Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenReligiewetenschappen
Header image Religiewetenschappen

Religiewetenschappen

Arbeidsmarkt

If you complete a follow-on Master's degree after your Bachelor's degree, you increase your chances on the job market. If you choose a Master's programme at our Faculty, you will do a placement at an organization, institute or company that is involved in religion and culture. Most of our graduates end up in one of six clear job profiles after gaining a Master's degree:

 • Care
 • Policy & Management
 • Education
 • Academia
 • Church
 • Media

In addition, a significant number of our graduates are self-employed in one of these sectors. Below you will find a list of the jobs held by our alumni.

 • Care: spiritual carer at a care institution, independent therapist.
 • Policy & Management: policy officer / advisor with a government institution, cultural institution or political party, staff member/advisor for an aid organization, embassy staff, security advisor to the military, etc.
 • Education: religious studies teacher, education officer
 • Academia: researcher at a university or research institute.
 • Media: journalist, editor.

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijke beroepsprofielen:

 • Zorg
 • Beleid & management
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Kerk
 • Media

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren. Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Media: journalist, redacteur
 • Zelfstandig Ondernemer: hoofdzakelijk in bovenstaande sectoren.

Potentiële beroepen

 • docent godsdienst en levensbeschouwing

  Met een bachelordiploma Religiewetenschappen met een educatieve minor kun je lesgeven in godsdienst en levensbeschouwing op 2e graads niveau.

 • Testimonial van Michaël Kruiper

  Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren

  Mijn oude middelbare school bood me een aantal uren aan als docent godsdienst toen ik nog niet helemaal klaar was met mijn masteropleiding. Ik begon met 8 uurtjes, haalde in Utrecht mijn eerstegraads lesbevoegdheid, en geef nu vier dagen godsdienstles en één dag maatschappijleer.

  Ik kijk met veel plezier terug op mijn studententijd. De charme en kracht van de faculteit was de kleinschaligheid waardoor ik als instituutswacht kon werken, de boekencommissie oprichtte, mentor was en het introductiekamp organiseerde. Ik doe het nu ook: ik organiseer de reis naar Rome voor de 5e jaars van ons gymnasium.

  Als docent moet ik op mijn qui-vive zijn, onze leerlingen nemen geen genoegen met een kulverhaal. Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren.

  Sluiten
  – Michaël Kruiper
 • Testimonial van Brenda Bartelink

  Zelf een deskundige

  Na mijn bachelor- en masterstudie ben ik promotieonderzoek gaan doen naar religie en ontwikkelingssamenwerking en sexualiteit. Voor dit onderzoek heb ik veldwerk in Oost-Afrika gedaan. Mijn godsdienstwetenschappelijke blik op ontwikkelingssamenwerking heb ik op die manier verder kunnen ontwikkelen.

  Religiewetenschappen is een brede studie. Het is belangrijk om je (verbredende) minor bewust te kiezen. Zo volgde ik vakken bij Bedrijfskunde, Ontwikkelingsstudies en Filosofie. Allemaal zeer relevant voor het werk dat ik doe. Ik heb tijdens mijn opleiding in Groningen veel gehad aan de training in onderzoeksvaardigheden. Dit vak komt onderzoekers, maar ook religiewetenschappers die bij de overheid of maatschappelijke organisaties willen gaan werken, goed van pas.

  Als promovendus heb je veel vrijheid. Ik koos voor een regelmatig werkritme. Overdag werkte ik aan mijn onderzoek. 's Avonds werkte ik aan mijn boek, gaf ik onderwijs, verzorgde ik lezingen of was ik bestuurlijk actief, onder andere voor het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap (NGG). In het werkende leven wordt meer van je verwacht dan tijdens de studie. Je hebt meer eigen verantwoordelijkheid en je wordt gezien als een deskundige.

  Na mijn aanstelling als promovendus heb ik gewerkt  als coördinator van het Kenniscentrum Religion and Development bij Stichting Oikos. Daar zette ik mij in voor de gezamenlijke opleiding van ontwikkelingswerkers, beleidsmakers en academici over hoe religie zich verhoudt tot conflict, rampen, gender, gezondheid en mensenrechten.

  Sinds kort werk ik weer aan de universiteit als postdoc bij het onderzoeksproject van Dr. Kim Knibbe over religie, secularisme, seksualiteit en gezondheid bij de Afrikaanse gemeenschap in Nederland.

  Sluiten
  – Brenda Bartelink
 • Testimonial van Charlotte Wassenaar

  Echt een bijdrage leveren aan de maatschappij

  Doordat ik vroeg ben begonnen met solliciteren, kon ik direct na mijn studie beginnen met een traineeship bij een gemeente. Via onder meer een groepssollicitatie werd ik, samen met twee anderen, uit bijna 200 sollicitaties gekozen. Dat ik een opleiding Religiewetenschappen had gedaan, was een belangrijke reden waarom ik was geselecteerd. Met deze studie onderscheidde ik me van de andere kandidaten.

  Het traineeship was een traject van twee jaar waarbij je ieder half jaar op een andere afdeling van de gemeente werkte. Op die manier kom je in aanraking met onderwerpen en werkzaamheden buiten je comfortzone. Zo heb ik bijvoorbeeld een half jaar bij personeelszaken gewerkt en ook een half jaar bij de gemeentelijke handhaving. Na mijn traineeship heb ik nog anderhalf jaar bij deze gemeente gewerkt als beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en huiselijk geweld.

  Ik werk nu als projectmedewerker bij JSO, kennis- en expertisecentrum binnen het sociale domein. Praktisch betekent dat dat ik allerlei verschillende klussen in het maatschappelijk veld doe, variërend van het ontwikkelen van kwaliteitsmetingen voor de tienermoederopvang tot een klus als interim-beleidsmedewerker jeugd bij een gemeente. De ene keer werk ik op locatie bij de klant, andere dagen zit ik de hele dag achter mijn computer in ons kantoor in Gouda.  Het mooie van dit werk is dat ik ín de maatschappij sta en echt een bijdrage lever.

  De studie religiewetenschappen heeft de manier gevormd waarop ik naar de maatschappij kijk. Ik ben bijvoorbeeld altijd geïnteresseerd in de achtergrond van mensen en hoe dat hun manier van denken gevormd heeft. Tijdens mijn studie heb ik in het bestuur van mijn dispuut en de studievereniging gezeten en heb daarnaast op eigen initiatief drie maanden stage gelopen bij een adviesbureau. Het zijn allemaal heel nuttige ervaringen geweest waar ik veel dingen heb geleerd die me hebben voorbereid op het werkende leven.

   

   

  Sluiten
  – Charlotte Wassenaar
 • Opleidingsvideo

  De boodschap van martelarenvideo's

  Dr. Pieter Nanninga promoveerde op onderzoek naar video's van zelfmoordterroristen.

  Sluiten
  – Opleidingsvideo
 • Opleidingsvideo

  Veel geleerd over positie van de vrouw in India

  Studente Nienke de Graaf vertelt over haar verblijf in India.

  Sluiten
  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Prof. dr. Marjo Buitelaar

  Je leert voorbij cliché's over moslims te kijken

  Ik geef onder andere de vakken Antropologie van Religie en Islam. Door de combinatie van deze twee vakken leer je de link te leggen tussen het 'repertoire' dat de islam als historische traditie beschikbaar heeft aan symbolen, rituelen en verhalen en de uiteenlopende manieren waarop individuele moslims en moslimgroeperingen uit die rijke bron putten om richtlijnen te formuleren voor een goed leven, en om troost, kracht en inspiratie aan te ontlenen.

  Door de vraag centraal te stellen hoe mensen uit de bronnen van de islam putten om hun eigen leven en hun samenleving vorm te geven, leer je inzien dat religie geen blauwdruk is voor het leven; er is altijd een wisselwerking tussen religieuze voorschriften en de dagelijkse praktijk. Hierdoor krijg je zicht op de veranderlijkheid van religieuze tradities.  

  Studenten leren die wisselwerking herkennen en in kaart brengen. Concreet leer je hoe een religieuze traditie in de praktijk van alledag vorm krijgt en hoe je antropologische thema's, theorieën en benaderingen kunt inzetten voor de studie van religie. Je leert mondiale ontwikkelingen in een specifieke cultuur of regio te herkennen. Het vak antropologie van moslimsamenlevingen integreert dus verschillende vakken en benaderingen die in andere vakken in de opleiding gedoceerd worden. 

  Het vak heeft een grote maatschappelijke relevantie: de politieke islam speelt een grote rol in huidige (inter)nationale betrekkingen en wereldorde.  Daarbij is in het publieke debat nogal eens sprake van een statische opvatting van de islam: men heeft vaak het idee dat het gaat om een sinds de zevende eeuw onveranderde religie die nog altijd het hele denken en doen van moslims bepaalt. Je zult leren dat  mensen geen passieve 'dragers'  van een religie of cultuur zijn. Ze zijn handelende actoren die putten uit verschillende bronnen, waaronder religie, om hun eigen leven vorm te geven en om te proberen invloed uit te oefenen op hun omgeving. Als we de conflicten waarbij bepaalde categorieën moslims tegenwoordig  betrokken zijn eenzijdig verklaren vanuit de islam als een statische, het hele leven omvattende religie, dan krijg je geen goed zicht op het complex aan  sociale, economische en politieke factoren die ertoe bijdragen dat mensen zich tekortgedaan voelen, onzeker zijn of  macht willen verwerven.

  Door een grotere kennis van de praktijk van de islam in het dagelijks leven van 'gewone' moslims leer je zien dat het dominante beeld van de islam als een agressieve, intolerante, en vooral een politieke religie niet overeenkomt met de betekenis van die religie voor de overgrote meerderheid van moslims. Zij willen slechts in vrede en rust leven. Voor hen heeft de islam vooral een persoonlijke waarde om kracht, troost en inspiratie uit te putten voor hun eigen welzijn en dat van hun dierbaren. 

  Bij mij leer je voorbij de cliché's te kijken en zelf analytische vragen te stellen om maatschappelijke verschijnselen adequaat te onderzoeken. 

   

  Sluiten
  – Prof. dr. Marjo Buitelaar
 • Testimonial van Janneke Lautenbach

  Over religie is veel onbegrip

  Ik ben Religiewetenschappen gaan studeren in Groningen omdat het profiel van de opleiding mij erg aansprak: religie en cultuur. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in andere culturen en heb me altijd al afgevraagd hoe het kan dat er zoveel verschillende godsdiensten zijn. Ik begon aan deze studie met het idee dat alle religies in hun essentie gelijk zijn en die gedachte heb ik nog steeds.

  Het leukste vind ik dat ik de dingen die ik leer kan toepassen op mijn dagelijks leven. Zo begrijp ik bepaalde berichten in het nieuws beter, snap ik waarom tijdschriften als de Happinez en de Flow zo populair zijn en kan ik meepraten over de discussie rond de secularisatie.

  Uitdagend aan de studie is voor mij het kritisch leren denken. Voorheen las ik teksten en boeken en nam ik aan wat erin stond geschreven. Nu probeer ik na te gaan: wie is de auteur? Waarom heeft hij dit op deze manier geschreven? Wat is zijn doel geweest? Ik neem niet meer klakkeloos aan wat de docent vertelt, maar probeer er eerst kritisch over na te denken om te kijken of het echt klopt wat hij zegt.

  In Nepal heb ik een Summer University programma gevolgd waarin ik dieper op het hindoeïsme en boeddhisme ben ingegaan. Het was fantastisch om deze religies van zo dichtbij te kunnen zien! Daarom ga ik volgend jaar terug naar Nepal om een half jaar (of langer) Sanskriet te studeren.

  Ik wil graag de Engelse Educatieve Master doen. Als ik deze master afrond, kan ik niet alleen godsdienstles geven op gewone middelbare scholen, maar ook op internationale scholen. Aangezien ik mijzelf later naar het buitenland zie verhuizen, lijkt dit mij een goede optie.

  Conflicten ontstaan vaak omdat mensen elkaar niet begrijpen. Met name over religie is veel onbegrip. Daarom zie ik het als een uitdaging om vooral jongeren bewust te maken van de belangrijke rol die religie speelt in de wereld en om ze verschillende geloven, culturen en samenlevingen beter te leren begrijpen. Met mijn enthousiasme over religie hoop ik ook anderen enthousiast te maken. Religie is niet iets stoffigs en iets van het verleden, het is levendig en van deze tijd en dat wil ik ze graag laten ontdekken.

  Als ik opnieuw zou moeten kiezen voor een studie, zou ik zeker weer voor Religiewetenschappen in Groningen kiezen. Je krijgt niet alleen de studie, maar ook een fantastische faculteit. Iedereen kent elkaar op de faculteit, er worden veel leuke activiteiten georganiseerd (met of zonder betrekking tot religie) en omdat de faculteit zo klein is, is de begeleiding en het contact tussen docent en student erg goed. Ik kijk ernaar uit in het buitenland te gaan studeren, maar zal het hier erg missen!

  Sluiten
  – Janneke Lautenbach
 • Testimonial van Mette Bjerregaard Mortensen

  New understanding of other religions

  I really like being an exchange student here in Groningen! The Faculty of Theology and Religious Studies is a very small faculty, and it has a very familiar feel to it, you get to know people quickly. I think the University of Groningen really makes a special effort to make international students feel welcome, and you never feel left out.

  I chose to study at the Faculty of Theology and Religious Studies in Groningen because of the very specialized Master’s programme here. I have a Bachelor's degree in Religious Studies and Arabic and Islamic Studies, and I wanted to specialize further in Islam, especially the relations between Islam, Christianity and Judaism.

  I particularly liked the comparative elements of my Master’s programme. Not only did it provide me with new knowledge and new understanding of other religions, but also with a larger framework for my studies and the opportunity to approach my specialization from new angles.

  I don’t think that I could have made a better choice than Groningen, and I’m definitely coming back to visit!

  Sluiten
  – Mette Bjerregaard Mortensen
 • Testimonial van Nienke de Graaf

  Een zeer uitdagend onderwerp

  Na mijn eindexamen heb ik in een tussenjaar gereisd in India, Nepal en Sri Lanka, en dit heeft mijn passie voor dit gebied aangewakkerd. Hindoeïsme, Islam en Boeddhisme spelen een grote rol in deze landen. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd hoe religieuze overtuigingen in dit gebied in relatie staan tot bijvoorbeeld Hindoe nationalisme, ontwikkelingshulp, de positie van vrouwen en anti-moslim geweld. Daarom besloot ik religiewetenschappen te studeren en me in dit gebied te specialiseren.

  Toen ik naar de Open Dag in Groningen ging, was ik verkocht. De prachtige faculteit, de vriendelijke uitstraling en de gemeenschapssfeer had ik bij geen enkele andere universiteit ervaren.

  Wat ik leuk vind aan mijn studie zijn de interactieve colleges in kleine groepen, waarbij we veel discussies houden en presentaties geven. Inhoudelijk vind ik de diversiteit en actualiteit van de studie erg leuk. Het fenomeen religie is een heel uitdagend onderwerp. Ik heb door de jaren heen een brede kennisbasis opgebouwd over de verschillende religies en hun relatie tot bijvoorbeeld politiek of globalisering. Nu, na 2,5 jaar studie, weet ik natuurlijk veel meer, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook steeds meer hoe complex de wereld is en de plaats van religie hierin.

