Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working with us Job opportunities

Promovendi Groningen Graduate School of Law (8,0 fte) (220099)

Functieomschrijving

De promovendus verricht onderzoek en neemt deel aan het opleidingsprogramma van de GGSL. Daarnaast neemt de promovendus deel aan het onderwijs dat door de faculteit wordt verzorgd. Ten slotte is er volop gelegenheid tot deelname aan internationale conferenties en (inter)nationale workshops en seminars. In het persoonlijke trainings- en begeleidingsplan worden de onderwijs- en opleidingsafspraken gemaakt.

De faculteit heeft 8 promotieplaatsen beschikbaar. De promovendi worden ondergebracht bij de Groningen Graduate School of Law (GGSL). De Graduate School organiseert de opleiding van researchmasterstudenten en promovendi in de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Dat de promovendi in een stimulerende en inspirerende onderzoeksomgeving worden opgenomen, blijkt uit de onderzoeksvisitatie van 2017 waarin het onderzoek van de faculteit als zeer goed is beoordeeld. De GGSL wordt hierin geprezen vanwege de wijze waarop promovendi worden ondersteund en begeleid vanaf de start tot de ceremonie.

De promovendus wordt aangesteld als medewerker in een van de zes vakgroepen en verricht zijn/haar onderzoek bij één van de volgende zeven facultaire onderzoeksprogramma’s:
1. Effective Criminal Law
2. Law on Energy and Sustainability
3. Protecting European Citizens and Market Participants
4. Transboundary Legal Studies
5. User-friendly Private Law
6. Public Interests and Private Relationships
7. Public Trust and Public Law.

Van de promovendus wordt verwacht dat hij of zij zelf een onderzoeksvoorstel ontwikkelt dat past bij een van deze onderzoeksprogramma’s. Voor vier promotieplaatsen geldt dat deze zijn gereserveerd voor de zogenaamde ‘speerpunten’ uit het sectorplan rechtsgeleerdheid (http://www.sectorplan-ssh.nl/). Deze voorstellen moeten dus niet alleen gerelateerd kunnen worden aan de onderzoeksprogramma’s maar ook passen binnen de speerpunten. De speerpunten zijn: Herijking Publieke belangen in private verhoudingen en Empirical Legal Studies.
Binnen het speerpunt Herijking Publieke belangen in private verhoudingen wordt, tegen de achtergrond van paradigmatische verschuivingen in het publieke en private domein, innovatief en proactief onderzoek verricht naar nieuwe reguleringsmodellen, instituties en instrumenten om op die wijze bij te dragen aan de oplossing van een aantal urgente maatschappelijke problemen.

Binnen het speerpunt Empirical Legal Studies wordt gewerkt aan het uitvoeren, samenbrengen en integreren van empirisch onderzoek naar de effecten van het recht op verschillende rechtsgebieden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de impact van het recht voor: de gebruikers van het recht, het vertrouwen in het rechtssysteem en de betekenis van publieke belangen in private verhoudingen.

Promovendi die willen solliciteren naar een van de vier posities binnen de speerpunten dienen in het onderzoeksvoorstel aan te geven hoe en bij welke van deze speerpunten het onderzoek past.
Voor meer informatie over de inhoudelijke achtergronden van de Speerpunten kunt u contact opnemen met:

• mw. prof. dr. Aurelia Colombi Ciacchi (Herijking), hoogleraar Law and Governance, a.l.b.colombi.ciacchi rug.nl
• prof. dr. Marc Hertogh (ELS), hoogleraar Rechtssociologie, m.l.m.hertogh rug.nl (gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures).

Functie-eisen

Van de kandidaten verwachten we dat zij een afgeronde universitaire studie hebben, bij voorkeur in de rechtsgeleerdheid en/of op een terrein dat relevant is voor de uitvoering van het onderzoeksvoorstel. Ook dienen kandidaten te beschikken over goede academische (schrijf)vaardigheden, terwijl zij in staat moeten zijn hun bezigheden zelfstandig te plannen en uit te voeren.

Competenties:
• analytisch denkvermogen
• resultaatgerichtheid
• kritische onderzoekshouding
• doorzettingsvermogen.

Organisatie

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4000 studenten en bijna 350 medewerkers is de juridische faculteit een middelgrote faculteit van de RUG.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2.325,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 2.972,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd. De aanstelling betreft een tijdelijke fulltime (1,0 fte) promovendusaanstelling voor een periode van 4 jaar die dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie. U krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject. Standplaats is Groningen.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 2 juni t/m 5 juni 2020.

Startdatum voor de vier sectorplaatsen: uiterlijk 1 augustus 2020.
Startdatum voor de andere vier plaatsen: uiterlijk 1 november 2020.

Sollicitatie

U kunt solliciteren voor 22 april aan de hand van het sollicitatieformulier. Wij vragen u om alle genoemde documenten in één gezamenlijke pdf in te dienen. Wij verzoeken u het gehele bestand te uploaden als motivatiebrief.

Het samengevoegde pdf-dossier dient in onderstaande volgorde te bevatten:

• Een motivatiebrief waarin u aangeeft waarom u onderzoek wilt doen, waarom specifiek dit onderwerp van belang is, en waarom u daar bij uitstek voor geschikt bent.
• Een curriculum vitae.
• Een cijfer- c.q. resultatenlijst van de behaalde bachelor en (bijna afgeronde) master.
• Een referentie die relevant is voor uw academische kwaliteiten.
• Een onderzoeksvoorstel van maximaal 4 A4 (exclusief literatuurlijst, maar inclusief voetnoten) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
i. De introductie van de vraagstelling
ii. De vraagstelling
iii. De relevante literatuur
iv. De methodologie
v. Het plan van aanpak
vi. De inpassing in (een van de) facultaire onderzoekslijnen en, indien van belang, de speerpunten uit het sectorplan

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

  • Mevrouw prof.dr. Pauline Westerman, directeur GGSL, p.c.westerman rug.nl
  • Mevrouw drs. Marjolijn Both (voor praktische informatie), coördinator GGSL, l.both rug.nl

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature