden

• Een arbeidsovereenkomst voor 0,5 fte en de periode is voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van een verlenging van een jaar, de maximale duur is dus twee jaar
• Studenten die voor deze rol in aanmerking zouden willen komen, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) een beurs aanvragen die studievertraging compenseert.

Inwerkingtreding is 1 augustus 2021

Sollicitatie

Reageren en tijdlijn
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 22 juni 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Een selectie van kandidaten wordt op 28 juni a.s. uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Dit gesprek zal gevoerd worden in zowel het Engels als het Nederlands.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • De griffie, griffier.ur rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature