Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuws en agendaPromoties

Physically active learning

The effect of physically active math and language lessons on children’s academic achievement
Promotie:M.J. (Marijke) Mullender-Wijnsma
Wanneer:19 januari 2017
Aanvang:12:45
Promotors:prof. dr. R.J. (Roel) Bosker, prof. dr. C. (Chris) Visscher
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Physically active learning

Programma Fit & Vaardig op de basisschool heeft ook na twee jaar nog gunstig effect op spelling en rekenen

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het onderzoeken van het effect van het programma Fit & Vaardig op school (F&V) op de schoolvaardigheden van achterstandskinderen en kinderen zonder achterstand. Achterstandsleerlingen presteren al decennialang minder goed op school dan kinderen zonder achterstand. F&V is een programma voor basisschoolkinderen waarin fysieke activiteit wordt geïntegreerd in reken- en taallessen. De 20–30 minuten durende lessen werden drie keer per week gegeven in het klaslokaal. Woorden werden bijvoorbeeld gespeld door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter.

Allereerst werd de uitvoerbaarheid van de F&V lessen geëvalueerd na een eenjarig pilotjaar. Hieruit blijkt dat de F&V-lessen goed in te passen zijn in het bestaande lesprogramma. Daarna zijn directe effecten van de lessen onderzocht. De resultaten laten zien dat zowel achterstandskinderen als kinderen zonder achterstand meteen na een F&V-les meer aandacht voor hun taak hadden dan na een gewone les.

Tot slot zijn in een tweejarig gerandomiseerd onderzoek op 12 basisscholen bij 500 kinderen de effecten van de F&V lessen op schoolprestaties onderzocht. Na twee jaar bleek dat kinderen die de F&V-lessen hadden gevolgd, significant meer vooruit waren gegaan op rekenen en spelling dan de kinderen in de controlegroep. Ze hadden na twee jaar een extra leerwinst van 4 maanden. Ook de reken- en spellingprestaties van achterstandsleerlingen die de F&V-lessen volgden gingen meer vooruit dan de prestaties van achterstandsleerlingen in de controlegroep. Bij rekenen was, in tegenstelling tot bij spelling, het effect ruim een halfjaar na afloop van het programma nog zichtbaar.

Marijke Wijnsma verrichtte haar promotieonderzoek bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar zij docent/onderzoeker is. Het werd gefinancierd door het project Onderwijsbewijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie ook de Unifocusvideo: Beter leren door te bewegen