  Als religiewetenschapper gespecialiseerd op Zuid-Azië, hoop ik, heel ambitieus, een brug te kunnen slaan tussen Zuid-Azië en het Westen. Naar mijn mening is er in het westen veel onbegrip over zaken als vrouwenrechten en nationalisme in India en omliggende landen. Dit heeft zeker ook negatieve effecten op hoe India in de media wordt gepresenteerd en hoe ontwikkelingsbeleid wordt vormgegeven. Ik hoop advies te kunnen geven op dit soort zaken, bijvoorbeeld in organisaties als Oxfam Novib, of misschien wel in de UN Women.

   

  Sluiten
  – Nienke de Graaf
 • Testimonial van Erin Wilson

  iets doen dat het verschil maakt

  Het is cruciaal om de relatie tussen religie en politiek te begrijpen. In het vak Religion and Politics dat ik geef samen met mijn collega dr. Joram Tarusarira, praten we niet slechts over parlementaire politiek, maar juist over politiek in de dagelijkse praktijk, in de media, in burgeractivisme. Daar waar het gaat om de strijd om macht, onrecht, marginalisering en uitsluiting.

  Bij religie richten we ons niet uitsluitend op het christendom of de islam. We staan stil bij het gehele idee van ‘religie’: wie bepaalt eigenlijk wat religie is, waar begint en eindigt religie, wat zijn de karakteristieken en wie zijn  haar leiders en representanten? Wat we duidelijk maken in het vak, is dat de manier waarop we religie definiëren, grote politieke gevolgen heeft voor mensen. Deze definiëring bepaalt bijvoorbeeld  wie aanspraak kan maken op vrijheid van religie of geloof en wie niet.

  In dit vak krijg je te maken met een keur aan onderwerpen, concepten en vaardigheden die relevant zijn voor het onderzoeken van de relatie tussen religie en politiek. Je krijgt een uitgebreid overzicht van denkers – vanaf de oudheid tot nu - die dit onderwerp uitgebreid hebben onderzocht. Zo leer je hoe zaken zijn veranderd, maar ook hoe ze gelijk zijn gebleven. Je doet zowel kennis op over theoretische grondleggers als over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast leer je analytische vaardigheden waarmee je problemen en onjuistheden in het publieke debat over religie en politiek kunt identificeren én de communicatieve vaardigheden om deze onjuistheden effectief uit te leggen aan een divers publiek. Deze vaardigheden zijn cruciaal als je wilt werken bij bijvoorbeeld een ministerie of een NGO.

  Ik ben persoonlijk gemotiveerd om les te geven over deze onderwerpen omdat ik graag iets wil doen dat het verschil maakt in de levens van mensen, dat helpt om ongelijkheid en onrecht in de politiek en maatschappij aan de kaak te stellen. In onze huidige samenleving heerst zoveel onbegrip over religie en wordt er een verkeerd beeld gegeven van religie in het algemeen en van de islam in het bijzonder. Dit leidt tot onrecht en ongelijkheid dat van grote invloed is op het dagelijks leven van zoveel mensen – of het nu gaat om moslimfamilies die altijd extra worden gecontroleerd op vliegvelden, of om figuren in de media of politici die roepen dat we geen vluchtelingen meer moeten opnemen omdat ze terroristen zouden kunnen zijn, of om de oorspronkelijke bewoners van de VS die geen bescherming mogen claimen voor hun heilige plaatsen aangezien hun rituelen worden geclassificeerd als cultureel in plaats van religieus, ga zo maar door. En toch zie je vaak dat religie en politiek aangemerkt worden als abstracte zaken die niet relevant zijn voor de ‘echte wereld’. Wat ik je wil leren, is dat je beseft dat deze zaken wel degelijk relevant zijn en dat het gebruik van een meer invoelend en genuanceerd begrip van religie kan helpen bij het aankaarten van ongelijkheid, tegenstrijdigheden en onrecht op zowel grote als kleine schaal.

  Sluiten
  – Erin Wilson
printOok beschikbaar in het: DeutschEnglish