Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council

Bestuurlijke kalender

Bestuurlijke kalender Universiteitsraad

 • BESTUURLIJKE KALENDER UNIVERSITEITSRAAD 2014-2015 (concept)

  Versie t.b.v. Uraadvergadering 25 september 2014

  25 September 2014

  Kwaliteitszorgprotocol

  Matchingsregeling 2015-2016

  Marsroute internationalisering en HR

  Opgave decentrale selectie en numerus fixus 2015/2016

  Results and implications document spring 2014

  Bestuurlijke kalender 2014-2015

  Oktober 2014

  Language policy RUG: nadere uitwerking

  Onderwijskwaliteitsverslagen faculteiten 2014

  Evaluatie invoering R&O-gesprekken RUG

  Procedure Profileringsfonds 2015-2018

  Evaluaties pilots e-learning

  Procedure ICT-strategieplan 2015 en verder

  Evaluatie reorganisatie faculteit der Letteren

  Open Acces (n.a.v. CvB 5 september)

  Reactie Uraad op Sofoklesrapport inzake vernieuwing medezeggenschap

  Notitie compensatoir toetsen

  Careerservice/NEXT aan de RUG: aanpak 2014 en verder

  November 2014

  Introductieregeling: rapport ACI

  Bestuurlijke afspraken najaar 2014

  Toelatingsbeleid HBO-propedeuse/overzicht faculteiten

  Evaluatie lustrum RUG400

  Google aan de RUG: stava (o.a. ervaring met encryptie)

  December 2014

  Instellingsbegroting 2015 (inclusief slotverdeling 2013) en detailstaten, alsmede plandocument 2015.

  Jaarplannen Arbo en Milieu 2015

  Jaarplan AMD 2015

  Evaluatie personele inzet Admissions

  Januari 2015

  Reorganisatieplan Grafische Dienstverlening

  Internationaliseringsbeleid RUG: stand van zaken

  Februari 2015

  Evaluatie reorganisatie KVI

  Reflectie op PDCA-cyclus

  Jaarverslag Scholierenacademie 2014

  Prestatie-indicatoren: stand van zaken

  International Classroom: stand van zaken pilots en beleid

  Maart 2015

  Definitieve opgave numerus fixus en decentrale selectie

  Personeelsplan Financieel Economische Functie

  Stand van zaken speerpunten RUG: healthy aging, enery en sustainable society

  Personeelsbeleid/loopbaanbeleid/werkdruk/toekomst voor jonge wetenschappers

  E-learning/MOOCS: stand van zaken

  April 2015

  Profileringsfonds 2015-2018

  Rendementen RUG

  Uitkomsten NSE en reactie CvB erop.

  CUOS-advisering; herijking

  Jaarrekening 2014

  Financiële kaderstelling 2015

  Regeling inschrijving en collegegelden (RIC)

  Eerste concept Strategisch Plan 2015-2020

  Stand van zaken hersteltrajecten in kader NVAO-accreditaties

  Mei 2015

  Onderwijskwaliteitsverslagen faculteiten

  Bestuurlijke afspraken voorjaar 2015

  Studentenstatuut 2014-2015

  Jaarverslag RUG 2014

  Sociaal Arbo- en Milieuverslag 2014

  Jaarverslag DEC 2014

  Jaarverslag proefdierdeskundigen 2014

  Jaarverslag SBE 2014

  Jaarverslag Vertrouwenspersoon 2014

  Begrotingsrichtlijnen 2015

  Juni 2015

  Pilots learning communities: stand van zaken

  Toetsingsbeleid; stand van zaken

  Evaluatie matching

  Progress report over University College/stand van zaken excellentieonderwijs RUG

  Uitkomsten pilot compentieontwikkeling studieadviseurs/bks

  Mentorprogramma’s internationalisering

  PM (in te plannen indien/zodra relevant)

  Facilitaire dienstverlening

  Toelatingsbeleid Universiteitsbibliotheek/studiewerkplekken facultaire bibliotheken

  Ondernemerschap personeel

  Studentassistenten aan RUG

  Dubbele Bachelor

  Medezegenschap en selectie van bestuurders op alle niveaus

  Onderwijsvrijheid studenten (notitie Lijst Sterk)

  Competitiepostiei van de RUG als werkgever voor jong wetenschappelijk talent

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 22:31