Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

More information

Studeren in deeltijd

Geschiedenis

=========================================================================

Met ingang van het studiejaar 2012-2013 is het als gevolg van door nieuwe wetgeving veroorzaakte sterke terugloop van studentenaantallen en zware bezuinigingen voor nieuwe deeltijdstudenten niet langer mogelijk aparte, op de avond geroosterde colleges aan te bieden. Deeltijdstudenten worden geacht aan te sluiten bij de verspreid over de week overdag voor voltijdstudenten geroosterde colleges, waarbij per student een individueel studieschema zal worden opgesteld. Er dient rekening mee gehouden te worden dat colleges op minimaal twee verschillende werkdagen per week overdag gevolgd zullen moeten worden. Roostering is in de regel pas enkele weken vóór aanvang van een semester bekend. Belangstellenden wordt met het oog daarop uitdrukkelijk verzocht contact op te nemen met de coördinator van de deeltijdopleiding en met hem een intake-gesprek af te spreken om te praten over motivatie, studiebelasting en vooral roostermogelijkheden, alvorens zich in te schrijven. Dat kan eventuele teleurstellingen later voorkomen.

Contactpersoon: studieadviseur opleiding Geschiedenis, tel. 050-3636050; e-mail: studieadviesgeschiedenis@rug.nl

=========================================================================

Toelatingseisen: iedereen die in het bezit is van een VWO-diploma of een HBO-propedeuse wordt toegelaten tot de bachelor Geschiedenis. Gewenste vakken: Nederlands en Engels (lees-, schrijf- en spreekvaardigheid), Frans en Duits (minimaal leesvaardigheid), Geschiedenis. Voor degenen die niet aan de diplomavereisten voldoen, staat het tijdig afleggen van het colloquium doctum open (aanmelden jaarlijks vóór 1 maart).

Collegegeld: voor degenen die op of na 1 september 1991 reeds een graad in het HO (HBO of WO) hebben behaald en deze opleiding als tweede studie wensen te doen, geldt voor het studiejaar 2014-2015 een door het College van Bestuur vastgesteld collegegeldtarief (het instellingscollegegeld hoog tarief), gedifferentieerd voor een bachelorstudie (€ 4260,-) en een masterstudie (€ 5800,-). Meer informatie over collegegeld tarieven.

Voor studenten die voor het eerst een HO-studie volgen of die vóór 1 september 1991 hun eerste studie hebben afgerond, bedraagt het tarief € 1405,- (ofwel het wettelijke collegegeld). Deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering.

Duur en studiebelasting op jaarbasis: afhankelijk van de eigen mogelijkheden en afspraken met de coördinator. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het Bindend Studieadvies (zie hieronder).

Bindend studieadvies: ook voor deeltijdstudenten geldt een bindend studieadvies. Tijdens de propedeuse worden studenten geacht minimaal 20 ECTS aan studiepunten te behalen en de propedeuse in maximaal 3 jaar af te ronden.

Instroomregeling educatieve master: zij die een HBO-diploma Geschiedenis bezitten en als deeltijdstudent wensen in te stromen in de educatieve master, volgen een zgn. schakeltraject. Voor hen is geen deelname aan avondcolleges meer mogelijk. Voor nadere informatie zij verwezen naar een van de studieadviseurs; een afspraak kan gemaakt worden via de balie van het Front Office van het Bureau Studentzaken van de Faculteit der Letteren, tel. 050-363 6050.

Last modified:July 22, 2014 11:04